Sponzorstva i donacije

NIS je otvoren za svaku saradnju koja je u skladu sa kriterijumima i vrednostima Kompanije.

nis_or_tenis

U Kompaniji je formirana Komisija za sponzorstva i donacije, koja zaseda četiri puta godišnje, a u čijem su sastavu predstavnici glavnih organizacionih delova Kompanije. Funkcije Komisije su planiranje i kontrola realizacije programa socijalno-ekonomske saradnje s gradovima i opštinama Srbije, razmatranje i odobravanje sponzorskih i donatorskih projekata, kontrola trošenja sredstava i analiza ostvarenih rezultata. Posebna pažnja posvećuje se kontroli koja se sprovodi od definisanja budžeta do pojedinačne realizacije svih projekata.
U odabiru projekata rukovodimo se sledećim principima:

Regionalni princip – Sprovođenje donatorskih projekata u onim regionima u kojima Kompanija ima proizvodne, komercijalne ili druge interese vezane za razvoj biznisa.

Perspektivnost – NIS smatra sponzorstva i donacije investicijama u budućnost u onim regionima koje, s tačke gledišta razvoja poslovanja, Kompanija smatra perspektivnim.

Efikasnost – Projekti sponzorstava i donacija treba da daju maksimalan efekat, kako s pozicije trošenja sredstava od strane primalaca, tako i sa pozicije pozitivnog efekta na imidž Kompanije među stanovništvom regiona i u odnosu sa vlastima. Jedan od važnih rezultata jeste stvaranje pozitivne klime za realizaciju investicionih projekata i projekata vezanih za razvoj biznisa

Dostupnost i transparentnost – Dobrotvorne delatnosti su neophodan uslov za obezbeđenje efikasnosti trošenja sredstava. Projekti koji se realizuju treba da odgovaraju aktuelnim potrebama stanovništva regiona. Osim toga, mora biti obezbeđen transparentan i efikasan sistem kontrole namenskog trošenja sredstava.

Jedinstvenost – Da bi se izbegao sukob interesa, Kompanija se trudi da ne učestvuje u projektima u kojima učestvuju konkurentske kompanije.

Zahtevi za sponzorstva i donacije

Kako bi bio razmotren, zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

 • tačan naziv primaoca sponzorstva ili donacije;
 • traženi iznos sponzorstva ili donacije;
 • broj žiro-računa i banke čiji je primalac deponent;
 • detaljnu dokumentaciju s opisom projekta, kao i svrhu donacije i sponzorstva;
 • u slučaju da je reč o zahtevu za sponzorstvo, podnosilac je dužan da dostavi sve pozicije i pravce promocije NIS-a kao sponzora;
 • osnivačke dokumente (za organizaciju);

Svi primaoci novčanih sredstava za realizaciju svojih projekata sa Kompanijom zaključuju Ugovor o sponzorstvu i donaciji koji jasno precizira prava i obaveze strana potpisinica kao i obavezu primaoca sredstava da u naznačenom roku Kompaniji dostavi Izveštaj o namenski utrošenim sredstvima odobrenih Ugovorom.

Zahtevi i pitanja se mogu dostaviti na mejl: sponzorstva.donacije@nis.eu

Molimo Vas da zahteve dostavite na našem obrascu: Predlog projekta/manifestacije za finansiranje od strane NIS-a (doc)

U ovoj sekciji:

 •  

  Energija sporta

  Podrška profesionalnom i dečjem sportu, promocija zdravog načina života

 •  

  Energija znanja

 •  

  Kultura bez granica

  Podrška kulturnim manifestacijama i projektima

 •  

  Zajednici zajedno

  Javni konkurs u regionima u kojima NIS posluje

 •  

  Filantropija i volonterizam

 •  

  Mapa socijalnih investicija