Безбедност на раду

Природа пословања у нафтној индустрији захтева висок степен заштите здравља и сигурности на раду што представља један од приоритета и предуслова за успешност компаније.

nis_or_bezbednost

У области безбедности и здравља на раду стандарди Компаније и постојећа пракса превазилазе постојеће законске обавезе како би се обезбедило ефикасно управљањe ризицима. Ради осигурања безбедности ангажованих извођача од њих се захтева строго поштовање стандарда Компаније.

НИС настоји да увођењем нових технолошких унапређења смањи већ препознате ризике.

Анализом података и кључних показатеља, на пољу НЅЕ-а за петогодишњи период, између 2010. и 2015. године, утврђено је да су предузете мере и активности допринеле повећању безбедности у Компанији. Тако се број саобраћајних незгода (из категорије RAR) смањио за 48%, број еколошких акцидената за 18%, број повреда на раду са изгубљеним данима за 50%, док се број пожара смањио за 44% упркос условима сталног повећања транспарентности извештавања о негативним појавама.

НИС настоји да увођењем нових технолошких унапређења смањи већ препознате ризике. Питања безбедности и здравља на раду су обухваћена формалним споразумом са синдикатом и дефинисана су Колективним уговором. Менаџмент Компаније и запослени личним примером и поступцима унапређују НЅЕ перформансе и демонстрирају посвећеност HSE принципима.

Опредељење Компаније је да послује поштујући принципе друштвено одговорног пословања и само добављачи (и њихови подизвођачи) који испуњавају законску регулативу Републике Србије имају могућност да учествују на тендерима и у набавкама које Компанија спроводи.

НИС врши процес HSE претквалификације добављача у циљу побољшања праксе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП-а. Оваква пракса је допринела чињеници, да су многи добављачи због тога подигли ниво безбедности у својим компанијама на виши ниво.

Безбедни услови рада за све запослене и пословне партнере су један од стратешких циљева Компаније и ова област представља један од приоритета за НИС

У току 2015. године наставило се с активностима које имају за циљ подизање знања, свести и компетенција запослених на свим нивоима. На корпоративном нивоу су организоване и реализоване како интерне, тако и екстерне обуке које су имале за циљ унапређење знања и свести запослених из области НЅЕ. У току 2015. године три главна правца унапређења су се односила на: побољшање квалитета истрага догађаја, повећање учешћа руководилаца у обиласцима локација и комуникације са запосленима о безбедним и небезбедним активностима, као и повећање свести и знања запослених о основним ризицима који их окружују у свакодневном раду, како би могли лакше да их уочавају и препознају.

У овој секцији:

 •  

  Енергија спорта

  Подршка професионалном и дечјем спорту, промоција здравог начина живота

 •  

  Енергија знања

 •  

  Култура без граница

  Подршка културним манифестацијама и пројектима

 •  

  Заједници заједно

  Јавни конкурс у регионима у којима НИС послује

 •  

  Филантропија и волонтеризам

 •  

  Мапа социјалних инвестиција