Еколошка одговорност

Заштита животне средине један је од главних приоритета и интегрални део стратегије ефикасног управљања Компанијом

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_vazduh.png

Ваздух

НИС, посвећен одрживом развоју и испуњењу захтева законске регулативе настоји, да кроз најбоље праксе управљања максимално допринесе заштити животне средине. Мерење емисије загађујућих материја обављају овлашћена и акредитована правна лица за мерење емисије путем прописаних мануалних или аутоматских метода.

Од 2012. године компанија реализује програм мале когенерације. Мини електране на нафтним и гасним пољима у Србији производе електричну и топлотну енергију и то из гаса који до сада није био искоришћен јер у себи садржи висок степен угљен диоксида и азота. Због тога процес претварања овог гаса у електричну енергију има и еколошку димензију јер смањује емисију штетних гасова у атмосферу, будући да се он до сада спаљивао на бакљама.

У 2015. години реализована је изградња Аминског постројења за издвајање CO2 из природног гаса с гасних бушотина који ће се путем компресора утискивати у подземна лежишта нафтно-гасних поља, чиме је спречено да CO2 у природном гасу заврши у атмосфери.

У 2015. години завршени су пројекти започети претходних година. У Блоку „Истраживање и производња“ завршен је пројекат Изградња система за прикупљање и спаљивање флуида (ТНГ). Циљ пројекта је повећање безбедности процеса и заштита ваздуха. Изградњом овог система, издвојена гасна фаза се спаљује на бакљи, чиме се спречава доспевање лако испарљивих угљоводоника у атмосферу.

Инвестиције реализоване у 2015. години у Блоку „Прерада“ имају огроман еколошки значај. Завршетком модернизације аутопунилишта инсталиран је еколошки најбезбеднији начин утовара деривата у аутоцистерне – пуњење цистерни одоздо (bottom loading), чиме су практично елиминисана испарења загађујућих честица приликом пуњења цистерни на аутопунилишту у Панчеву.

Још једна значајна еколошка инвестиција односи се на затворен систем дренирања код процесне опреме. Суштина овог процеса је у томе да се нафтни деривати који се повремено дренирају у производном процесу прикупљају у посебне херметичне посуде и поново враћају у производни процес, чиме се постиже смањење емисије штетних гасова у атмосферу.

У панчевачкој рафинерији успешно је завршен и пројекат затвореног система узимања узорака, захваљујући чему узорци који се узимају не долазе у додир са атмосфером, што је значајан допринос очувању животне средине. Пројекат је реализован за годину и по дана и читава рафинерија је покривена модерним начином узимања узорака.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_voda.png

Вода

Одговоран однос према водним ресурсима један је од при­оритета Компаније у смислу заштите животне средине и коришћењу и оптерећивању природних ресурса. Коришћење во­дних ресурса предуслов је за производно-технолошке процесе (производња паре, функционисање расхладних система), обез­беђење противпожарне заштите, флаширање воде за пиће, као и за санитарне потребе.

Водоснабдевање свих делова НИС-а обезбеђено је захватањем:

 • површинске воде из речних водозахвата,
 • подземне сирове воде и
 • коришћењем воде из јавних водовода, док се у Погону за производњу пијаће воде Јазак захвата минерална вода ради флаширања.

На чињеницу да компанија има одговоран однос према воденим ресурсима упућује и податак да је чак 84% коришћене воде долази из Дунава и канала Дунав-Тиса-Дунав, што не угрожава њихове потенцијале с обзиром на то да је значајно испод 5% њиховог просечног годишњег про­тицаја.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpadne_vode.png

Отпадне воде

У НИС-у се велика пажња поклања пречишћавању отпадних вода, имајући у виду да су зауљене отпадне и атмосферске воде реалан ризик по реципијент.

На бензинским станицама и складиштима инсталирани су сепаратори – уређаји за одвајање уљне и водене фазе. Тренутно 267 бензинских станица опремљено је уређајима којима се издвајају минерална уља из воде, пре њиховог испуштања у реципијент. У наредном перио­ду планирана је уградња недостајућих сепаратора, где постоје технички и безбедносни услови за уградњу. На неким објекти­ма, отпадна вода се сакупља у сабирним јамама, које се перио­дично празне у складу са прописима.

На крају 2015. године у Компанији је регистровано укупно 310 објеката за пречишћавање отпадних вода.

Крајем 2015. године извршена је реконструкција постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода у Погону за про­изводњу пијаће воде у Јазку.

У укупној количини отпадних вода за 2015. годину, отпадне воде које се екстерно пречишћавају предста­вљају 55% укупних отпадних вода. У Погону за производњу пијаће воде Јазак ко­личина испуштене отпадне воде је смањена за 50% у односу на претходну годину захваљујући оптимизацији производње.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpad.png

Отпад

Управљање свим врстама отпада (класификација, праћење количина и врста отпада, превенција настајања отпада, скла­диштење, збрињавање отпада, извештавање о отпаду) Компа­нија је регулисала интерним актима која су усаглашена са за­конском регулативом Републике Србије.

Обављањем своје делатности НИС генерише како неопасан, тако и опасан отпад с којим се поступа у складу са законским прописима. Током 2015. године генерисано је и збринуто мање отпада него у 2014. години.

Праћење генерисања и збрињавања отпада врши се на дневном нивоу за сваку врсту отпада, кроз Дневну евиденцију о отпаду произвођача отпада, док се укупне количине генерисаног и збринутог (опасног и неопасног) отпада пријављују Агенцији за заштиту животне средине.

У оквиру реализације пројекта Суве локације, свих осам бушаћих постројења којима Компанија располаже опремљено је металним или бетонским базенима у које се сакупља отпадни исплачни материјал то­ком бушења. Имплементацијом овог пројекта онемогућено је било какво штетно дејство отпадних исплачних материјала на животну средину, односно створени су услови за брзо и безбедно одлагање ових материјала одмах након настанка.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_zemlja.png

Земљиште

Санацијом земљишта на коме су обављане активности истра­живања и бушења нафтних и гасних бушотина, као и експло­атације нафте и гаса, отклања се ризик по здравље локалног становништва и запослених на овим објектима, од загађења земљишта, подземних вода и ваздуха.

Током 2015. године настављене су активности на санацији ис­торијског загађења и враћању пољопривредног земљишта у првобитно стање. Санирано је укупно 25 примарних исплачних јама, површине 14.963 m2.

Тако се укупан број санираних примарних исплачних јама по­већао на 150, а укупна површина рекултивисаног земљишта износи 106.026 m2, односно више од 10ha. Највећи део при­марних исплачних јама налази се у Војводини, у општинама Србобран и Кикинда, док су преостале распоређене у Банату и Бачкој, као и у околини Пожаревца.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_gorivo.png

Гориво

Након завршетка прве фазе модернизације рафинерије Панчево, НИС је у потпуности прешао на на производњу горива Евро-5 стандарда. Данас уз помоћ модернизованог прерађивачког комплекса, НИС производи најквалитетније гориво и стално проширује палету производа. Данас НИС нуди тржишту моторни бензин са најбољим карактеристикама од 95, 98 и 100 октана и дизел-гориво премијум квалитета. Повећање ефикасности процеса у производњи горива иде паралелно са оштром контролом еколошке безбедности.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_ekoloski_akcidenti1.png

Еколошки акциденти

Број еколошких акцидената смањује се из године у годину, а већина еколошких акцидената (99%) по тежини је класификована као мала. Компанија је и у 2015. години наставила да унапређује реаго­вање у акцидентим ситуацијама, сви еколошки акциденти су ефикасно санирани и то у најкраћем року.

У 2015. години је настављен тренд смањења броја еколошких акцидената. Забележено је 55 еколошких акцидената, што је 18% мање у односу на 2014. годину, у којој их је регистрова­но 67. Као и претходних година, према врсти акцидента, најчешће је у питању изливање нафте и деривата на земљиште (75%), емисија гаса (11%) и изливање хемикалија на земљиште у 7% случајева.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_zemlja.png

Утицај на биодиверзитет

НИС својим активностима не утиче на биодиверзитет у заштићеним подручјима, с обзиром на то, да активности врши на веома ограниченом броју објеката унутар или у непосредној близини заштићених подручја.

Компанија прибавља мишљења и услове надлежних органа (Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе) који су саставни део Студија о процени утицаја пројекта на животну средину, спроводи прописане мере заштите животне средине и прати утицаје на животну средину.

Локације на којима Компанија обавља своје пословне активности, а које се налазе у заштићеним подручјима, или у њиховој близини су:

 • у специјалном резервату природе Делиблатска пешчара – СГС Тилва (ван производње током 2015.) и ХТС Девојачки бунар
 • у специјалном резервату природе језеро Окањ – Погон за припрему и транспорт нафте и гаса у близини, и бушотина Ели- 1 у резервату (ван производње током 2015.)
 • у близини специјалног резервата природе Пашњака велике дропље – СМС Мокрин запад и КС-2 Мокрин запад
 • у близини специјалног резервата природе Ковиљско-петроварадинског рита – ССГ Нови Сад 6
 • у близини парка природе – Палићког језера ХТС Палић 1, Пћ- 24 и Складиште ТНГ Суботица
 • у близини споменика природе шуме Јунаковић – ХТС Пригревица
 • у близини споменика природе – Жупанијског парка, градске баште у Зрењанину – ССГ Зрењанин 1

Изван Војводине, ССГ Доњи Милановац налази се у националном парку Ђердап.

Објекти Блока „Промет“ – ССГ Иришки венац у националном парку Фрушка Гора, и ССГ Голубац у близини националног парка Ђердап уклоњени су током 2015. године, у складу са Решењима, раније исходованим од надлежних органа.

У овој секцији:

 •  

  Енергија спорта

  Подршка професионалном и дечјем спорту, промоција здравог начина живота

 •  

  Енергија знања

 •  

  Култура без граница

  Подршка културним манифестацијама и пројектима

 •  

  Заједници заједно

  Јавни конкурс у регионима у којима НИС послује

 •  

  Филантропија и волонтеризам

 •  

  Мапа социјалних инвестиција