Еколошка одговорност

Заштита животне средине један је од главних приоритета и интегрални део стратегије ефикасног управљања Компанијом

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_vazduh.png

Ваздух

НИС као друштвено одговорна компанија, емисије загађујућих материја прати у складу са захтевима законске регулативе и интерних нормативно-методолошких докумената. У том циљу се спроводи редован мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух, а у складу са резултатима и постављеним циљевима примењује се низ мера које имају за циљ смањење тих емисија. Како се рад процесних пећи постројења и котлова заснива на сагоревању фосилних горива – уља за ложење и природног гаса, основне загађујуће материје, чије праћење се организује током године, су: количине емитованог SO2, NOx и PM (прашкасте материје).

Смањење емисије загађујућих материја је један од примарних циљева заштите животне средине у пословању компаније. Реализација инвестиционих пројеката модернизације и реконструкције постојећих постројења је допринела ублажавању и смањењу негативних утицаја на животну средину – смањењу емисије.

У циљу друштвено одговорног пословања, у Компанији се спроводе мере за смањење емисија CO2 кроз реализацију пројеката изградње когенеративних електрана које користе каптажни гас, који се раније спаљивао на бакљама, а сада се користи за производњу топлотне и електричне енергије.

Такође је у 2016. години повећана количина издвојеног CO2 на Аминском постројењу за издвајање CO2 у Погону за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру, који се транспортује и утискује у лежиште Русанда (утиснуто 50.563.620 m3 CO2) у циљу одржавања лежишног притиска и повећања производње.

Ради смањења утицаја на животну средину, НИС производи и продаје AdBlue, који је 32,5% раствор урее у води и који се користи као агенс за редукцију издувних гасова возила, прецизније оксида азота, тако што их преводи у нешкодљиви гас N2. Оксиди азота су штетни, како за животну средину тако и за здравље људи. AdBlue се складишти у посебном резервоару возила, одакле се дозира у уређај за третман издувних гасова тзв. SCR (Selectiv Catalityc Reduction).

У току 2016. године је реализован пројекат изградње Аминског постројења у оквиру производног комплекса Погона за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру, започет у септембру 2013. године. Добијене су све неопходне дозволе државних органа за рад новоизграђеног постројења, чији рад ће омогућити да се смањи количина CO2 у гасу који НИС производи до нивоа од три одсто, што одговара техничким захтевима за његово коришћење у домаћој гасној дистрибутивној мрежи Србије. Радом новог постројења у Елемиру омогућује се усклађивање квалитета гаса за испоруку у транспортни систем, а одржавањем лежишног притиска се повећава производња гаса и степен искоришћења нафтно-гасних лежишта Компаније и додатно се штити животна средина.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_voda.png

Вода

Да би се омогућила реализација производно-технолошких процеса, неопходно је коришћење воде – за производњу паре, функционисање расхладних система, обезбеђење противпожарне заштите, за прање возила и опреме, за санитарне потребе.

Укупно захватање воде за потребе Компаније је смањено за 8% у односу на 2015. годину, захваљујући смањењу захватања површинских вода за 14%.

Одговоран однос према водним ресурсима се процењује, не само на основу количине, него и према пореклу и квалитету. Коришћењем воде најмање осетљивог ресурса, Компанија чува резерве воде намењене јавном водоснабдевању, прехрамбеној индустрији, наводњавању пољопривредних површина.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpadne_vode.png

Отпадне воде

Укупна количина отпадних вода је на истом нивоу као и претходне године. Квалитет пречишћених отпадних вода контролише се у складу са законским прописима, а испитивање врше независне овлашћене и акредитоване лабораторије.

На крају 2016. године у Компанији је регистровано укупно 306 објеката за пречишћавање отпадних вода. Током 2016. године је на станицама за снабдевање горивом у Блоку „Промет“ уграђено седам сепаратора за зауљену атмосферску воду, односно отпадне воде се, пре њиховог испуштања у реципијент, пречишћавају на 286 уређаја.

Квалитет пречишћених отпадних вода се испитује у складу са прописаном динамиком, према врсти и количини отпадне воде и врсти пријемника, према Плановима мониторинга стања животне средине у појединим организационим деловима НИС-а. На годишњем нивоу, независне овлашћене и акредитоване лабораторије узоркују и испитују пречишћене отпадне воде на око 300 мерних места, односно одреде више од 10.000 појединачних резултата

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpad.png

Отпад

Управљање отпадом у Компанији представља општи интерес друштва. Урађене су ревизије интерних нормативно-методолошких докумената у циљу њиховог усаглашавања са изменама и допунама Закона о управљању отпадом и бољег праћења токова отпада.

НИС, као друштвено одговорна компанија, отпад предаје искључиво оператерима који поседују дозволе за управљање отпадом, добијене од надлежних органа Републике Србије. Током 2016. године извршено је 12 провера оператера, како би се уверили да је отпад збринут на законом прописан начин и у складу са условима, дефинисаним у дозволама оператера.

Генерисане количине отпада се редовно евидентирају у Дневној евиденцију о отпаду произвођача отпада – ДЕО 1 образац, док се укупне количине генерисаног и збринутог отпада пријављују Агенцији за заштиту животне средине преко њиховог информационог система.

Процес управљања отпадом је значајно унапређен увођењем новог концепта уговарања збрињавања отпада потписивањем кровних уговора за збрињавање одређених врста отпада. Овакав начин уговарања је у знатној мери убрзао процес управљања отпадом – омогућио је краће време набавке услуге збрињавања отпада, смањени су трошкови и омогућено је ефикасније и брже уклањање отпада са локација.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_zemlja.png

Земљиште

Током 2016. године настављене су активности на санацији историјског загађења, враћању пољопривредног земљишта у првобитно стање и отклањању ризика од загађења земљишта, подземних вода и ваздуха.

Санирана је укупно 21 примарна исплачна јама, површине 13.339 m2. Од укупног броја санираних исплачних јама, 11 представљају историјско загађење, укупне површине 7.865 m2, док је 10 санираних исплачних јама, површине 5.474 m2, настало током 2016. године.

Тако се укупан број санираних примарних исплачних јама повећао на 171, а укупна површина рекултивисаног земљишта износи 119.365 m2, односно скоро 12 ha.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_gorivo.png

Гориво

Након завршетка прве фазе модернизације рафинерије Панчево, НИС је у потпуности прешао на на производњу горива Евро-5 стандарда. Данас уз помоћ модернизованог прерађивачког комплекса, НИС производи најквалитетније гориво и стално проширује палету производа. Данас НИС нуди тржишту моторни бензин са најбољим карактеристикама од 95, 98 и 100 октана и дизел-гориво премијум квалитета. Повећање ефикасности процеса у производњи горива иде паралелно са оштром контролом еколошке безбедности.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_ekoloski_akcidenti1.png

Еколошки акциденти

У 2016. години НИС је додатно унапредио реаговање у акцидентним ситуацијама. Сви еколошки акцидентни су санирани и отклоњене су све последице по животну средину. Број еколошких акцидената је значајно смањен (71%) у односу на 2015. годину. У 2016. години је регистровано 16 еколошких акцидената, док је у 2015. години регистровано 55 еколошких акцидената.

У складу са интерним класификатором HSE догађаја у Компанији, сви HSE догађаји су подељени у четири групе: велики, средњи, мали и потенцијални догађај. Према класификатору, сви еколошки акциденти у 2016. години су класификовани као мали.

https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_zemlja.png

Утицај на биодиверзитет

НИС својим активностима не утиче на биодиверзитет у заштићеним подручјима. При обављању свих активности строго се води рачуна о заштити животне средине и све активности су усклађене са регулативом Републике Србије и дозвалама које НИС у обављању својих активности добија од надлежних државних органа.

Од свих локација на којима Компанија обавља пословне активности, десет у Војводини и једна у јужној Србији налазе се у близини заштићених подручја, која одликује изражена геолошка, биолошка, екосистемска и/или предеона разноврсност:

 • у специјалном резервату природе Делиблатска пешчара – СГС Тилва (ван производње током 2016.) и ХТС Девојачки бунар
 • у специјалном резервату природе језеро Окањ – Погон за припрему и транспорт нафте и гаса у близини, и бушотина Ели- 1 у резервату (ван производње током 2016.)
 • у близини специјалног резервата природе Пашњака велике дропље – СМС Мокрин запад и КС-2 Мокрин запад
 • у близини специјалног резервата природе Ковиљско-петроварадинског рита – ССГ Нови Сад 6
 • у близини парка природе – Палићког језера ХТС Палић 1, Пћ- 24
 • у близини споменика природе шуме Јунаковић – ХТС Пригревица
 • у близини споменика природе – Жупанијског парка, градске баште у Зрењанину – ССГ Зрењанин
 • у близини националног парка Ђердап – ССГ Доњи Милановац

Компанија прибавља мишљења и услове надлежних органа (Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе), који су саставни део студија о процени утицаја пројекта на животну средину, спроводи прописане мере заштите животне средине и прати утицаје на животну средину утврђивањем „нултог“ стања и спровођењем мониторинга.

У овој секцији:

 •  

  Енергија спорта

  Подршка професионалном и дечјем спорту, промоција здравог начина живота

 •  

  Енергија знања

 •  

  Култура без граница

  Подршка културним манифестацијама и пројектима

 •  

  Заједници заједно

  Јавни конкурс у регионима у којима НИС послује

 •  

  Филантропија и волонтеризам

 •  

  Мапа социјалних инвестиција