Одговорност према запосленима

Социјална заштита запослених у НИС-у је на високом нивоу, а регулисана је Колективним уговором.

nis_odgovornost_prema_zaposlenima_medium

Компанија посебну пажњу посвећује безбедности запослених и квалитетним условима за рад.

Социјална заштита запослених у НИС-у је на високом нивоу, а регулисана је Колективним уговором. Колективни уговор НИС-а одговара свим захтевима Закона о раду Србије и савременог тржишта рада. Поред права гарантованих Законом, документ предвиђа и додатне социјалне погодности за запослене Компаније, које су усклађене са савременим међународним стандардима: допунско осигурање, болничко и амбулантно лечење, стипендије, награде, поклони, солидарна и финансијска помоћ.

Синдикати

НИС као друштвено одговорна компанија подржава слободу удруживања и колективног преговарања, тако да су и кључни социјални партнери руководства репрезентативни синдикати запослених.

Репрезентативни синдикати учествују у изради општих аката којима се регулишу питања из области безбедности и здравља на раду и решавања стамбених потреба запослених. Од посебног значаја је и то што споразуми са синдикатима покривају питања заштите здравља и безбедности на раду, а сами синдикати активно учествују и у решавању питања у вези са личном заштитном опремом, механизмима подношења жалби, правом на одбијање опасног рада, дефинисањем буџета за обуку из заштите на раду, као и спровођењем периодичних инспекција.

Безбедност и здравље запослених

Безбедност и здравље свих запослених у НИС-у представља приоритет за компанију. Приступ безбедном раду налаже да су основни носиоци елементарних мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и индустријске безбедности управо сами запослени и руководиоци свих нивоа.
Сваки запослени НИС-а дужан је да прође уводну обуку из безбедности и здравља на раду и обавезну противпожарну обуку. Такође, у зависности од радног места, запослени треба да прође одређене специјалистичке обуке. Континуирано подизање нивоа сигурности и редовно праћење здравља запослених остварује се, између осталог, систематским прегледима и сталном здравственом контролом радника који раде на пословима с посебним условима рада.

Предности примене система управљања који се користи у области индустријске безбедности (ИБ), безбедности и здравља на раду (БЗР) и заштите животне средине (ЗЖС) огледају се у смањењу броја акцидената и повреда.

Систем управљања је конципиран према смерницама које је предложила Организација произвођача нафте и гаса (ОГП), што показује усклађеност НИС-а са ставовима и процесима у међународним нафтним компанијама.

У овој секцији:

 •  

  Активни конкурси

  Погледајте понуду слободних радних места

 •  

  Пријава за базу кандидата

  Пошаљите нам своју биографију

 •  

  Развој каријере

  Непрестано развијамо професионалне вештине запослених

 •  

  Систем бенефиција

  Развој и мотивација запослених

 •  

  НИС шанса

  Програм запошљавања за кандидате без радног искуства

 •  

  Студентска пракса

  Пружамо студентима да стекну своја прва практична искуства

 •  

  Наши људи

  Сазнајте шта наши запослени кажу о раду у компанији

 •  

  Одговорност према запосленима

  Запосленима у НИС-у је обезбеђен је висок ниво социјалне заштите

 •  

  Ја имам идеју