Акција за климу

Рафинерија нафте у Панчеву постала је 2017. прво енергетско постројење у Србији са IPPC дозволом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, којом се потврђује да је производни процес у Рафинерији у потпуности усклађен са највишим домаћим и европским стандардима у области заштите животне средине.

Акција за климу

Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених последица.

Један од циљева у 2017. био је дефинисање методолошког оквира за процену еколошких ризика, на основу кога је извршена идентификација, процена и рангирање ризика на нивоу Компаније.

У циљу смањења негативног ефекта активности на квалитет ваздуха на локацијама наших постројења и у зони утицаја, настављене су активности на реализацији већ започетих пројеката и покренути су нови пројекти. У Рафинерији нафте у Панчеву пројекат прања ејекторског гаса на постројењу Вакуум дестилације је завршен, а циљ тог пројекта је смањење емисије SО2 у ваздух. Такође, у циљу континуираног праћења емисије загађујућих материја у ваздух, започет је пројекат уградње CEMS-а на постројењу Водоника, чиме ће се значајно утицати не само на добијање тачних података о количини емитованих материја, него и на могућност благовременог предузимања корективних мера за правилан рад постројења.

У циљу усаглашавања рада постројења са Директивом 2010/75/EZ о индустријским емисијама и строжим граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух у будућем периоду, у Рафинерији нафте Панчево је израђен План прилагођавања постојећих постројења будућим захтевима, планирана је уградња Low NOx горионика на процесним пећима, аминско прање гаса на постројењу Атмосферска дестилација II, уградња EC филтера на постројењу FCC, и друге мере.

Један од циљева у 2017. био је дефинисање методолошког оквира за процену еколошких ризика, на основу кога је извршена идентификација, процена и рангирање ризика на нивоу Компаније.

Реконструкцијом постојећих кровова резервоара моторних бензина и уградњом фиксних кровова са пливајућом алуминијумском мембраном и изградњом система за поврат бензинских пара (VRU јединица) на складиштима нафтних деривата, као и уградњом система за поврат бензинских пара из подземних резервоара и из резервоара возила на станицама за снабдевање горивом, већ је започето усаглашавање са захтевима VOC Petrol Директиве (94/63/EZ, 2009/126/EZ и 2014/99/EU) фазе I и II сакупљања пара бензина.

Такође, сама природа сировине коју користимо и добијени производи (моторна горива, уља и мазива, битумени, и остали специјални производи), технолошки процеси који се користе неминовно доводе и до појаве угљоводоника у отпадним водама. Примењене технике у пречишћавању зауљених отпадних вода, сврставају НИС у компаније које се одговорно односе према животној средини и значајно утичу на имиџ наше Компаније као лидера у заштити животне средине у нашој земљи. Постројење за третман отпадних вода на Депонији отпадне исплаке Ново Милошево је у пробном раду, а настављена је уградња сепаратора на станицама за снабдевање горивом.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини