Чиста вода и санитарни услови

Стално унапређивање пречишћавања отпадних вода није само поштовање домаће и европске регулативе, већ и темељно опредељење НИС-ове политике бриге о животној и радној средини.

Чиста вода и санитарни услови

Обезбедити приступ пијаћој води и добре санитарне услове за све.

Током 2017. настављена је рационална потрошња воде, водећи рачуна о коришћењу најмање осетљивих водозахвата, мониторинг квалитета подземне воде, као и отпадне воде пре испуштања, утврђивање и унапређивање ефикасности пречистача отпадних вода, поновно коришћење повратног кондензата у Рафинерији нафте Панчево и утискивање комплетно издвојене слојне воде током експлоатације нафте.

Предуслов стратешког управљања отпадним водама јесте сагледавање свих процеса у којима се оне генеришу, са квалитативног и квантитативног аспекта, постојећих и недостајућих постројења за пречишћавање отпадних вода и реципијената у које се испуштају. Из овог разлога, у 2017. урађена је студија Анализа постројења/уређаја за пречишћавање отпадних вода у НИС-у и сагледавање потреба за изградњом нових и реконструкцијом или оптимизацијом постојећих, у циљу задовољења захтева законске регулативе у области заштите вода и заштите животне средине. Студија обухвата све организационе делове, са приоритизацијом будућих активности, у циљу унапређивања постојећег стања и задовољења не само домаће, него и европске законске регулативе у овој области.

Током 2017. уграђено је 14 нових сепаратора за пречишћавање зауљених отпадних вода на станицама за снабдевање горивом, а пет постојећих сепаратора је замењено током изградње нових станица за снабдевање горивом са претходним рушењем постојеће.

Током 2017. уграђено је 14 нових сепаратора за пречишћавање зауљених отпадних вода на станицама за снабдевање горивом, а пет постојећих сепаратора је замењено током изградње нових станица за снабдевање горивом са претходним рушењем постојеће. Тако је достигнут број од 300 сепаратора (на 89% станица за снабдевање горивом), док је уградња недостајућа 34 сепаратора планирана у наредном периоду. Уграђен је и сепаратор са коалесцентним филтером на новом сервисном комплексу у Зрењанину, а постројење за пречишћавање отпадне воде на депонији отпадне исплаке у Новом Милошеву је пуштено у рад.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини