Доступна и обновљива енергија

Енергетска политика НИС-а почива на осмишљеном развојном и инвестиционом концепту који унапређује енергетску ефикасност у свим производним процесима, омогућава очување природних ресурса и улагање у обновљиве изворе енергије.

Доступна и обновљива енергија

Обезбедити приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све.

Енергетска политика коју Компанија доследно спроводи првенствено почива на енергетском менаџменту, осмишљеном развојном и инвестиционом концепту који, поред побољшања енергетске ефикасности у свим производним процесима, постројењима и објектима, смањења енергетских трошкова и повећање конкурентности Компаније, подразумева и смањење емисије гасова стаклене баште и очување природних ресурса. Као обвезник СЕМ (система енергетског менаџмента) Републике Србије, системским управљањем енергијом у складу са захтевима међународног стандарда ISO 50001, рационализује се коришћење и потрошња енергије, како би се успешно одговорило законским захтевима који се постављају пред Компанију.

Спровођењем мера дефинисаних Програмом (3-годишњи планови) и Акционим планом (једногодишњи детаљни план мера и очекиваних ефеката), енергетске перформансе Компаније се унапређују, посебно у областима у којима је потрошња енергије велика (рафинеријска прерада, производња енергената за сопствене потребе, истраживање и производња нафте и гаса).
Захваљујући успостављеном систему мониторинга и анализе потрошње енергије, као и одговарајућем систему обука запослених, информисаности на свим нивоима, обезбеђује се подршка оперативном управљању енергетским системима и доношењу одлука у области енергетског менаџмента. Енергетске перформансе Компаније се прате и анализирају преко дефинисаних енергетских индикатора, чији се тренд прати од 2013. године.

Развојна политика Компаније и модернизација свих пословних сегмената НИС-а усмерена је на примену најбољих светских пракси у овој области. Стратешка инвестициона опредељења НИС-а усмерена су на реализацију пројекта Дубоке прераде са технологијом одложеног коксовања, где се кроз максимално повећање продукције белих деривата достиже и највиши ниво оптимизације свих трошкова, укључујући, пре свега, енергетске.
Заједничким пројектом НИС-а и „Гаспром Енергохолдинга“ за изградњу гасне Термоелектране-Топлане у Панчеву, капацитета преко 140 МW обезбедиће се поуздано снабдевање Рафинерије топлотном енергијом, уз прихватљиву цену и уз најмање могуће негативне утицаје на животну средину. Термоелектрана-Топлана у Панчеву ће располагати и довољним капацитетом да значајне количине електричне енергије пласира на тржиште. Продаја електричне енергије је у 2017. години повећана за приближно 15% у односу на продају остварену у 2016. години.
Каптажни гас који се спаљивао на бакљи, због тога што својим карактеристикама не задовољава квалитет прописан за пуштање у гасну мрежу, користи се као енергент у когенерационим електранама од 2013. године. Данас се когенерациона постројења налазе на 9 локација, а укупна инсталисана снага ових постројења је преко 14 МW. Примена когенерационих електрана обезбедила је смањење трошкова набавке енергената за потребе објеката инфраструктуре, као и присуство НИС-а на тржишту електричне енергије од 2014.

Уз рационалан однос према енергији и оптимално коришћење природних ресурса, свакако треба поменути и пројекте у области монетизације гаса, односно изградњу постројења за компримовани природни гас за велепродају, које је НИС отворио на Палићу и на гасном пољу Острово код Пожаревца. Тиме је омогућио снабдевање овим енергентом индустријских потрошача који нису на гасној инфраструктури и који су као енергент користили угаљ или мазут.
У области обновљивих извора енергије НИС даје свој допринос испуњењу обавезе Републике Србије да до 2020. обновљивом енергијом покрије 27% бруто финалне енергетске потрошње.
У НИС-у се посебна пажња поклања развоју обновљивих извора енергије, пре свега геотермалне енергије. Развој обновљивих извора енергије, искоришћења геотермалних ресурса НИС-а спроводи се реализацијом пројеката проширења геотермалних капацитета. Примена геотермалне енергије за потребе грејања зграда, за грејање санитарне воде, отворених и затворених базена, стакленика, у индустрији значајно је порасла последњих година. Коришћење геотермалне енергије омогућава смањење трошкова набавке енергената за потребе грејања објеката инфраструктуре и обезбеђује присуство НИС-а на енергетском тржишту Србије. Пројекти из области обновљивих извора енергије, геотермалне енергије значајно утичу на повећање енергетске ефикасности. Циљ програма је увођење праксе рационалног коришћења енергије и повећања енергетске ефикасности, као и имплементација нових технологија којима се смањује потрошња енергије.

Посебно треба нагласити учешће Компаније у развоју пројекта производње електричне енергије из енергије ветра. НИС заједно са партнерима финансира и учествује у пројекту Ветропарк Пландиште, где се планира изградња ветрогенератора снаге близу 100 MW и производња до 290 GWh годишње.

У складу са захтевима Европске уније и Енергетске заједнице, наша компанија се припремила и за намешавање биогорива са најквалитетнијим дизелом Евро 5 квалитета. Овај пројекат је у Рафинерији Панчево завршен и тестиран пре две године. Започете су припреме и за намешавање биокомпоненти у моторне бензине Евро 5 квалитета.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини