Мир, правда и снажне институције

НИС се ангажује на унапређивању законске регулативе, њеном доследном спровођењу и хармонизацији са највишим међународним стандардима, желећи да тако допринесе развоју културе пословања и заштити интереса потрошача.

Мир, правда и снажне институције

Промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, поуздане и инклузивне институције на свим нивоима.

НИС, као друштвено-одговорна компанија, која своје бизнис активности заснива на строгом поштовању законитости, настоји да пружи свој пуни допринос унапређивању законске регулативе у земљама у којима послује и њеној хармонизацији са међународним стандардима. Циљ је стварање једнаких услова за све учеснике на тржишту, као и заштита потрошача кроз регулисање стандарда квалитета производа и унапређење еколошких аспеката. Тако је НИС у претходном периоду био посвећен унапређивању прописа који се тичу обележавања и контроле квалитета деривата нафте, чије су измене допринеле и смањењу обима сивог тржишта. Обавеза маркирања горива у Србији прописана је Законом о енергетици, а процес маркирања је ближе уређен Уредбом о обележавању деривата нафте. Поступак је уведен ради усаглашавања са прописима Европске уније и ради спречавања точења горива ван регистрованих станица за снабдевање горивом.

Програм маркирања безоловног моторног горива и дизел моторног горива започео је 1. фебруара 2014. године, док је контрола маркера на станицама за снабдевање горивом почела да се примењује од 1. августа 2014. Средином октобра 2015. маркирање горива је проширено и на течни нафтни гас.

Технолошка природа контроле, резултати провере маркера на лицу места и овлашћења Тржишне инспекције у процесу маркирања, омогућавају повлачење спорних деривата у моменту када се установи да су неисправни, што доприноси значајном смањењу обима нелегалне трговине у нафтном сектору.

Активности и резултати НИС-а у домену заштите животне средине стално се унапређују са циљем развоја еколошке свести појединаца и читаве заједнице.

Према информаторима о раду Министарства трговине, туризма и телекомуникација од 4. фебруара 2015, 29. јануара 2016, 31. јануара 2017. и 31. јануара 2018. године, у деловима извештаја Сектора тржишне инспекције о контроли присуства и концентрације маркера у дериватима нафте, на основу извршених контрола узорака у периоду 2014-2017. година, наилазимо на следеће податке:

Увођењем маркирања и контроле маркера у дериватима, износи прикупљених акциза на нафтне деривате су значајно повећани.
Према подацима наведеним у Билтену јавних финансија за месец децембар 2017. године, у Консолидованом билансу државе укупни приходи у буџет Републике Србије на основу акциза на деривате нафте, у периоду од 2014-2017. године, у милионима динара износе:

Треба напоменути да поред повећања наплате акциза, последично долази и до повећања ПДВ-а на основу повећања обима трговине нафтних деривата.

НИС ће и у наредном периоду дати свој допринос унапређивању пословног амбијента у Србији и земљама региона и указивати на неопходност несметане и потпуне примене усвојених прописа.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини