Одговорна потрошња и производња

Циљ НИС-а су радни процеси без повреда људи и без негативних утицаја на животну средину. У пројекте заштите животне средине је само у 2017. уложено 479 милиона динара, а еколошки аспекти пословних активности усклађени су са најбољом светском праксом.

Одговорна потрошња и производња

НИС је уложио више од 12,78 милијарди динара у пројекте заштите животне средине. Само у 2017. издвајања за ту област износила су 479 милиона динара, а еколошки аспекти радних процеса у Компанији усклађени су са најбољом светском праксом.

Производња и прерада сирове нафте обухвата сложене процесе који су са еколошког аспекта велики изазов. Како би се утицај наших активности на животну средину смањио на минимум, неопходно је идентификовати изворе загађења, врсте и количине загађујућих материја које се испуштају у медијуме животне средине – ваздух, воду и земљиште, сагледати њихове путеве транспорта и последице за екосистем (биотоп и биоценозу) на локацијама на којима послујемо и у њиховим зонама утицаја.
Протекла 2017. је проглашена Годином екологије у ГПН-у, а НИС се придружио овој иницијативи реализацијом активности усмерених на смањење и ублажавање негативних утицаја рада процесних постројења на животну средину: санацијом и ремедијацијом загађеног земљишта и водних ресурса, позиционирањем наше Компаније као друштвено одговорне кроз интензивирање сарадње са локалним самоуправама и државним органима, едукацијом и подизањем свести у области заштите животне средине запослених и извођача, али и локалних заједница.

Поред тога, од 2009. НИС је уложио више од 12,78 милијарди динара у пројекте заштите животне средине. Само у 2017. издвајања за ту област износила су 479 милиона динара, а еколошки аспекти радних процеса у Компанији усклађени су са најбољом светском праксом. Укупна површина рекултивисаног земљишта, које је примењеним мерама враћено у првобитно стање, износи 13 хектара. Осим тога, сва постројења НИС-а која су коришћена за бушење током 2017. године, су опремљена системом „суве локације“ (металним бетонским базенима у које се одлаже отпадни исплачни материјал током бушења).

Такође, у 2017. години у потпуности је имплементирана пракса покривања локација на којима се изводи бушење ПВЦ фолијом, како би се онемогућио контакт ислаке са околином и негативан утицај процеса на животну средину – земљиште и подземне воде.
Поред тога, одговоран однос према ресурсима један је од основних принципа у раду Компаније. У наредном периоду НИС ће наставити са значајним улагањима у област истраживања и производње, како би очувао показатеље производње и тренд раста резерви угљоводоника. У 2017. Блок „Истраживање и произвoдња“ укупно је произвео 1,385 милиона условних тона нафте и гаса, уз истовремено повећање резерви угљоводоника. У потрази за новим налазиштима нафте и гаса завршена је аквизиција сеизмичких података на истражним просторима Јужни Банат I, Турија III и Моровић, док је започета реализација пројекта Јужни Банат II. У иностраним концесијама посебно је важно истаћи да је завршено бушење бушотине Тeremia 1000 и да су добијени обећавајући резултати.

Рафинерија нафте Панчево у 2017. је постала прво енергетско постројење у Србији са IPPC дозволом, најзначајнијим документом из области животне средине који један оператер може да добије. Тиме је Рафинерија нафте Панчево сврстана међу најквалитетније произвођаче у Европи и препозната као битан чинилац обезбеђивања контролисаних услова заштите животне средине. Дозвола такође представља и обавезу да Рафинерија настави са одговорним односом приликом реализације свих својих активности и значајним улагањима на пољу заштите животне средине, уз примену ВАТ техника.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини