Родна равноправност

Креирање радног амбијента у коме сваки запослени, без обзира на пол, расу, националну или верску припадност, може да оствари свој пуни потенцијал, као и спречавање било које врсте дискриминације и прављења неоправдане разлике између запослених, кандидата за запослење, пословних партнера и потрошача, стратешки су приоритети у пословању НИС-а.

Родна равноправност

Постићи родну равноправност и оснаживати жене и девојчице.

Компанија у свом пословању обезбеђује амбијент у коме сваки запослени може у пуној мери да искаже свој потенцијал и спречи свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање према запосленима, кандидатима, пословним партнерима, добављачима, клијентима и осталим трећим лицима са којима Компанија има пословну сарадњу.

НИС послује у складу са високим стандардима корпоративне одговорности и посвећен је принципима пословне етике, законитог понашања и поштовања људских и радних права. У пословању се инсистира на примени високих стандарда за правично и безбедно радно окружење за све запослене, као и све оне са којима НИС послује. Компанија настоји да обезбеди радно окружење у коме се безусловно поштују људска права загарантована Уставом Републике Србије, потврђена међународним уговорима и законима којима се уређује област забране дискриминације и равноправности, као и права запослених гарантована Законом о раду, Колективним уговором и интерним актима Компаније, а све у складу са одредбама Декларације УН о људским правима и Декларације МОР о основним принципима и правима на раду.

Све пословне активности у НИС-у спроводе се без обзира на расу, боју коже, порекло, држављанство, националну припадност или етничко порекло, језик, верска или политичка убеђења, пол, родни идентитет, сексуалну оријентацију, имовинско стање, рођење, генетске особености, здравствено стање, инвалидитет, брачни и породични статус, осуђиваност, старосну доб, изглед, чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.
Препознајући значај спречавања дискриминације у области радних и људских права, НИС изражава посебну спремност и посвећеност да:

Унапредити родну равноправност и положај жена и мушкараца у Републици Србији, допринети повећању улога жена у пословном одлучивању и друштву уопште.

 • обезбеди једнаке могућности за заснивање радног односа свим кандидатима и кандидаткињама који конкуришу за посао;
 • пријаве кандидата за посао разматра и оцењује без обзира на лична својства кандидата и кандидаткиња и цени искључиво компетенције у вези са захтевима конкретних послова;
 • у огласима за посао истиче само оне потребне квалификације и особине кандидата и кандидаткиња које су у непосредној вези са обављањем радних задатака конкретног радног места;
 • у огласима за посао које објављује, када је то пригодно, посебно мотивише кандидате и кандидаткиње из посебно осетљивих група;
 • у огласима за посао користи родно осетљив/неутралан језик и
 • објављује огласе за посао у различитим приступачним форматима и на местима где их могу видети различите групе кандидата и кандидаткиња.

У намери да се обезбеди ефикасно остваривање права на правичне услове рада, НИС се обавезао да сваки запослени буде у писаној форми обавештен о свом радно-правном статусу. У том смислу извршена је усклађеност са законским и подзаконским актима и пословним стандардима у погледу радног времена, одмора, зарада, бенефиција и сл. Систем управљања зарадама уређен је по принципу интерне праведности и екстерне конкурентности и усклађен са међународном методологијом процене радних места, односно послова, чиме се смањује могућност дискриминације запослених. НИС подржава слободу синдикалног удруживања запослених и колективног преговарања и такође сарађује са репрезентативним синдикатом.

НИС послује у складу са високим стандардима корпоративне одговорности и посвећен је принципима пословне етике, законитог понашања и поштовања људских и радних права..

У случају да постоји сумња да се над запосленим врши дискриминација, запослени може да се обрати линијском руководиоцу, HR бизнис партнеру организационог дела коме припада или путем СОС линије (soslinija@nis.eu) и да достави све релевантне доказе који потенцијално указују на постојање дискриминације. Након прикупљања, документација се прослеђује тиму за радно право, која након провере информише надлежне о основаности пријаве и о предузимању даљих активности уколико је пријава основана.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини