ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО

Најчешћа питања

Питање:

1. Да ли се на Конкурс могу пријавити организације или установе које су регистроване ван територије општина обухваћених Конкурсом?

Одговор:

Не. На Конкурс се могу пријавити само удружења и установе регистроване на територији градова и општина Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште, Србобран, Ниш и Чачак.

Питање:

2. Да ли се на Конкурс могу пријавити организације које нису регистроване?

Одговор:

Не. На Конкурс се могу пријавити само регистроване организације и установе, које приликом пријављивања морају доставити и скенирано Решење о регистрацији.

Питање:

3. Да ли се на Конкурс могу пријавити организације и установе које желе да реализују пројекат у партнерству са нерегистрованом или неформалном групом?

Одговор:

Не. Све организације које се пријављују на Конкурс, било као носиоци пројекта, било као партнери, морају бити регистроване. И носиоци пројеката и партнери приликом пријављивања морају доставити и скенирано Решење о регистрацији.

Питање:

4. Да ли се на Конкурс могу пријавити појединци?

Одговор:

Не. На Конкурс се могу пријавити само регистроване организације и установе. Међутим, предмет пројеката које оне подносе може бити подршка појединцима (нпр. младим талентима, уметницима, спортистима).

Питање:

5. Да ли се на Конкурс могу пријавити новоосноване организације (организације које до сада нису реализовале ниједан пројекат)?

Одговор:

Да. На Конкурс се могу пријавити регистроване новоосноване организације, које до сада нису реализовале ниједну иницијативу или пројекат, и нису располагале финансијским средствима.

Питање:

6. Да ли се може пријавити пројекат који је већ делимично подржан од стране других донатора?

Одговор:

Да. У том случају потребно је Обрасцу буџета јасно навести који трошкови су већ подржани од стране других донатора, у ком износу, и који донатор је у питању.

Питање:

7. Да ли се може пријавити пројекат за који ће тек бити тражена средства од других донатора?

Одговор:

Не. Уколико не постоји већ одобрена подршка других донатора, пројекат мора бити у потпуности изводљив средствима траженим од НИС а.д. Нови Сад.

Питање:

8. Да ли се може пријавити пројекат који не припада ниједној од области наведених у Конкурсу?

Одговор:

Не. Области наведене у Конкурсу представљају приоритетне програме НИС а.д. Нови Сад, тако да Комисија неће разматрати пројекте који припадају другим областима.

Питање:

9. Да ли се може пријавити пројекат који није усмерен ни на једну од циљних група наведених у конкурсу?

Одговор:

Да. Пројекти усмерени на наведене циљне групе (деца, млади, особе са инвалидитетом, старије особе, друге осетљиве категорије становништва), као и пројекти усмерени на инфраструктурна улагања од општег значаја за заједницу, имаће предност на Конкурсу, али ће Комисија размотрити и пријављене пројекте усмерене на друге циљне групе.

Питање:

10. Шта се подразумева под инфраструктурним улагањима од општег значаја за заједницу?

Одговор:

Инфраструктурна улагања од општег значаја за заједницу су она улагања која ће допринети побољшању квалитета живота становника локалне заједнице, у областима које су подржане кроз Конкурс. То могу бити улагања у обнову спортских објеката, установа културе, образовних установа и слично.

Питање:

11. Да ли све активности предвиђене пројектом којим се конкурише треба да буду реализоване на територији неке од општина обухваћених конкурсом?

Одговор:

Да. Све активности предвиђене пројектима којима се конкурише морају бити реализоване на територији општина и градова обухваћених Конкурсом: Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште, Србобран, Ниш и Чачак.

Питање:

12. Да ли организације и установе могу конкурисати са више од једног пројекта?

Одговор:

Да. Оганизација/установа може конкурисати са највише три (3) пројекта. Међутим, највише један пројекат по организацији/установи може бити подржан на Конкурсу.

Питање:

13. Да ли организација или установа која није носилац пројекта, може бити партнер на више пројеката?

Одговор:

Да. Организације/установе могу бити партнери на неограниченом броју пројеката, уколико и саме нису носиоци пројеката пријављених на Конкурс.

Питање:

14. Шта подразумевају оперативни трошкови?

Одговор:

Оперативни трошкови подразумевају све трошкове који су неопходни за реализацију пројекта, а нису усмерени директно на активности. То могу бити хонорари чланова пројектног тима, трошкови закупа и коришћења канцеларијског простора, трошкови комуникација, трошкови канцеларијског материјала и опреме и слично. Важно: Према условима Конкурса, оперативни трошкови не смеју бити већи од 30% укупног буџета.

Питање:

15. Да ли буџет пројекта може да садржи и путне трошкове?

Одговор:

Да. Буџет пројекта може садржати и путне трошкове, уколико су они неопходни за спровођење планираних активности.

Питање:

16. Како се попуњава План активности?

Одговор:

План активности се попуњава уношењем свих активности предвиђених пројектом у дати образац, и обележавањем поља (нпр. знаком „Х“) за одговарајући месец у коме ће дата активност бити реализована.

Питање:

17. У случају да организације/установе конкуришу у партнерству, да ли је потребно доставити и скенирано Решење о регистрацији партнера?

Одговор:

Да. Све организације и установе које се пријављују на Конкурс, било као носиоцу пројекта или партнери, морају доставити скенирано Решење о регистрацији.

Питање:

18. У случају да удружења/установе конкуришу у партнерству, да ли је потребно да и партнери доставе потписану и оверену Изјаву о прихватању обавезе потписника/корисника средстава НИС а.д. Нови Сад?

Одговор:

Не. Изјаву о прихватању обавезе потписника/корисника средстава НИС а.д. Нови Сад достављају само носиоци пројеката, на чији ће рачун, у случају да пројекат буде одобрен, средства бити усмерена.

Уколико имате додатна питања, молимо Вас да их пошаљете на и-мејл адресу: saradnjaradirazvoja@nis.eu