ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО

Услови конкурса

У сарадњи с локалним самоуправама, НИС а.д. Нови Сад организује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу финансијских средстава за реализацију пројеката из области спорта, културе, заштите животне средине, науке и социјалне заштите, који ће се реализовати на територијама градова Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Ниш, Чачак и општина Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран, до 31.12.2013. године.

Позивамо вас да учествујете на Конкурсу који ће вам пружити прилику да остварите своје циљеве и допринесете развоју своје локалне заједнице.

Предмет Конкурса

Са циљем да се унапреди квалитет живота у локалним заједницама у којима послујемо, а у духу корпоративне друштвене одговорности и препознавања потребе за повезивањем локалне заједнице и значајних привредних субјеката, НИС а.д. Нови Сад пружа подршку реализацији пројеката из следећих области, дефинисаних нашом стратегијом друштвене одговорности:

 • Eнергија спорта: промоцијa спорта и здравог начина живота, доступност спортских садржаја, укључивање деце, младих и других осетљивих група у спортске активности у локалним заједницама
 • Култура без граница: развој и обогаћивање културних садржаја у локалним заједницама, подршка културним институцијама и манифестацијама, активности усмерене ка едукацији и подизању свести
 • Eнергија знања: подршка развоју науке, укључујући промоцију и популаризацију науке, истраживања, улагање у развој талентованих ученика и студената
 • Помоћ социјално угроженим групама: подршка пројектима усмереним ка смањењу сиромаштва, укључивању маргинализованих група, развоју социјалних сервиса у заједници
 • Заштита животне средине: едукација и подизање свести, активности са циљем решавања конкретних проблема у локалним заједницама.

Предност на Конкурсу имаће пројекти чије су циљне групе деца, млади, особе са инвалидитетом, старије особе и друге осетљиве категорије становништва, као и пројекти који су у вези са инфраструктурним улагањима од општег значаја за заједницу.

Општи услови за учешће на Конкурсу

Право учешћа на Конкурсу имају регистрована удружења грађана и друге непрофитне установе (нпр. школе, установе културе, установе социјалне заштите, здравствене установе итд.) са седиштем на територијама општина и градова Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште, Србобран, Ниш и Чачак.

Једино организације и установе са територија наведених општина и градова могу бити носиоци пројекта, али оне за партнере могу имати организације и установе са територија других општина и градова у Србији.

Неформалне групе, појединци и профитне организације немају право пријављивања на Конкурс.

Све активности предложене пројектом морају бити реализоване на територијама општина и градова Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште, Србобран, Ниш и Чачак.

Свака организација или установа може пријавити највише три пројекта за реализацију у 2013. години, али само један може бити финансиран.

Конкурс неће подржавати:

 • активности усмерене ка промоцији политичких странака или ставова
 • активности усмерене ка стицању профита
 • индивидуална спонзорства за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, стипендије за студирање или обуку запослених у удружењима
 • активности верских и религијских групација
 • појединачне молбе које се односе на путовања у земљи или иностранству
 • покривање трошкова смештаја и исхране појединаца или група
 • појединачне догађаје, као што су округли столови, концерти, годишњице, излети, објављивање књига, брошура, часописа и слично
 • активности које су већ финансиране из других извора
 • покривање дуговања
 • намиривање пристиглих обавеза по основу лизинга и пасивне камате
 • куповину земље и изградњу објеката
 • куповину опреме која не служи спровођењу пројектних активности и није у вези с пројектним активностима
 • куповину возила чија употреба нема општи значај за заједницу
 • ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана
 • оперативне трошкове који прелазе 30% укупног буџета.

Рокови и начин пријављивања

Конкурс је отворен од 16.04.2013. године до 10.05.2013. године. Крајњи рок за подношење пријава је 10.05.2013. године до 16 часова. Све активности предложене пројектом морају да се реализују до 31.12.2013. године.

За учешће на Конкурсу, потребно је послати:

 • попуњен Образац за пријаву
 • попуњен Образац буџета
 • попуњену Табелу активности
 • потписану и оверену Изјаву o прихватању обавезе потписника/корисника средстава НИС а.д. Нови Сад
 • скенирано Решење о регистрацији

Образац за пријаву, Образац буџета, Табелу активности и Изјаву о прихватању обавезе потписника/корисника средстава НИС а.д. Нови Сад можете преузети на сајту НИС а.д. Нови Сад http://www.nis.rs/konkurs/prijava.

Пројекти се могу пријавити на два начина:

 • путем имејл адресе
  Комплетну документацију треба послати на имејл адресу saradnjaradirazvoja@nis.eu, најкасније до 10.05.2013. до 16 часова.
 • путем сајта
  Образац за пријаву доступан је за попуњавање на веб сајту www.nis.rs/konkurs. У случају подношења пријаве онлајн, сва остала документација (Образац буџета, Табела активности, Изјава o прихватању обавезе потписника/корисника средстава НИС а.д. Нови Сад и Решење о регистрацији) учитава се на сајт и није потребно слање докумената имејлом.

Пријаву за учешће на Конкурсу подноси овлашћено лице и оно је одговорно за све податке из пријаве. Уколико се утврди да су подаци у пријави нетачни, пријава ће бити одбачена.

Напомена: Пријаве послате на било који други начин осим електронским путем (нпр. факсом, поштом, лично), на неадекватном обрасцу, или на другу адресу, неће бити разматране. Комисија задржава право да затражи додатну документацију.

Начин објављивања резултата

Резултати Конкурса ће бити објављени на сајту НИС а.д. www.nis.rs/konkurs и сајтовима локалних самоуправа (Новог Сада, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Кањиже, Житишта, Србобрана, Ниша и Чачка) за пројекте који се реализују на њиховим територијама,у периоду од 01.06.2013. до 30.06.2013. године.

Начин доделе и коришћења средстава за одабране пројекте

НИС а.д. Нови Сад потписаће анексе Споразума о сарадњи са локалним самоуправама које ће затим усмеравати средства ка организацијама/установама чији су пројекти подржани на Конкурсу.

Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између локалне самоуправе и носиоца пројекта, а на основу Споразума о сарадњи закљученог између НИС а.д. Нови Сад и градова Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш и Чачак, као и општина Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште, Србобран.

Организатор Конкурса има право да захтева модификацију пројекта по отпочињању реализације пројекта уколико се покаже да поједине буџетске ставке пројеката не одговарају реалним потребама и/или трошковима за реализацију пројеката, као и уколико се на основу извештаја установи да удружење није остварило планиране резултате у току имплементације или није спровело сва планиране активности.

Током реализације одобрених пројеката, организатор Конкурса ће спроводити мониторинг и евалуацију реализације прихваћених пројеката, како би се осигурало успешно остваривање циљева пројекта.

Најкасније 30 дана након завршетка реализације пројекта, носиоци пројеката су у обавези да локалној самоуправи града/општине на којој су регистровани поднесу извештај о реализацији пројектних активности и утрошеним финансијским средствима.

Додатне информације

Додатне информације у вези са овим конкурсом потражите на сајту НИС а.д. www.nis.rs

Уколико имате додатна питања, молимо вас да их пошаљете на имејл адресу: saradnjaradirazvoja@nis.eu