Akcija za klimu

Rafinerija nafte u Pančevu postala je 2017. prvo energetsko postrojenje u Srbiji sa IPPC dozvolom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, kojom se potvrđuje da je proizvodni proces u Rafineriji u potpunosti usklađen sa najvišim domaćim i evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine.

Akcija za klimu

Preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica.

Jedan od ciljeva u 2017. bio je definisanje metodološkog okvira za procenu ekoloških rizika, na osnovu koga je izvršena identifikacija, procena i rangiranje rizika na nivou Kompanije.

U cilju smanjenja negativnog efekta aktivnosti na kvalitet vazduha na lokacijama naših postrojenja i u zoni uticaja, nastavljene su aktivnosti na realizaciji već započetih projekata i pokrenuti su novi projekti. U Rafineriji nafte u Pančevu projekat pranja ejektorskog gasa na postrojenju Vakuum destilacije je završen, a cilj tog projekta je smanjenje emisije SO2 u vazduh. Takođe, u cilju kontinuiranog praćenja emisije zagađujućih materija u vazduh, započet je projekat ugradnje CEMS-a na postrojenju Vodonika, čime će se značajno uticati ne samo na dobijanje tačnih podataka o količini emitovanih materija, nego i na mogućnost blagovremenog preduzimanja korektivnih mera za pravilan rad postrojenja.

U cilju usaglašavanja rada postrojenja sa Direktivom 2010/75/EZ o industrijskim emisijama i strožim graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh u budućem periodu, u Rafineriji nafte Pančevo je izrađen Plan prilagođavanja postojećih postrojenja budućim zahtevima, planirana je ugradnja Low NOx gorionika na procesnim pećima, aminsko pranje gasa na postrojenju Atmosferska destilacija II, ugradnja EC filtera na postrojenju FCC, i druge mere.

Jedan od ciljeva u 2017. bio je definisanje metodološkog okvira za procenu ekoloških rizika, na osnovu koga je izvršena identifikacija, procena i rangiranje rizika na nivou Kompanije.

Rekonstrukcijom postojećih krovova rezervoara motornih benzina i ugradnjom fiksnih krovova sa plivajućom aluminijumskom membranom i izgradnjom sistema za povrat benzinskih para (VRU jedinica) na skladištima naftnih derivata, kao i ugradnjom sistema za povrat benzinskih para iz podzemnih rezervoara i iz rezervoara vozila na stanicama za snabdevanje gorivom, već je započeto usaglašavanje sa zahtevima VOC Petrol Direktive (94/63/EZ, 2009/126/EZ i 2014/99/EU) faze I i II sakupljanja para benzina.

Takođe, sama priroda sirovine koju koristimo i dobijeni proizvodi (motorna goriva, ulja i maziva, bitumeni, i ostali specijalni proizvodi), tehnološki procesi koji se koriste neminovno dovode i do pojave ugljovodonika u otpadnim vodama. Primenjene tehnike u prečišćavanju zauljenih otpadnih voda, svrstavaju NIS u kompanije koje se odgovorno odnose prema životnoj sredini i značajno utiču na imidž naše Kompanije kao lidera u zaštiti životne sredine u našoj zemlji. Postrojenje za tretman otpadnih voda na Deponiji otpadne isplake Novo Miloševo je u probnom radu, a nastavljena je ugradnja separatora na stanicama za snabdevanje gorivom.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini