Čista voda i sanitarni uslovi

Stalno unapređivanje prečišćavanja otpadnih voda nije samo poštovanje domaće i evropske regulative, već i temeljno opredeljenje NIS-ove politike brige o životnoj i radnoj sredini.

Čista voda i sanitarni uslovi

Obezbediti pristup pijaćoj vodi i dobre sanitarne uslove za sve.

Tokom 2017. nastavljena je racionalna potrošnja vode, vodeći računa o korišćenju najmanje osetljivih vodozahvata, monitoring kvaliteta podzemne vode, kao i otpadne vode pre ispuštanja, utvrđivanje i unapređivanje efikasnosti prečistača otpadnih voda, ponovno korišćenje povratnog kondenzata u Rafineriji nafte Pančevo i utiskivanje kompletno izdvojene slojne vode tokom eksploatacije nafte.

Preduslov strateškog upravljanja otpadnim vodama jeste sagledavanje svih procesa u kojima se one generišu, sa kvalitativnog i kvantitativnog aspekta, postojećih i nedostajućih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i recipijenata u koje se ispuštaju. Iz ovog razloga, u 2017. urađena je studija Analiza postrojenja/uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u NIS-u i sagledavanje potreba za izgradnjom novih i rekonstrukcijom ili optimizacijom postojećih, u cilju zadovoljenja zahteva zakonske regulative u oblasti zaštite voda i zaštite životne sredine. Studija obuhvata sve organizacione delove, sa prioritizacijom budućih aktivnosti, u cilju unapređivanja postojećeg stanja i zadovoljenja ne samo domaće, nego i evropske zakonske regulative u ovoj oblasti.

Tokom 2017. ugrađeno je 14 novih separatora za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda na stanicama za snabdevanje gorivom, a pet postojećih separatora je zamenjeno tokom izgradnje novih stanica za snabdevanje gorivom sa prethodnim rušenjem postojeće.

Tokom 2017. ugrađeno je 14 novih separatora za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda na stanicama za snabdevanje gorivom, a pet postojećih separatora je zamenjeno tokom izgradnje novih stanica za snabdevanje gorivom sa prethodnim rušenjem postojeće. Tako je dostignut broj od 300 separatora (na 89% stanica za snabdevanje gorivom), dok je ugradnja nedostajuća 34 separatora planirana u narednom periodu. Ugrađen je i separator sa koalescentnim filterom na novom servisnom kompleksu u Zrenjaninu, a postrojenje za prečišćavanje otpadne vode na deponiji otpadne isplake u Novom Miloševu je pušteno u rad.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini