Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Cilj NIS-a su radni procesi bez povreda ljudi i bez negativnih uticaja na životnu sredinu. U projekte zaštite životne sredine je samo u 2017. uloženo 479 miliona dinara, a ekološki aspekti poslovnih aktivnosti usklađeni su sa najboljom svetskom praksom.

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

NIS je uložio više od 12,78 milijardi dinara u projekte zaštite životne sredine. Samo u 2017. izdvajanja za tu oblast iznosila su 479 miliona dinara, a ekološki aspekti radnih procesa u Kompaniji usklađeni su sa najboljom svetskom praksom.

Proizvodnja i prerada sirove nafte obuhvata složene procese koji su sa ekološkog aspekta veliki izazov. Kako bi se uticaj naših aktivnosti na životnu sredinu smanjio na minimum, neophodno je identifikovati izvore zagađenja, vrste i količine zagađujućih materija koje se ispuštaju u medijume životne sredine – vazduh, vodu i zemljište, sagledati njihove puteve transporta i posledice za ekosistem (biotop i biocenozu) na lokacijama na kojima poslujemo i u njihovim zonama uticaja.
Protekla 2017. je proglašena Godinom ekologije u GPN-u, a NIS se pridružio ovoj inicijativi realizacijom aktivnosti usmerenih na smanjenje i ublažavanje negativnih uticaja rada procesnih postrojenja na životnu sredinu: sanacijom i remedijacijom zagađenog zemljišta i vodnih resursa, pozicioniranjem naše Kompanije kao društveno odgovorne kroz intenziviranje saradnje sa lokalnim samoupravama i državnim organima, edukacijom i podizanjem svesti u oblasti zaštite životne sredine zaposlenih i izvođača, ali i lokalnih zajednica.

Pored toga, od 2009. NIS je uložio više od 12,78 milijardi dinara u projekte zaštite životne sredine. Samo u 2017. izdvajanja za tu oblast iznosila su 479 miliona dinara, a ekološki aspekti radnih procesa u Kompaniji usklađeni su sa najboljom svetskom praksom. Ukupna površina rekultivisanog zemljišta, koje je primenjenim merama vraćeno u prvobitno stanje, iznosi 13 hektara. Osim toga, sva postrojenja NIS-a koja su korišćena za bušenje tokom 2017. godine, su opremljena sistemom „suve lokacije“ (metalnim betonskim bazenima u koje se odlaže otpadni isplačni materijal tokom bušenja).

Takođe, u 2017. godini u potpunosti je implementirana praksa pokrivanja lokacija na kojima se izvodi bušenje PVC folijom, kako bi se onemogućio kontakt islake sa okolinom i negativan uticaj procesa na životnu sredinu – zemljište i podzemne vode.
Pored toga, odgovoran odnos prema resursima jedan je od osnovnih principa u radu Kompanije. U narednom periodu NIS će nastaviti sa značajnim ulaganjima u oblast istraživanja i proizvodnje, kako bi očuvao pokazatelje proizvodnje i trend rasta rezervi ugljovodonika. U 2017. Blok „Istraživanje i proizvodnja“ ukupno je proizveo 1,385 miliona uslovnih tona nafte i gasa, uz istovremeno povećanje rezervi ugljovodonika. U potrazi za novim nalazištima nafte i gasa završena je akvizicija seizmičkih podataka na istražnim prostorima Južni Banat I, Turija III i Morović, dok je započeta realizacija projekta Južni Banat II. U inostranim koncesijama posebno je važno istaći da je završeno bušenje bušotine Teremia 1000 i da su dobijeni obećavajući rezultati.

Rafinerija nafte Pančevo u 2017. je postala prvo energetsko postrojenje u Srbiji sa IPPC dozvolom, najznačajnijim dokumentom iz oblasti životne sredine koji jedan operater može da dobije. Time je Rafinerija nafte Pančevo svrstana među najkvalitetnije proizvođače u Evropi i prepoznata kao bitan činilac obezbeđivanja kontrolisanih uslova zaštite životne sredine. Dozvola takođe predstavlja i obavezu da Rafinerija nastavi sa odgovornim odnosom prilikom realizacije svih svojih aktivnosti i značajnim ulaganjima na polju zaštite životne sredine, uz primenu VAT tehnika.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini