Rodna ravnopravnost

Kreiranje radnog ambijenta u kome svaki zaposleni, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu ili versku pripadnost, može da ostvari svoj puni potencijal, kao i sprečavanje bilo koje vrste diskriminacije i pravljenja neopravdane razlike između zaposlenih, kandidata za zaposlenje, poslovnih partnera i potrošača, strateški su prioriteti u poslovanju NIS-a.

Rodna ravnopravnost

Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati žene i devojčice.

Kompanija u svom poslovanju obezbeđuje ambijent u kome svaki zaposleni može u punoj meri da iskaže svoj potencijal i spreči svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema zaposlenima, kandidatima, poslovnim partnerima, dobavljačima, klijentima i ostalim trećim licima sa kojima Kompanija ima poslovnu saradnju.

NIS posluje u skladu sa visokim standardima korporativne odgovornosti i posvećen je principima poslovne etike, zakonitog ponašanja i poštovanja ljudskih i radnih prava. U poslovanju se insistira na primeni visokih standarda za pravično i bezbedno radno okruženje za sve zaposlene, kao i sve one sa kojima NIS posluje. Kompanija nastoji da obezbedi radno okruženje u kome se bezuslovno poštuju ljudska prava zagarantovana Ustavom Republike Srbije, potvrđena međunarodnim ugovorima i zakonima kojima se uređuje oblast zabrane diskriminacije i ravnopravnosti, kao i prava zaposlenih garantovana Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i internim aktima Kompanije, a sve u skladu sa odredbama Deklaracije UN o ljudskim pravima i Deklaracije MOR o osnovnim principima i pravima na radu.

Sve poslovne aktivnosti u NIS-u sprovode se bez obzira na rasu, boju kože, poreklo, državljanstvo, nacionalnu pripadnost ili etničko poreklo, jezik, verska ili politička ubeđenja, pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, imovinsko stanje, rođenje, genetske osobenosti, zdravstveno stanje, invaliditet, bračni i porodični status, osuđivanost, starosnu dob, izgled, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.
Prepoznajući značaj sprečavanja diskriminacije u oblasti radnih i ljudskih prava, NIS izražava posebnu spremnost i posvećenost da:

Unaprediti rodnu ravnopravnost i položaj žena i muškaraca u Republici Srbiji, doprineti povećanju uloga žena u poslovnom odlučivanju i društvu uopšte.

 • obezbedi jednake mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa svim kandidatima i kandidatkinjama koji konkurišu za posao;
 • prijave kandidata za posao razmatra i ocenjuje bez obzira na lična svojstva kandidata i kandidatkinja i ceni isključivo kompetencije u vezi sa zahtevima konkretnih poslova;
 • u oglasima za posao ističe samo one potrebne kvalifikacije i osobine kandidata i kandidatkinja koje su u neposrednoj vezi sa obavljanjem radnih zadataka konkretnog radnog mesta;
 • u oglasima za posao koje objavljuje, kada je to prigodno, posebno motiviše kandidate i kandidatkinje iz posebno osetljivih grupa;
 • u oglasima za posao koristi rodno osetljiv/neutralan jezik i
 • objavljuje oglase za posao u različitim pristupačnim formatima i na mestima gde ih mogu videti različite grupe kandidata i kandidatkinja.

U nameri da se obezbedi efikasno ostvarivanje prava na pravične uslove rada, NIS se obavezao da svaki zaposleni bude u pisanoj formi obavešten o svom radno-pravnom statusu. U tom smislu izvršena je usklađenost sa zakonskim i podzakonskim aktima i poslovnim standardima u pogledu radnog vremena, odmora, zarada, beneficija i sl. Sistem upravljanja zaradama uređen je po principu interne pravednosti i eksterne konkurentnosti i usklađen sa međunarodnom metodologijom procene radnih mesta, odnosno poslova, čime se smanjuje mogućnost diskriminacije zaposlenih. NIS podržava slobodu sindikalnog udruživanja zaposlenih i kolektivnog pregovaranja i takođe sarađuje sa reprezentativnim sindikatom.

NIS posluje u skladu sa visokim standardima korporativne odgovornosti i posvećen je principima poslovne etike, zakonitog ponašanja i poštovanja ljudskih i radnih prava..

U slučaju da postoji sumnja da se nad zaposlenim vrši diskriminacija, zaposleni može da se obrati linijskom rukovodiocu, HR biznis partneru organizacionog dela kome pripada ili putem SOS linije (soslinija@nis.eu) i da dostavi sve relevantne dokaze koji potencijalno ukazuju na postojanje diskriminacije. Nakon prikupljanja, dokumentacija se prosleđuje timu za radno pravo, koja nakon provere informiše nadležne o osnovanosti prijave i o preduzimanju daljih aktivnosti ukoliko je prijava osnovana.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini