Organizacija i struktura

Nabavka materijala, opreme i usluga u NIS-u je centralizovana i segmentirana na 3 dela prema planskoj vrednosti lota potencijalnih nabavki, rokovima isporuke i biznis prioritetima. Funkcija za nabavku objedinjuje potrebe na nivou Kompanije, određuje ciljne parametre i nadležnost za nabavke između tri spiska u skladu sa usvojenim kriterijumima. Na ovaj način najvažnije pozicije se ugovaraju centralizovano,
dok se pozicije koje nose lokalnu, regionalnu specifiku, ugovaraju na nivou organizacionog dela inicijatora nabavke.

nis-nabavka-organizacija-struktura-chart

Nabavka materijala

NIS nabavku materijala posmatra kroz sledeće pravce:

Nabavka opreme

 • stacionarna i rotaciona
 • bušotinska
 • laboratorijska
 • elektroenergetska
 • IT i telekomunikaciona
 • merno regulaciona
 • građevinska
 • sigurnosna
 • kancelarijska
 • medicinska

Nabavka hemije

 • hemikalije za vađenje i preradu nafte
 • hemikalije za bušotine
 • hemikalije za laboratoriju, vodu i energetiku
 • opasne i eksplozivne supstance
 • kiseline i baze i njihovi derivati
 • aditivi u rasutom stanju

Nabavka delova za održavanje

 • rezervni delovi
 • mašinski potrošni materijali
 • alati, aparati i merni uređaji

Nabavka cevi

 • cevi
 • metalurgija i proizv. od nemetala
 • cevni zatvarači
 • fitinzi i prirubnice

Nabavka transportnih sredstva i radnih vozila

Nabavka usluga

NIS nabavku usluga posmatra kroz sledeće pravce:

Naftno-servisne usluge

 • Seizmika i interpretacija geoloških podataka
 • Istražno i razradno bušenje
 • Usluge intenzifikacije proizvodnje nafte i prirodnog gasa
 • Usluge tekućeg i kapitalnog remonta bušotina
 • Ostale usluge naftno – tehničkih servisa

Usluge kapitalne izgradnje

 • Projekti razvoja nadzemne infrastrukture objekata proizvodnje nafte
 • Izgradnja i rekonstrukcija objekata prerade nafte
 • Izgradnja i rekonstrukcija benzinskih stanica
 • Ostale usluge KI

Tekuće usluge

(montaža i demontaža skela, usluge transporta, održavanja, zaštite cevovoda…)

Administrativne i druge usluge

(IT usluge održavanja, lizing radne snage, FTO, održavanje poslovnih centara)

U ovoj sekciji