Prerada

Zahvaljujući konstantnim inovacijama i ulaganjima u našu rafinerijsku preradu obezbeđujemo Srbiji i regionu visokokvalitetna goriva.

nis_onama_prerada

Ključni element programa modernizacije je izgradnja kompleksa za blagi hidrokreking i hidrodoradu MHC/DHT u Rafineriji nafte Pančevo, koji predstavlja proces sekundarne prerade sirove nafte.

Prerađivački kompleks NIS-a obuhvata dva proizvodna pogona u Pančevu i Novom Sadu. U NIS-ovim rafinerijama proizvodi se široki spektar derivata nafte i derivata prirodnog gasa, koji odgovaraju međunarodnim standardima kvaliteta i proizvođačkim specifikacijama rafinerija: automobilsko i avio gorivo, tečni naftni gas (TNG), ulja i maziva, ulja za loženje, bitumeni, petrohemijski i ostali proizvodi.

Modernizujemo preradu i obezbeđujemo energetsku stabilnost

Zahvaljujući konstantnoj modernizaciji prerade, NIS proizvodi goriva evropskog kvaliteta, što omogućava Kompaniji da zauzme strateški važnu poziciju lidera na regionalnom tržištu naftnih derivata, dok Republici Srbiji obezbeđuje energetsku stabilnost.

Prva faza modernizacije Rafinerije Pančevo podrazumevala je kako izgradnju novih postrojenja, tako i rekonstrukciju već postojećih. Ključni element programa modernizacije bila je izgradnja kompleksa za blagi hidrokreking i hidrodoradu MHC/DHT, koji predstavlja proces sekundarne prerade sirove nafte. Zahvaljujući kompleksu je postignuto povećanje dubine prerade nafte do 84 odsto, izlaz belih derivata je povećan do 75 odsto, uz maksimalno moguće odstranjivanje sumpora i ostalih hemijskih jedinjenja koja negativno utiču na kvalitet gotovog proizvoda. Novi kompleks je svečano pušten u rad u novembru 2012. godine, nakon čega NIS je u potpunosti prešao na proizvodnju goriva Evro-5 standarda.

Hidrokreking MHCDHT mala

Time je ispunjena obaveza koju je kompanija Gasprom njeft, kao strateški partner, preuzela u skladu s međudržavnim ugovorom o strateškoj saradnji u oblasti energetike koji je potpisan između Rusije i Srbije 2008. godine. Prema tom ugovoru, u obnavljanje prerađivačkih kapaciteta NIS-a uloženo je više od 540 miliona evra.

U sklopu prve faze modernizacije rafinerije, realizovan je i niz drugih projekata sa ekološkim efektom, najznačajniji od kojih su: izgradnja postrojenja za regeneraciju sumporne kiseline, rekonstrukcija peći procesnih postrojenja i kotlova u cilju smanjenja emisije NOx, kao i rekonstrukcija kompleksa katalitičkog krekinga.

Dosadašnja ulaganja u rekonstrukciju skladišnog prostora i modernizaciju auto-punilišta, železničkog punilišta i pristaništa u Rafineriji, direktno su uticala na smanjenje emisije lakoisparljivih ugljovodonika u atmosferu, prilikom manipulacije derivatima. Rekonstrukcija postrojenja katalitičkog krekinga, kao i korišćenje prirodnog gasa kao energenta umesto mazuta značajno su smanjili emisiju štetnih materija.

Nastavljamo modernizaciju i realizaciju ekoloških projekata

Poslednje tri investicije realizovane od početka ove godine u Pančevu, predstavljaju novi iskorak u ukupnoj modernizaciji rafinerijske prerade NIS-a i imaju ogroman ekološki značaj.

Najveći ekološki projekat ove godine u Rafineriji Pančevo je zatvoren sistem dreniranja kod procesne opreme. Suština ovog procesa je u tome da se naftni derivati koji se povremeno dreniraju u proizvodnom procesu prikupljaju u posebne hermetične posude i ponovo vraćaju u proizvodni proces.

Tokom proleća, u pančevačkoj rafineriji uspešno je završen projekat zatvorenog sistema uzimanja uzoraka. Na 160 mesta u 24 tehnološka objekta instalirani su savremeni paneli u kojima se više puta u toku dana uzimaju uzorci sirovina i proizvoda, čiji se kvalitet potom kontroliše u rafinerijskoj laboratoriji. Ova investicija prvenstveno ima ekološki značaj, jer uzorci koji se uzimaju ne dolaze u dodir sa atmosferom, što je značajan doprinos očuvanju životne sredine.

Završetkom treće faze modernizacije autopunilišta, instaliran je ekološki najbezbedniji način utovara derivata u autocisterne. Reč je o načinu punjenja cisterni odozdo (bottom loading) koji se sada primenjuje na dve trećine svih utovarnih mesta u cisterne u Rafineriji. Ovom investicijom praktično su eliminisana isparenja zagađujućih čestica prilikom punjenja cisterni na autopunilištu u Pančevu. Ovo nije kraj, jer se u okviru započetih aktivnosti u poslednjoj fazi modernizacije autopunilišta, planira potpuna zamena upravljačkog sistema, kao i niz tehničkih unapređenja, koje će još više poboljšati tehničku sigurnost i ekološku bezbednost.

Ukupna vrednost navedenih investicija premašuje devet miliona evra i nova su karika u dugoročnoj ekološkoj strategiji NIS-a.

Rafinerija mala

Tokom jeseni NIS je uspešno završila dodatnu modernizaciju dva rafinerijska postrojenja u Pančevu i time obezbedila njihov pouzdaniji rad i veći obim proizvodnje naftnih derivata. Jednomesečni radovi obavljeni su u najvećem rafinerijskom postrojenju za proizvodnju benzinskih komponenti i gasova (FCC kompleks) i u Pogonu Alkilacija, u kojem se prave visokooktanske komponente za proizvodnju kvalitetnog benzina.

U ovu fazu modernizacije Rafinerije nafte Pančevo, NIS je uložio više od tri miliona evra.

Sledeći korak je druga faza modernizacije prerađivačkih kapaciteta, odnosno realizacija Projekta duboke prerade, usmerenog na dalje unapređenje i povećanje efikasnosti procesa prerade. Razvojnim planovima, koji pre svega, znače modernizaciju i primenu novih čistijih tehnologija, NIS potvrđuje status društveno odgovorne kompanije.

U ovoj sekciji:

 •  

  Istraživanje i proizvodnja

  Eksploatacija nafte i gasa i proizvodnja geotermalne energije

 •  

  Servisi

  Servisne usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje

 •  

  Promet

  Veleprodaja, maloprodaja i izvoz nafte, gasa i naftnih derivata

 •  

  Prerada

  Od benzina i dizel goriva do mašinskih ulja i sirovina za petrohemijsku industriju

 •  

  Energetika

  Proizvodnja energije i korišćenje obnovljivih izvora energije

 •  

  Prateće delatnosti

  Neprofilne aktive, ugostiteljske usluge i proizvodnja pijaće vode

 •  

  Naučno-tehnološki Centar

  Podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje

 •  

  Struktura poslovanja

  Pogledajte infografiku o našim delatnostima