Kodeks poslovne etike

Besprekorna reputacija nema cenu. Kodeks poslovne etike naše kompanije uređuje etičke norme NIS-a u svim oblastima poslovanja.

nis_onama_kodeks_poslovne_etike

Za svaku savremenu kompaniju Kodeks poslovne etike predstavlja osnovni zakon, čije je poštovanje obavezni zahtev prema svim zaposlenima bez izuzetka.

Kodeks etike NIS-a formuliše temeljna pravila i norme ponašanja koje određuju odnose sa kolegama, klijentima, poslovnim partnerima, organima državne vlasti i lokalne samouprave, javnošću i konkurentima.

Principi koji su sadržani u našem kodeksu poslovne etike čvrsti su i dugovečni. Oni isključuju neodređenost i daju jasne preporuke za donošenje etički izbalansiranih odluka u različitim situacijama.

Etička pitanja

Kodeks poslovne etike je tako dizajniran da pomogne zaposlenima da reše potencijalne dileme na koje mogu naići u dnevnom obavljanju svojih zadataka, a koje se tiču potencijalnih koruptivnih radnji, zaštite privatnosti informacija, upotrebe sredstava Kompanije na neprimeren način i slično. U Kompaniji se organizuju treninzi i velika pažnja se posvećuje ovom pitanju kako bi NIS i dalje bio primer drugima da je etičnost u poslovanju preduslov, a ne pitanje izbora.

U Kompaniji su se i tokom 2016. godine kontinuirano analizirali i procenjivali težišni rizici, vezani za korupciju u svim organizacionim delovima. Između ostalog, vršen je stalni monitoring indikatora korupcije*, pretežno u oblasti nabavke roba i usluga, u poslovanju sa kupcima, kao i kroz proces verifikacije kandidata za prijem u radni odnos, postavljenja na menadžerske i druge rukovodeće pozicije unutar Kompanije, te u procesu verifikacije poslovnih privrednih subjekata prilikom stupanja u ugovorni odnos i u usaglašavanju ugovornih i normativno-metodoloških dokumenata.

NIS posebnu pažnju posvećuje aktivnostima koje imaju za cilj sprečavanje bilo kog oblika protivzakonitog i štetnog delovanja

U NIS-u se organizuju treninzi sa novozaposlenima na temu „Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala“ i ukazuje na osnovne elemente sprovođenja politike u borbi protiv korupcije, preventivno se deluje na sprečavanju razvoja korupcije, otkrivanju razvijenih korupcijskih kapaciteta, kao i na pružanju pomoći subjektima odlučivanja kako bi prepoznali elemente korupcije.

Sa svim poslovnim partnerima sa kojima NIS zaključuje ugovore sklapa se i Sporazum o antikorupcijskom ponašanju. U slučajevima kada poslovni partner odbije da potpiše Sporazum o antikorupcijskom ponašanju preduzimaju se mere i radnje na ustanovljavanju stvarnih razloga koji su doveli do nepotpisivanja Sporazuma.

Kodeks poslovne etike NIS-a koji je posebno usmeren na promociju antikorupcije u kompaniji i rad SOS-linije pružaju mogućnost kako zaposlenima tako i zainteresovanim stranama da reaguju u slučajevima nepoštovanja definisanih pravila. Pored toga, uvedene su i posebna telefonska linija i adresa elektronske pošte za prijavu slučajeva korupcije u Kompaniji.

Odnos sa dobavljačima

Jedna od osnova za očuvanje konkurentnosti NIS-a na tržištu je i uspešna saradnja sa dobavljačima. Za uspešnu saradnju sa dobavljačima bitan je celokupan proces nabavke, uz pravovremeno obezbeđivanje materijala i usluga, potrebnih za realizaciju proizvodnih i poslovnih procesa u Kompaniji.

Načela i poslovnu logiku uvek prati standardizacija poslovnih procesa kroz usvojena dokumenta: pravilnike, politike, standarde i uputstva. U NIS-u se daje prioritet konkurentnom načinu izbora dobavljača ili izvođača. Ako postoji poslovna potreba za primenu nekonkurentnog načina izbora, ona mora da bude obrazložena od strane naručioca.

Konkurentan način izbora se zasniva na analizi alternativnih tržišnih ponuda i izboru dobavljača koji je dostavio tehnički prihvatljivu i optimalnu ponudu za NIS, što se tiče cene, roka isporuke/izvršenja, garantnog roka, sredstava obezbeđenja ili dodatnih pogodnosti/beneficija.

Pravna pitanja

Tokom 2016. godine nije pokrenut ni jedan inspekcijski postupak zbog neusklađenosti sa zakonskim propisima prilikom označavanja informacija o proizvodima i/ili uslugama Kompanije.

Takođe, nema pokrenutih sudskih postupaka i nisu se vodili sporovi protiv Kompanije, odnosno nije bilo slučajeva u kojima su proizvodi i usluge uticali na bezbednost i zdravlje potrošača.

Nije bilo ni slučajeva nepoštovanja propisa i nepisanih kodeksa u vezi sa promotivnim nastupom na tržištu, kao ni pokrenutih postupaka povodom narušavanja privatnosti kupaca.

U ovoj sekciji:

 •  

  NIS u brojkama

  Parametri koji dokazuju naš uspeh

 •  

  Upravljanje

  Upoznajte članove našeg rukovodećeg tima

 •  

  Misija, vizija, vrednosti

  Nepromenjiva načela koja nas menjaju na bolje

 •  

  Kodeks poslovne etike

  Dokument koji uređuje etičke norme NIS-a

 •  

  Istorija

  Saznajte kako je sve počelo

 •  

  Muzej NIS-a

  Čuvamo našu bogatu prošlost i tradiciju

 •  

  Nagrade i priznanja

 •  

  Odluke i pravilnici