Ekološka odgovornost

Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta i integralni deo strategije efikasnog upravljanja Kompanijom

Tokom 2017. godine izvršena je identifikacija, procena i rangiranje rizika na nivou NIS-a, uz definisanje mera i potrebnih investicija za njihovu realizaciju u cilju eliminacije visokih rizika.

U 2017. godini nastavljeno je sa unapređenjem stanja u oblasti zaštite životne sredine kroz realizaciju ekoloških projekata, u koje je uloženo 479 miliona dinara.

U cilju smanjenja emisije SO2 u vazduh, u Rafineriji nafte Pančevo je u toku realizacija projekta pranja ejektorskog gasa na postrojenju Vakuum destilacije. Ugradnjom sistema CEMS na postrojenju Vodonika biće omogućeno kontinuirano praćenje emisije zagađujućih materija u vazduh, što će omogućiti stalan uvid u rad postrojenja.

Tokom 2017. godine dostignut je broj od 300 separatora na benzinskim stanicama (na 89% benzinskih stanica), obzirom da je ugrađeno 14 novih separatora za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda na benzinskim stanicama, a 5 postojećih separatora je zamenjeno tokom totalne rekonstrukcije. Ugradnja nedostajućih separatora planirana je u narednom periodu. Ugrađen je i separator sa koalescentnim filterom na Novom servisnom kompleksu u Zrenjaninu, a postrojenje za prečišćavanje otpadne vode na Deponiji otpadne isplake u Novom Miloševu je u probnom radu.

Krajem 2017. godine u RNP je, u cilju dalje modernizacije postrojenja i radnih procesa, započela izgradnja postrojenja „Duboka prerade“, za preradu ostatka dosadašnje prerade putem procesa odloženog koksovanja. Osim što će omogućiti povećanje dubine prerade nafte i proizvodnju visokokaloričnog goriva – koksa, koji se sada uvozi, izgradnjom ovoga postrojenja značajno će
se smanjiti emisije SO2, NOx i praškastih materija, a biće ispunjeni i zahtevi Direktive 1999/32/EC o smanjivanju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima. Krajnji efekat, nakon izgradnje postrojenja će biti smanjenje emisije SO2 u vazduh na nivou Republike Srbije zahvaljujući manjoj zastupljenosti na tržištu goriva sa visokim sadržajem sumpora.

Tokom 2017. godine završena je izrada Studije: Analiza postrojenja/uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u NIS a.d. Novi Sad i sagledavanje potreba za izgradnjom novih i rekonstrukcijom/optimizacijom postojećih, u cilju zadovoljenja zahteva zakonske regulative u oblasti zaštite voda i zaštite životne sredine (Institut „Jaroslav Černi“, Beograd). Studija obuhvata sve organizacione delove, kao i određivanje prioriteta budućih aktivnosti, u cilju unapređenja postojećeg stanja i zadovoljenja ne samo domaće regulative, izmenjene tokom 2016. godine, nego i evropske legislative u ovoj oblasti.

U toku je izrada Elaborata geoelektričnih ispitivanja na prostoru Skladišta naftnih derivata Novi Sad u skladu sa Projektom analize potrebe za sanacijom i remedijacijom podzemnih voda i zemljišta u Skladištu naftnih derivata Novi Sad, koji je izrađen od strane NTC NIS Naftagas d.o.o. Novi Sad i Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Cilj Elaborata je sagledavanje stanja podzemnih voda, zagađenih tokom razaranja postrojenja Rafinerije u Novom Sadu tokom bombardovanja 1999. godine.

Značajna sredstva uložena su u sanaciju istorijskog zagađenja, kako bi se kontaminirane površine vratile prvobitnoj nameni. Tako je tokom ove godine sanirano 14 primarnih isplačnih jama i jedan upojni bazen, ukupne površine 8.500 m2. Do sada je sanirano 185 primarnih isplačnih jama, ukupne površine 127,865 m2.

U sklopu automatizacije NЅE procesa izrađeno je aplikativno rešenje „Aplikacija za evidenciju otpada“ kao pomoć u radu sa dokumentima bitnim za proces upravljanja otpadom, kojoj korisnici mogu pristupiti sa bilo koje NIS-ove lokacije. Aplikacija omogućava pretraživanje podataka prema 25 kriterijuma, kreiranje različitih izveštaja za svoje potrebe, kao i zakonom propisanih izveštaja.

Nastavljena je primena modela krovnih ugovora na nivou Društva i zavisnih društava prilikom ugovaranja usluga zbrinjavanja otpada (uključuje sve vrste otpada koje se generišu osim zauljenog), s tim što je ove godine ugovor sa izvođačima zaključen na tri godine (do 2020. godine), uz mogućnost aneksiranja za nove izvođače i nove vrste otpada. Naredne godine se očekuje da će ovaj model (Krovni ugovori) biti primenjen i za ugovaranje usluga zbrinjavanja zauljenog otpada i usluga laboratorijskih analiza.

Stalno unapređenje kompetencija zaposlenih i operatera nastavljeno je putem održavanja obuka i radionica iz oblasti upravljanja hemikalijama, otpadom, merenja emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište. Održane su 4 radionice na temu upravljanja hemikalijama, po jedna radionica na temu energetske efikasnosti i klimatskih promena, upravljanja otpadom, radionica sa akreditovanim laboratorijama na temu merenja emisija, kao i forum izvođača – operatera otpada.

Kako je 2017. godina proglašena Godinom ekologije, ona je obeležena prigodnim aktivnostima: Dan zaštite prirode – 11. april, obeležen je izložbom fotografija prirode Vojvodine I projekcijom filma „Dunav, reka života“, koja je održana u Poslovnom centru u Novom Sadu, kao i podelom lifleta o zaštićenim područjima u Vojvodini u okviru NЅE kampanje „BriNI Se o prirodi“ na benzinskim stanicama. Radnim akcijama „Radni dan za prirodu“ povodom 5.juna, Dana zaštite životne sredine, očišćeni su Rakovački potok, potoci Dobočaš i Điros na Fruškoj Gori, a 20. oktobra je u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara dat doprinos očuvanju najvećeg otvorenog prostora stepskih staništa Korn.

U 2017. godini za troškove naknada i taksi za zaštitu životne sredine, kao i naknade za vode izdvojeno je približno 334,4 miliona dinara.

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini