Ekološka odgovornost

Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta i integralni deo strategije efikasnog upravljanja Kompanijom

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_vazduh.png

Vazduh

NIS, posvećen održivom razvoju i ispunjenju zahteva zakonske regulative nastoji, da kroz najbolje prakse upravljanja maksimalno doprinese zaštiti životne sredine. Merenje emisije zagađujućih materija obavljaju ovlašćena i akreditovana pravna lica za merenje emisije putem propisanih manualnih ili automatskih metoda.

Od 2012. godine kompanija realizuje program male kogeneracije. Mini elektrane na naftnim i gasnim poljima u Srbiji proizvode električnu i toplotnu energiju i to iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen jer u sebi sadrži visok stepen ugljen dioksida i azota. Zbog toga proces pretvaranja ovog gasa u električnu energiju ima i ekološku dimenziju jer smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu, budući da se on do sada spaljivao na bakljama.

U 2015. godini realizovana je izgradnja Aminskog postrojenja za izdvajanje CO2 iz prirodnog gasa s gasnih bušotina koji će se putem kompresora utiskivati u podzemna ležišta naftno-gasnih polja, čime je sprečeno da CO2 u prirodnom gasu završi u atmosferi.

U 2015. godini završeni su projekti započeti prethodnih godina. U Bloku „Istraživanje i proizvodnja“ završen je projekat Izgradnja sistema za prikupljanje i spaljivanje fluida (TNG). Cilj projekta je povećanje bezbednosti procesa i zaštita vazduha. Izgradnjom ovog sistema, izdvojena gasna faza se spaljuje na baklji, čime se sprečava dospevanje lako isparljivih ugljovodonika u atmosferu.

Investicije realizovane u 2015. godini u Bloku „Prerada“ imaju ogroman ekološki značaj. Završetkom modernizacije autopunilišta instaliran je ekološki najbezbedniji način utovara derivata u autocisterne – punjenje cisterni odozdo (bottom loading), čime su praktično eliminisana isparenja zagađujućih čestica prilikom punjenja cisterni na autopunilištu u Pančevu.

Još jedna značajna ekološka investicija odnosi se na zatvoren sistem dreniranja kod procesne opreme. Suština ovog procesa je u tome da se naftni derivati koji se povremeno dreniraju u proizvodnom procesu prikupljaju u posebne hermetične posude i ponovo vraćaju u proizvodni proces, čime se postiže smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferu.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_voda.png

Voda

Odgovoran odnos prema vodnim resursima jedan je od pri­oriteta Kompanije u smislu zaštite životne sredine i korišćenju i opterećivanju prirodnih resursa. Korišćenje vo­dnih resursa preduslov je za proizvodno-tehnološke procese (proizvodnja pare, funkcionisanje rashladnih sistema), obez­beđenje protivpožarne zaštite, flaširanje vode za piće, kao i za sanitarne potrebe.

Vodosnabdevanje svih delova NIS-a obezbeđeno je zahvatanjem:

 • površinske vode iz rečnih vodozahvata,
 • podzemne sirove vode i
 • korišćenjem vode iz javnih vodovoda, dok se u Pogonu za proizvodnju pijaće vode Jazak zahvata mineralna voda radi flaširanja.

Na činjenicu da kompanija ima odgovoran odnos prema vodenim resursima upućuje i podatak da je čak 84% korišćene vode dolazi iz Dunava i kanala Dunav-Tisa-Dunav, što ne ugrožava njihove potencijale s obzirom na to da je značajno ispod 5% njihovog prosečnog godišnjeg pro­ticaja.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpadne_vode.png

Otpadne vode

U NIS-u se velika pažnja poklanja prečišćavanju otpadnih voda, imajući u vidu da su zauljene otpadne i atmosferske vode realan rizik po recipijent.

Na benzinskim stanicama i skladištima instalirani su separatori – uređaji za odvajanje uljne i vodene faze. Trenutno 267 benzinskih stanica opremljeno je uređajima kojima se izdvajaju mineralna ulja iz vode, pre njihovog ispuštanja u recipijent. U narednom perio­du planirana je ugradnja nedostajućih separatora, gde postoje tehnički i bezbednosni uslovi za ugradnju. Na nekim objekti­ma, otpadna voda se sakuplja u sabirnim jamama, koje se perio­dično prazne u skladu sa propisima.

Na kraju 2015. godine u Kompaniji je registrovano ukupno 310 objekata za prečišćavanje otpadnih voda.Krajem 2015. godine izvršena je rekonstrukcija postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pogonu za pro­izvodnju pijaće vode u Jazku.

U ukupnoj količini otpadnih voda za 2015. godinu, otpadne vode koje se eksterno prečišćavaju predsta­vljaju 55% ukupnih otpadnih voda. U Pogonu za proizvodnju pijaće vode Jazak ko­ličina ispuštene otpadne vode je smanjena za 50% u odnosu na prethodnu godinu zahvaljujući optimizaciji proizvodnje.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpad.png

Otpad

Upravljanje svim vrstama otpada (klasifikacija, praćenje količina i vrsta otpada, prevencija nastajanja otpada, skla­dištenje, zbrinjavanje otpada, izveštavanje o otpadu) Kompa­nija je regulisala internim aktima koja su usaglašena sa za­konskom regulativom Republike Srbije.

Obavljanjem svoje delatnosti NIS generiše kako neopasan, tako i opasan otpad s kojim se postupa u skladu sa zakonskim propisima. Tokom 2015. godine generisano je i zbrinuto manje otpada nego u 2014. godini.

Praćenje generisanja i zbrinjavanja otpada vrši se na dnevnom nivou za svaku vrstu otpada, kroz Dnevnu evidenciju o otpadu proizvođača otpada, dok se ukupne količine generisanog i zbrinutog (opasnog i neopasnog) otpada prijavljuju Agenciji za zaštitu životne sredine.

U okviru realizacije projekta Suve lokacije, svih osam bušaćih postrojenja kojima Kompanija raspolaže opremljeno je metalnim ili betonskim bazenima u koje se sakuplja otpadni isplačni materijal to­kom bušenja. Implementacijom ovog projekta onemogućeno je bilo kakvo štetno dejstvo otpadnih isplačnih materijala na životnu sredinu, odnosno stvoreni su uslovi za brzo i bezbedno odlaganje ovih materijala odmah nakon nastanka.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_zemlja.png

Zemljište

Sanacijom zemljišta na kome su obavljane aktivnosti istra­živanja i bušenja naftnih i gasnih bušotina, kao i eksplo­atacije nafte i gasa, otklanja se rizik po zdravlje lokalnog stanovništva i zaposlenih na ovim objektima, od zagađenja zemljišta, podzemnih voda i vazduha.

Tokom 2015. godine nastavljene su aktivnosti na sanaciji is­torijskog zagađenja i vraćanju poljoprivrednog zemljišta u prvobitno stanje. Sanirano je ukupno 25 primarnih isplačnih jama, površine 14.963 m2. Tako se ukupan broj saniranih primarnih isplačnih jama po­većao na 150, a ukupna površina rekultivisanog zemljišta iznosi 106.026 m2, odnosno više od 10ha.

Najveći deo pri­marnih isplačnih jama nalazi se u Vojvodini, u opštinama Srbobran i Kikinda, dok su preostale raspoređene u Banatu i Bačkoj, kao i u okolini Požarevca.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_gorivo.png

Gorivo

Nakon završetka prve faze modernizacije rafinerije Pančevo, NIS je u potpunosti prešao na na proizvodnju goriva Evro-5 standarda. Danas uz pomoć modernizovanog prerađivačkog kompleksa, NIS proizvodi najkvalitetnije gorivo i stalno proširuje paletu proizvoda. Danas NIS nudi tržištu motorni benzin sa najboljim karakteristikama od 95, 98 i 100 oktana i dizel-gorivo premijum kvaliteta. Povećanje efikasnosti procesa u proizvodnji goriva ide paralelno sa oštrom kontrolom ekološke bezbednosti.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_ekoloski_akcidenti1.png

Ekološki akcidenti

Broj ekoloških akcidenata smanjuje se iz godine u godinu, a većina ekoloških akcidenata (99%) po težini je klasifikovana kao mala.
Kompanija je i u 2015. godini nastavila da unapređuje reago­vanje u akcidentim situacijama, svi ekološki akcidenti su efikasno sanirani i to u najkraćem roku.
U 2015. godini zabeleženo je 55 ekoloških akcidenata, što je 18% manje u odnosu na 2014. godinu, u kojoj ih je registrova­no 67. Kao i prethodnih godina, prema vrsti akcidenta, najčešće je u pitanju izlivanje nafte i derivata na zemljište (75%), emisija gasa (11%) i izlivanje hemikalija na zemljište u 7% slučajeva.

Uticaj na biodiverzitet

NIS svojim aktivnostima ne utiče na biodiverzitet u zaštićenim područjima, s obzirom na to, da aktivnosti vrši na veoma ograničenom broju objekata unutar ili u neposrednoj blizini zaštićenih područja.

Kompanija pribavlja mišljenja i uslove nadležnih organa (Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) koji su sastavni deo Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, sprovodi propisane mere zaštite životne sredine i prati uticaje na životnu sredinu.

Lokacije na kojima Kompanija obavlja svoje poslovne aktivnosti, a koje se nalaze u zaštićenim područjima, ili u njihovoj blizini su:

 • u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara – SGS Tilva (van proizvodnje tokom 2015.) i HTS Devojački bunar
 • u specijalnom rezervatu prirode jezero Okanj – Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u blizini, i bušotina Eli- 1 u rezervatu (van proizvodnje tokom 2015.)
 • u blizini specijalnog rezervata prirode Pašnjaka velike droplje – SMS Mokrin zapad i KS-2 Mokrin zapad
 • u blizini specijalnog rezervata prirode Koviljsko-petrovaradinskog rita – SSG Novi Sad 6
 • u blizini parka prirode – Palićkog jezera HTS Palić 1, Pć- 24 i Skladište TNG Subotica
 • u blizini spomenika prirode šume Junaković – HTS Prigrevica
 • u blizini spomenika prirode – Županijskog parka, gradske bašte u Zrenjaninu – SSG Zrenjanin 1

Izvan Vojvodine, SSG Donji Milanovac nalazi se u nacionalnom parku Đerdap.

Objekti Bloka „Promet“ – SSG Iriški venac u nacionalnom parku Fruška Gora, i SSG Golubac u blizini nacionalnog parka Đerdap uklonjeni su tokom 2015. godine, u skladu sa Rešenjima, ranije ishodovanim od nadležnih organa.

U ovoj sekciji:

 •  

  Energija sporta

  Podrška profesionalnom i dečjem sportu, promocija zdravog načina života

 •  

  Energija znanja

 •  

  Kultura bez granica

  Podrška kulturnim manifestacijama i projektima

 •  

  Zajednici zajedno

  Javni konkurs u regionima u kojima NIS posluje

 •  

  Filantropija i volonterizam

 •  

  Mapa socijalnih investicija