Ekološka odgovornost

Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta i integralni deo strategije efikasnog upravljanja Kompanijom

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_vazduh.png

Vazduh

NIS kao društveno odgovorna kompanija, emisije zagađujućih materija prati u skladu sa zahtevima zakonske regulative i internih normativno-metodoloških dokumenata. U tom cilju se sprovodi redovan monitoring emisije zagađujućih materija u vazduh, a u skladu sa rezultatima i postavljenim ciljevima primenjuje se niz mera koje imaju za cilj smanjenje tih emisija. Kako se rad procesnih peći postrojenja i kotlova zasniva na sagorevanju fosilnih goriva – ulja za loženje i prirodnog gasa, osnovne zagađujuće materije, čije praćenje se organizuje tokom godine, su: količine emitovanog SO2, NOx i PM (praškaste materije).

Smanjenje emisije zagađujućih materija je jedan od primarnih ciljeva zaštite životne sredine u poslovanju kompanije. Realizacija investicionih projekata modernizacije i rekonstrukcije postojećih postrojenja je doprinela ublažavanju i smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu – smanjenju emisije.

U cilju društveno odgovornog poslovanja, u Kompaniji se sprovode mere za smanjenje emisija CO2 kroz realizaciju projekata izgradnje kogenerativnih elektrana koje koriste kaptažni gas, koji se ranije spaljivao na bakljama, a sada se koristi za proizvodnju toplotne i električne energije.

Takođe je u 2016. godini povećana količina izdvojenog CO2 na Aminskom postrojenju za izdvajanje CO2 u Pogonu za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru, koji se transportuje i utiskuje u ležište Rusanda (utisnuto 50.563.620 m3 CO2) u cilju održavanja ležišnog pritiska i povećanja proizvodnje.

Radi smanjenja uticaja na životnu sredinu, NIS proizvodi i prodaje AdBlue, koji je 32,5% rastvor uree u vodi i koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova vozila, preciznije oksida azota, tako što ih prevodi u neškodljivi gas N2. Oksidi azota su štetni, kako za životnu sredinu tako i za zdravlje ljudi. AdBlue se skladišti u posebnom rezervoaru vozila, odakle se dozira u uređaj za tretman izduvnih gasova tzv. SCR (Selectiv Catalityc Reduction).

U toku 2016. godine je realizovan projekat izgradnje Aminskog postrojenja u okviru proizvodnog kompleksa Pogona za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru, započet u septembru 2013. godine. Dobijene su sve neophodne dozvole državnih organa za rad novoizgrađenog postrojenja, čiji rad će omogućiti da se smanji količina CO2 u gasu koji NIS proizvodi do nivoa od tri odsto, što odgovara tehničkim zahtevima za njegovo korišćenje u domaćoj gasnoj distributivnoj mreži Srbije. Radom novog postrojenja u Elemiru omogućuje se usklađivanje kvaliteta gasa za isporuku u transportni sistem, a održavanjem ležišnog pritiska se povećava proizvodnja gasa i stepen iskorišćenja naftno-gasnih ležišta Kompanije i dodatno se štiti životna sredina.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_voda.png

Voda

Da bi se omogućila realizacija proizvodno-tehnoloških procesa, neophodno je korišćenje vode – za proizvodnju pare, funkcionisanje rashladnih sistema, obezbeđenje protivpožarne zaštite, za pranje vozila i opreme, za sanitarne potrebe.

Ukupno zahvatanje vode za potrebe Kompanije je smanjeno za 8% u odnosu na 2015. godinu, zahvaljujući smanjenju zahvatanja površinskih voda za 14%.

Odgovoran odnos prema vodnim resursima se procenjuje, ne samo na osnovu količine, nego i prema poreklu i kvalitetu. Korišćenjem vode najmanje osetljivog resursa, Kompanija čuva rezerve vode namenjene javnom vodosnabdevanju, prehrambenoj industriji, navodnjavanju poljoprivrednih površina.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpadne_vode.png

Otpadne vode

Ukupna količina otpadnih voda je na istom nivou kao i prethodne godine. Kvalitet prečišćenih otpadnih voda kontroliše se u skladu sa zakonskim propisima, a ispitivanje vrše nezavisne ovlašćene i akreditovane laboratorije.

Na kraju 2016. godine u Kompaniji je registrovano ukupno 306 objekata za prečišćavanje otpadnih voda. Tokom 2016. godine je na stanicama za snabdevanje gorivom u Bloku „Promet“ ugrađeno sedam separatora za zauljenu atmosfersku vodu, odnosno otpadne vode se, pre njihovog ispuštanja u recipijent, prečišćavaju na 286 uređaja.

Kvalitet prečišćenih otpadnih voda se ispituje u skladu sa propisanom dinamikom, prema vrsti i količini otpadne vode i vrsti prijemnika, prema Planovima monitoringa stanja životne sredine u pojedinim organizacionim delovima NIS-a. Na godišnjem nivou, nezavisne ovlašćene i akreditovane laboratorije uzorkuju i ispituju prečišćene otpadne vode na oko 300 mernih mesta, odnosno odrede više od 10.000 pojedinačnih rezultata

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_otpad.png

Otpad

Upravljanje otpadom u Kompaniji predstavlja opšti interes društva. Urađene su revizije internih normativno-metodoloških dokumenata u cilju njihovog usaglašavanja sa izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i boljeg praćenja tokova otpada.

NIS, kao društveno odgovorna kompanija, otpad predaje isključivo operaterima koji poseduju dozvole za upravljanje otpadom, dobijene od nadležnih organa Republike Srbije. Tokom 2016. godine izvršeno je 12 provera operatera, kako bi se uverili da je otpad zbrinut na zakonom propisan način i u skladu sa uslovima, definisanim u dozvolama operatera.

Generisane količine otpada se redovno evidentiraju u Dnevnoj evidenciju o otpadu proizvođača otpada – DEO 1 obrazac, dok se ukupne količine generisanog i zbrinutog otpada prijavljuju Agenciji za zaštitu životne sredine preko njihovog informacionog sistema.

Proces upravljanja otpadom je značajno unapređen uvođenjem novog koncepta ugovaranja zbrinjavanja otpada potpisivanjem krovnih ugovora za zbrinjavanje određenih vrsta otpada. Ovakav način ugovaranja je u znatnoj meri ubrzao proces upravljanja otpadom – omogućio je kraće vreme nabavke usluge zbrinjavanja otpada, smanjeni su troškovi i omogućeno je efikasnije i brže uklanjanje otpada sa lokacija.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_zemlja.png

Zemljište

Tokom 2016. godine nastavljene su aktivnosti na sanaciji istorijskog zagađenja, vraćanju poljoprivrednog zemljišta u prvobitno stanje i otklanjanju rizika od zagađenja zemljišta, podzemnih voda i vazduha.

Sanirana je ukupno 21 primarna isplačna jama, površine 13.339 m2. Od ukupnog broja saniranih isplačnih jama, 11 predstavljaju istorijsko zagađenje, ukupne površine 7.865 m2, dok je 10 saniranih isplačnih jama, površine 5.474 m2, nastalo tokom 2016. godine.

Tako se ukupan broj saniranih primarnih isplačnih jama povećao na 171, a ukupna površina rekultivisanog zemljišta iznosi 119.365 m2, odnosno skoro 12 ha.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_gorivo.png

Gorivo

Nakon završetka prve faze modernizacije rafinerije Pančevo, NIS je u potpunosti prešao na na proizvodnju goriva Evro-5 standarda. Danas uz pomoć modernizovanog prerađivačkog kompleksa, NIS proizvodi najkvalitetnije gorivo i stalno proširuje paletu proizvoda. Danas NIS nudi tržištu motorni benzin sa najboljim karakteristikama od 95, 98 i 100 oktana i dizel-gorivo premijum kvaliteta. Povećanje efikasnosti procesa u proizvodnji goriva ide paralelno sa oštrom kontrolom ekološke bezbednosti.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2014/02/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_ekoloski_akcidenti1.png

Ekološki akcidenti

U 2016. godini NIS je dodatno unapredio reagovanje u akcidentnim situacijama. Svi ekološki akcidentni su sanirani i otklonjene su sve posledice po životnu sredinu. Broj ekoloških akcidenata je značajno smanjen (71%) u odnosu na 2015. godinu. U 2016. godini je registrovano 16 ekoloških akcidenata, dok je u 2015. godini registrovano 55 ekoloških akcidenata.

U skladu sa internim klasifikatorom HSE događaja u Kompaniji, svi HSE događaji su podeljeni u četiri grupe: veliki, srednji, mali i potencijalni događaj. Prema klasifikatoru, svi ekološki akcidenti u 2016. godini su klasifikovani kao mali.

https://www.nis.eu/lat/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/nis_odrzivi_razvoj_ekoloska_odgovornost_zemlja.png

Uticaj na biodiverzitet

NIS svojim aktivnostima ne utiče na biodiverzitet u zaštićenim područjima. Pri obavljanju svih aktivnosti strogo se vodi računa o zaštiti životne sredine i sve aktivnosti su usklađene sa regulativom Republike Srbije i dozvalama koje NIS u obavljanju svojih aktivnosti dobija od nadležnih državnih organa.

Od svih lokacija na kojima Kompanija obavlja poslovne aktivnosti, deset u Vojvodini i jedna u južnoj Srbiji nalaze se u blizini zaštićenih područja, koja odlikuje izražena geološka, biološka, ekosistemska i/ili predeona raznovrsnost:

 • u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara – SGS Tilva (van proizvodnje tokom 2016.) i HTS Devojački bunar
 • u specijalnom rezervatu prirode jezero Okanj – Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u blizini, i bušotina Eli- 1 u rezervatu (van proizvodnje tokom 2016.)
 • u blizini specijalnog rezervata prirode Pašnjaka velike droplje – SMS Mokrin zapad i KS-2 Mokrin zapad
 • u blizini specijalnog rezervata prirode Koviljsko-petrovaradinskog rita – SSG Novi Sad 6
 • u blizini parka prirode – Palićkog jezera HTS Palić 1, Pć- 24
 • u blizini spomenika prirode šume Junaković – HTS Prigrevica
 • u blizini spomenika prirode – Županijskog parka, gradske bašte u Zrenjaninu – SSG Zrenjanin
 • u blizini nacionalnog parka Đerdap – SSG Donji Milanovac

Kompanija pribavlja mišljenja i uslove nadležnih organa (Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode), koji su sastavni deo studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, sprovodi propisane mere zaštite životne sredine i prati uticaje na životnu sredinu utvrđivanjem „nultog“ stanja i sprovođenjem monitoringa.

U ovoj sekciji:

 •  

  Energija sporta

  Podrška profesionalnom i dečjem sportu, promocija zdravog načina života

 •  

  Energija znanja

 •  

  Kultura bez granica

  Podrška kulturnim manifestacijama i projektima

 •  

  Zajednici zajedno

  Javni konkurs u regionima u kojima NIS posluje

 •  

  Filantropija i volonterizam

 •  

  Mapa socijalnih investicija