HSE

Briga o zdravlju i bezbednosti, kao i posvećenost zaštiti životne sredine u NIS-u predstavljaju prioritete.

Ako bi se pred poslovanjem morao postaviti jedan nadređeni pojam, to bi svakako bila odgovornost. Zdravlje zaposlenih i trećih lica uvek su na prvom mestu, što iz godine u godinu potvrđujemo smanjivanjem negativnog uticaja na život ljudi unapređivanjem HSE kulture. „Politika zaštite životne sredine, industrijske bezbednosti i bezbednosti i zdravlja na radu NIS-a“ i ”Izjava o HSE politici” predstavljaju svojevrsne interne „zakonike“ o principima održivog razvoja u našoj kompaniji, a njihovo sprovođenje u praksu određeno je smanjivanjem negativnih uticaja i stalnim unapređivanjem zdravlja ljudi i zaštite životne sredine.

Ekološka odgovornost

Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta i integralni deo strategije efikasnog upravljanja Kompanijom.

Vazduh

NIS, posvećen održivom razvoju i ispunjenju zahteva zakonske regulative nastoji, da kroz najbolje prakse upravljanja maksimalno doprinese zaštiti životne sredine. Merenje emisije zagađujućih materija obavljaju ovlašćena i akreditovana pravna lica za merenje emisije putem propisanih manualnih ili automatskih metoda.

Od 2012. godine kompanija realizuje program male kogeneracije. Mini elektrane na naftnim i gasnim poljima u Srbiji proizvode električnu i toplotnu energiju i to iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen jer u sebi sadrži visok stepen ugljen dioksida i azota. Zbog toga proces pretvaranja ovog gasa u električnu energiju ima i ekološku dimenziju jer smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu, budući da se on do sada spaljivao na bakljama.

U 2015. godini realizovana je izgradnja Aminskog postrojenja za izdvajanje CO2 iz prirodnog gasa s gasnih bušotina koji će se putem kompresora utiskivati u podzemna ležišta naftno-gasnih polja, čime je sprečeno da CO2 u prirodnom gasu završi u atmosferi.

U 2015. godini završeni su projekti započeti prethodnih godina. U Bloku „Istraživanje i proizvodnja“ završen je projekat Izgradnja sistema za prikupljanje i spaljivanje fluida (TNG). Cilj projekta je povećanje bezbednosti procesa i zaštita vazduha. Izgradnjom ovog sistema, izdvojena gasna faza se spaljuje na baklji, čime se sprečava dospevanje lako isparljivih ugljovodonika u atmosferu.

Investicije realizovane u 2015. godini u Bloku „Prerada“ imaju ogroman ekološki značaj. Završetkom modernizacije autopunilišta instaliran je ekološki najbezbedniji način utovara derivata u autocisterne – punjenje cisterni odozdo (bottom loading), čime su praktično eliminisana isparenja zagađujućih čestica prilikom punjenja cisterni na autopunilištu u Pančevu.

Još jedna značajna ekološka investicija odnosi se na zatvoren sistem dreniranja kod procesne opreme. Suština ovog procesa je u tome da se naftni derivati koji se povremeno dreniraju u proizvodnom procesu prikupljaju u posebne hermetične posude i ponovo vraćaju u proizvodni proces, čime se postiže smanjenje emisije štetnih gasova u atmosferu.

U pančevačkoj rafineriji uspešno je završen i projekat zatvorenog sistema uzimanja uzoraka, zahvaljujući čemu uzorci koji se uzimaju ne dolaze u dodir sa atmosferom, što je značajan doprinos očuvanju životne sredine. Projekat je realizovan za godinu i po dana i čitava rafinerija je pokrivena modernim načinom uzimanja uzoraka.

Voda

Odgovoran odnos prema vodnim resursima jedan je od prioriteta Kompanije u smislu zaštite životne sredine i korišćenju i opterećivanju prirodnih resursa. Korišćenje vo­dnih resursa preduslov je za proizvodno-tehnološke procese (proizvodnja pare, funkcionisanje rashladnih sistema), obezbeđenje protivpožarne zaštite, flaširanje vode za piće, kao i za sanitarne potrebe.

Na činjenicu da kompanija ima odgovoran odnos prema vodenim resursima upućuje i podatak da je čak 84% korišćene vode dolazi iz Dunava i kanala Dunav-Tisa-Dunav, što ne ugrožava njihove potencijale s obzirom na to da je značajno ispod 5% njihovog prosečnog godišnjeg proticaja.

Otpadne vode

U NIS-u se velika pažnja poklanja prečišćavanju otpadnih voda, imajući u vidu da su zauljene otpadne i atmosferske vode realan rizik po recipijent.

Na benzinskim stanicama i skladištima instalirani su separatori – uređaji za odvajanje uljne i vodene faze. Trenutno 267 benzinskih stanica opremljeno je uređajima kojima se izdvajaju mineralna ulja iz vode, pre njihovog ispuštanja u recipijent. U narednom perio­du planirana je ugradnja nedostajućih separatora, gde postoje tehnički i bezbednosni uslovi za ugradnju. Na nekim objekti­ma, otpadna voda se sakuplja u sabirnim jamama, koje se perio­dično prazne u skladu sa propisima.

Na kraju 2015. godine u Kompaniji je registrovano ukupno 310 objekata za prečišćavanje otpadnih voda.

Krajem 2015. godine izvršena je rekonstrukcija postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pogonu za pro­izvodnju pijaće vode u Jazku.

U ukupnoj količini otpadnih voda za 2015. godinu, otpadne vode koje se eksterno prečišćavaju predsta­vljaju 55% ukupnih otpadnih voda. U Pogonu za proizvodnju pijaće vode Jazak ko­ličina ispuštene otpadne vode je smanjena za 50% u odnosu na prethodnu godinu zahvaljujući optimizaciji proizvodnje.

Otpad

Upravljanje svim vrstama otpada (klasifikacija, praćenje količina i vrsta otpada, prevencija nastajanja otpada, skla­dištenje, zbrinjavanje otpada, izveštavanje o otpadu) Kompa­nija je regulisala internim aktima koja su usaglašena sa za­konskom regulativom Republike Srbije.

Obavljanjem svoje delatnosti NIS generiše kako neopasan, tako i opasan otpad s kojim se postupa u skladu sa zakonskim propisima. Tokom 2015. godine generisano je i zbrinuto manje otpada nego u 2014. godini.

Praćenje generisanja i zbrinjavanja otpada vrši se na dnevnom nivou za svaku vrstu otpada, kroz Dnevnu evidenciju o otpadu proizvođača otpada, dok se ukupne količine generisanog i zbrinutog (opasnog i neopasnog) otpada prijavljuju Agenciji za zaštitu životne sredine.

U okviru realizacije projekta Suve lokacije, svih osam bušaćih postrojenja kojima Kompanija raspolaže opremljeno je metalnim ili betonskim bazenima u koje se sakuplja otpadni isplačni materijal tokom bušenja. Implementacijom ovog projekta onemogućeno je bilo kakvo štetno dejstvo otpadnih isplačnih materijala na životnu sredinu, odnosno stvoreni su uslovi za brzo i bezbedno odlaganje ovih materijala odmah nakon nastanka.

Zemljište

Sanacijom zemljišta na kome su obavljane aktivnosti istra­živanja i bušenja naftnih i gasnih bušotina, kao i eksplo­atacije nafte i gasa, otklanja se rizik po zdravlje lokalnog stanovništva i zaposlenih na ovim objektima, od zagađenja zemljišta, podzemnih voda i vazduha.

Tokom 2015. godine nastavljene su aktivnosti na sanaciji is­torijskog zagađenja i vraćanju poljoprivrednog zemljišta u prvobitno stanje. Sanirano je ukupno 25 primarnih isplačnih jama, površine 14.963 m2.

Tako se ukupan broj saniranih primarnih isplačnih jama povećao na 150, a ukupna površina rekultivisanog zemljišta iznosi 106.026 m2, odnosno više od 10ha. Najveći deo pri­marnih isplačnih jama nalazi se u Vojvodini, u opštinama Srbobran i Kikinda, dok su preostale raspoređene u Banatu i Bačkoj, kao i u okolini Požarevca.

Gorivo

Nakon završetka prve faze modernizacije rafinerije Pančevo, NIS je u potpunosti prešao na na proizvodnju goriva Evro-5 standarda. Danas uz pomoć modernizovanog prerađivačkog kompleksa, NIS proizvodi najkvalitetnije gorivo i stalno proširuje paletu proizvoda. Danas NIS nudi tržištu motorni benzin sa najboljim karakteristikama od 95, 98 i 100 oktana i dizel-gorivo premijum kvaliteta. Povećanje efikasnosti procesa u proizvodnji goriva ide paralelno sa oštrom kontrolom ekološke bezbednosti.

Bezbednost na radu

Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahteva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što predstavlja jedan od prioriteta i preduslova za uspešnost kompanije.

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu standardi Kompanije i postojeća praksa prevazilaze postojeće zakonske obaveze kako bi se obezbedilo efikasno upravljanje rizicima. Radi osiguranja bezbednosti angažovanih izvođača od njih se zahteva strogo poštovanje standarda Kompanije.

NIS nastoji da uvođenjem novih tehnoloških unapređenja smanji već prepoznate rizike.

Analizom podataka i ključnih pokazatelja, na polju NЅE-a za petogodišnji period, između 2010. i 2015. godine, utvrđeno je da su preduzete mere i aktivnosti doprinele povećanju bezbednosti u Kompaniji. Tako se broj saobraćajnih nezgoda (iz kategorije RAR) smanjio za 48%, broj ekoloških akcidenata za 18%, broj povreda na radu sa izgubljenim danima za 50%, dok se broj požara smanjio za 44% uprkos uslovima stalnog povećanja transparentnosti izveštavanja o negativnim pojavama.

Bezbedni uslovi rada za sve zaposlene i poslovne partnere su jedan od strateških ciljeva Kompanije i ova oblast predstavlja jedan od prioriteta za NIS

NIS nastoji da uvođenjem novih tehnoloških unapređenja smanji već prepoznate rizike. Pitanja bezbednosti i zdravlja na radu su obuhvaćena formalnim sporazumom sa sindikatom i definisana su Kolektivnim ugovorom. Menadžment Kompanije i zaposleni ličnim primerom i postupcima unapređuju NЅE performanse i demonstriraju posvećenost HSE principima.

Opredeljenje Kompanije je da posluje poštujući principe društveno odgovornog poslovanja i samo dobavljači (i njihovi podizvođači) koji ispunjavaju zakonsku regulativu Republike Srbije imaju mogućnost da učestvuju na tenderima i u nabavkama koje Kompanija sprovodi.

NIS vrši proces HSE pretkvalifikacije dobavljača u cilju poboljšanja prakse iz oblasti BZR, ZŽS i ZOP-a. Ovakva praksa je doprinela činjenici, da su mnogi dobavljači zbog toga podigli nivo bezbednosti u svojim kompanijama na viši nivo.