Sponzorstva i donacije

NIS je otvoren za svaku saradnju koja je u skladu sa kriterijumima i vrednostima Kompanije.

nis_or_tenis

Sve molbe u vezi s podrškom u vidu sponzorstva ili donacije u Kompaniji razmatra Komisija za sponzorstva i donacije u čijem su sastavu predstavnici glavnih organizacionih delova Kompanije. Funkcije Komisije su planiranje i kontrola realizacije programa saradnje sa gradovima i opštinama širom Srbije, razmatranje i odobravanje sponzorskih i donatorskih projekata, kontrola trošenja sredstava i analiza ostvarenih rezultata.

U odabiru projekata rukovodimo se sledećim principima:

Regionalni princip – Sprovođenje donatorskih projekata u onim regionima u kojima Kompanija ima proizvodne, komercijalne ili druge interese vezane za razvoj biznisa.

Perspektivnost – NIS smatra sponzorstva i donacije investicijama u budućnost u onim regionima koje, s tačke gledišta razvoja poslovanja, Kompanija smatra perspektivnim.

Efikasnost – Projekti sponzorstava i donacija treba da daju maksimalan efekat, kako s pozicije trošenja sredstava od strane primalaca, tako i sa pozicije pozitivnog efekta na imidž Kompanije među stanovništvom regiona i u odnosu sa vlastima. Jedan od važnih rezultata jeste stvaranje pozitivne klime za realizaciju investicionih projekata i projekata vezanih za razvoj biznisa

Dostupnost i transparentnost – Dobrotvorne delatnosti su neophodan uslov za obezbeđenje efikasnosti trošenja sredstava. Projekti koji se realizuju treba da odgovaraju aktuelnim potrebama stanovništva regiona. Osim toga, mora biti obezbeđen transparentan i efikasan sistem kontrole namenskog trošenja sredstava.

Jedinstvenost – Da bi se izbegao sukob interesa, Kompanija se trudi da ne učestvuje u projektima u kojima učestvuju konkurentske kompanije.

Zahtevi za sponzorstva i donacije

Kako bi bio razmotren, zahtev treba da sadrži sledeće popunjene formulare/podatke:

Prilikom popunjavanja formulara pomoć možete naći u Vodiču za popunjavanje Zahteva za donaciju/sponzorstvo.

Svi primaoci novčanih sredstava za realizaciju svojih projekata sa Kompanijom zaključuju Ugovor o sponzorstvu odnosno Ugovor o donatorstvu koji jasno precizira prava i obaveze strana potpisnica.

Napominjemo da primaoci donacija mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Zahtevi i pitanja se mogu dostaviti na mejl: sponzorstva.donacije@nis.eu

U ovoj sekciji:

 •  

  Zajednici zajedno

  Program podrške lokalnim zajednicama

 •  

  Filantropija i volonterizam

  Naše filantropske i volonterske aktivnosti

 •  

  Sponzorstva i donacije

  Odabir projekata u skladu sa našim principima

 •  

  Energija znanja

  Saradnja sa univerzitetima, naučnim i obrazovnim institucijama

 •  

  Izveštavanje

  Izveštaji o održivom razvoju

 •  

  HSE

  Brinemo o ljudima i životnoj sredini