REACH i SDS

NIS je, kao društveno odgovorna kompanija, proaktivno reagovala na uvođenje REACH zakona i predregistracionog postupka, te dosledno uvodi i sprovodi sve mere koje su propisale EU i ECHA radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika koji mogu nastati upotrebom hemijskih proizvoda.

nis-piu-reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) je evropski zakon (EC 1907/2006) koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija. Ovaj propis je zamenio brojne pravilnike koji su se odnosili na postojeće supstance, regulisao način registracije novih supstanci i predvideo restrikciju supstanci koje su rizične ili veoma rizične po ljude, živi svet i/ili životnu sredinu.

Kao jedini zastupnik (Only Representative) za kompaniju NIS u Evropskoj uniji, a u skladu sa članom 8. REACH propisa, izabran je REACHLaw Ltd, Helsinki, Finska.

Sve supstance koje se proizvode ili uvoze u Evropsku uniju u količini većoj od jedne tone godišnje moraju biti registrovane kod Evropske agencije za hemikalije (ECHA) do određenog vremenskog roka, u zavisnosti od količine hemikalija.

Komunikacija od snabdevača ka potrošačima zahteva da proizvođači i uvoznici pružaju obaveštenja o tome kako se njihovi proizvodi mogu koristiti bezbedno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pri čemu je glavni instrument ove komunikacije bezbednosni list (SDS – Safety Data Sheet).

Inicijalna odgovornost za izradu i sadržaj bezbednosnog lista je na proizvođaču, odnosno uvozniku, koji prvi stavlja proizvod u  promet. Snabdevač je dužan da bez naknade dostavi Bezbednosni list na srpskom jeziku, u štampanoj ili elektronskoj formi, drugom distributeru ili daljem korisniku u  lancu snabdevanja. Za potrebe izvoza snabdevač je obavezan da dostavi SDS na engleskom ili jeziku zemlje kupca. Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja hemikalije u promet.

Kompanija NIS sa zadovoljstvom obaveštava svoje kupce i isporučioce da su u skladu sa zadatim vremenskim rokovima ispunjene sve REACH obaveze i da je dobijena pozitivna odluka od Evropske agencije za hemikalije o izvršenoj registraciji supstanci koje proizvodi NIS. Na ovaj način omogućen je dalji nesmetan plasman i prodaja proizvoda kompanije na tržište Evropske unije.

LISTA REGISTROVANIH SUPSTANCI
R.Br. Naziv proizvoda EC broj CAS broj REACH reg.br. Bezbednosni list
1. EVRO BMB 98 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
2. EVRO BMB 100 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
3. EVRO BMB 100 G DRIVE 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
4. EVRO PREMIJUM BMB 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
5. EVRO DIZEL 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
6. EVRO DIZEL ULTRA D 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
7. EVRO DIZEL G DRIVE 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
8. EVRO DIZEL B7 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
9. DIZEL GORIVO GASNO ULJE 0,1 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
10. MLAZNO GORIVO JET-1 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109 nis_piu_icon_download
11. MLAZNO GORIVO JET-1 (smeša) 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109 nis_piu_icon_download
12. KEROZIN 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133 nis_piu_icon_download
13. GASNO ULJE EVRO EL 270-676-1 68476-34-6 01-2119475502-40-0018 nis_piu_icon_download
14. ULJE ZA LOŽENJE NSGS 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010 nis_piu_icon_download
15. ULJE ZA LOŽENJE S 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010 nis_piu_icon_download
16. ULJE ZA LOŽENJE T 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010 nis_piu_icon_download
17. AUTOGAS TNG 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009 nis_piu_icon_download
18. PROPAN-BUTAN SMEŠA PBS 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009 nis_piu_icon_download
19. PROPAN 200-827-9 74-98-6 01-2119486944-21-0042 nis_piu_icon_download
20. BUTAN 203-448-7 106-97-8 nis_piu_icon_download
21. IZOBUTAN 200-857-2 75-28-5 01-2119485395-27-0023 nis_piu_icon_download
22. PROPILEN 204-062-1 115-07-1 01-2119447103-50-0148 nis_piu_icon_download
23. BITUMEN 160/220 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
24. BITUMEN 70/100 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
25. BITUMEN 50/70 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
26. BITUMEN 35/50 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
27. PMB 40 80 65 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
28. PMB 25 55 55 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
29. BENZEN 200-753-7 71-43-2 01-2119447106-44-0096 nis_piu_icon_download
30. TOLUEN TL I 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049 nis_piu_icon_download
31. TOLUEN TL II 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049 nis_piu_icon_download
32. PRIMARNI BENZIN 271-727-0 68606-11-1 01-2119494191-38-0010 nis_piu_icon_download
33. TEČNI SUMPOR 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120 nis_piu_icon_download
34. GRANULISANI SUMPOR 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120 nis_piu_icon_download

U sekciji USLUGE:

 •  

  Benzinske stanice

  Maloprodajne mreže brendova NIS Petrol i Gazprom

 •  

  Kartica za gorivo

  Brza, laka i sigurna nabavka goriva i dopunskog asortimana

 •  

  Laboratorija

  Usluge ispitivanja nafte i naftnih derivata

 •  

  Servisi

  Naftni i tehnički servisi

 •  

  Transport

  Transportne usluge trećim licima

 •  

  Veleprodaja

  Prodaja i isporuka široke palete proizvoda