22.01.2018

Енергетска ефикасност на делу

Ненад Станојевски, Војо Кркобабић
  • Views 1445

Индустрија нафте и гаса је енергетски интезивна индустрија и зато су енергетска ефикасност и енергетске уштеде у свим пословним областима Компаније веома значајни за успешно пословање НИС-а у целини.

Два доминантна и уско повезана проблема са којима се свет данас суочава јесу, са једне стране, недостатак и несигурност у снабдевању енергијом и, са друге стране, загађење животне средине и климатске промене као последица прекомерне потрошње енергије. Један од начина да се негативан утицај смањи и да се позитивно утиче на одрживи развој јесте ефикасно коришћење енергије.

Енергетска ефикасност представља једну од кључних области стратегије НИС-а. Индустрија нафте и гаса је енергетски интезивна индустрија и зато су енергетска ефикасност и енергетске уштеде у свим пословним областима Компаније веома значајни за успешно пословање Компаније у целини.
Енергетска политика коју Компанија доследно спроводи првенствено почива на енергетском менаџменту, осмишљеном развојном и инвестиционом концепту који, поред побољшања енергетске ефикасности у свим производним процесима, постројењима и објектима, подразумева и смањење емисије гасова стаклене баште, као и очување природних ресурса.

Важни оперативни поступци у реализацији енергетског менаџмента су: стално унапређење система управљања енергијом кроз мониторинг потрошње енергије, обезбеђење информисаности на свим нивоима у циљу подршке оперативном управљању енергетским системима и доношењу одлука у области енергетског менаџмента, смањење енергетских трошкова, повећање конкурентности компаније и пораст профита, као и креирање повољног амбијента за мотивацију запослених на свим нивоима и стварање позитивних навика у свакодневном раду кроз обуке и информисање запослених.

Подаци о енергетској ефикасности у Србији, нажалост, још немају стабилне и позитивне трендове. Србија је по енергетској ефикасности на самом дну европског континента. У Србији се на основу расположивих статистичких података не може утврдити потпуно поуздан ниво енергетске потрошње по индустријским гранама, а нису утврђени ни јасни енергетски индикатори. Ово је, пре свега, последица успореног спровођења система енергетског менаџмента. Обавеза спровођења енергетског менаџмента за одређене категорије потрошача енергије према методологији која је одређена Законом о ефикасном коришћењу енергије ступила је на снагу тек од 1. јануара ове године. Наравно, успешно решавање свих изазова који се односе на енергетску ефикасност захтевају озбиљан и системски приступ на нивоу читаве државе. У индустријски високо развијеним земљама овоме се поклања велика пажња, тим пре што ће се на основу анализа Међународне агенције за енергију, светске потребе за енергијом до 2035. године повећати за 30 одсто у односу на ниво садашње потрошње. Сигуран тренд у енергетској области у овом периоду је и смањење употребе фосилних горива у корист енергената из обновљивих извора енерије. Већа потрошња енергије у наредним годинама и заокрет ка производњи енергије из обновљивих извора, чине суштину на којој почивају све енергетске стратегије и мере за оптимизацију потрошње енергије.

На срећу, оно што се последњих седам година у НИС-у догађа радикалан је заокрет у области оперативне и енергетске ефикасности. Развојна политика Компаније и модернизација свих пословних сегмената НИС-а усмерена је на примену најбољих светских пракси у овој области.

Основни циљ примене система менаџмента енергијом је да компанија управљањем и рационалном потрошњом енергије континуално смањује трошкове пословања кроз смањење потрошње енергије, повећава профитабилност, смањује негативне утицаје на животну средину, повећава имиџ и конкурентност на тржишту.

Милорад Бурић, директор Сектора за управљање енергијом у Блоку „Енергетика“

Прерада

Највеће могућности за постизање уштеда у потрошњи енергије у НИС-у свакако су у Блоку „Прерада“, што је и разумљиво, јер се у процесу рафинеријске прераде и потроши највише енергије. Остварене уштеде на нивоу компаније током 2016. године износиле су близу 282 милиона динара, а од тога остварене уштеде у Блоку „Прерада“ су преко 116 милиона динара, што чини око 41 одсто од укупних уштеда.

Тренд енергетске ефикасности од 2013. године, практично од старта MHC&DHT комплекса, показује да је Блок „Прерада“ НИС-а направио велик искорак у овој области. Из године у годину у рафинеријској преради постижу се и знатно бољи резултати у енергетској ефикасности која се исказује кроз Индекс енергетског интензитета (по Соломон методологији). Овај показатељ представља однос стварне потрошње енергије и потрошње која је задата прописаним стандардима и она показује колико ефикасно функционише свако конкретно технолошко постројење и рафинерија у целини у односу на стандардне показатеље. На крају 2016. Индекс енергетског интензитета (Соломон индекс) је побољшан за 8,5 одсто у односу на 2015. годину.

Стратешка инвестициона опредељења НИС-а, када је реч о Блоку „Прерада“, усмерена су на реализацију пројекта Дубоке прераде са технологијом одложеног коксовања, где се кроз максимално повећање продукције белих деривата (98 одсто) достиже и највиши ниво оптимизације свих трошкова, укључујући, пре свега, енергетске.

У Рафинерији НИС-а у Панчеву, у фази припреме је и постројење на коме би се производио биодизел, тачније постројење где би се у одговарајућем проценту, у складу са захтевима Европске уније, намешавала биокомпонента добијена из обновљивих извора енергије са најквалитетнијим дизелом Евро 5 квалитета.

Енергетска политика коју Компанија доследно спроводи првенствено почива на енергетском менаџменту, осмишљеном развојном и инвестиционом концепту који, поред побољшања енергетске ефикасности у свим производним процесима, постројењима и објектима, подразумева и смањење емисије гасова стаклене баште, као и очување природних ресурса

Енергетика

У истом светлу треба гледати и на заједнички пројекат НИС-а и Гаспром Енергохолдинга и реализацију заједничког пројекта изградње гасне Термоелектране-Топлане у Панчеву, капацитета преко 140 мегавата. Овај капацитет обезбедиће поуздано снабдевање Рафинерије топлотном енергијом уз прихватљиву цену и уз најмање могуће негативне утицаје на животну средину. Поред овога, Термоелектрана-Топлана у Панчеву располагаће довољним капацитетом да значајне количине електричне енергије пласира на тржиште.

Уз стратешке инвестиционе пројекте НИС-а, који доносе највећу корист када је реч о оптимизацији потрошње енергије, већ три године у НИС-овом Блоку „Енергетика“ успешно се граде когенерационе електране са гасном турбином. Енергент који се користи је каптажни гас који се, због тога што својим карактеристикама не задовољава квалитет прописан за пуштање у гасну мрежу, спаљивао на бакљи. Прва когенерација изграђена је у Сиракову 2013. године, а потом је изграђено још 13 когенерација што укупно чини инсталисану снагу од преко 14 мегавата. Примена когенерационих електрана обезбедила је смањење трошкова набавке енергената за потребе објеката инфраструктуре и обезбедила присуство НИС-а на тржишту електричне енергије на којем је НИС присутан од 2014. године.

У плану је и производња електричне енергије из геотермалне енергије, јер НИС располаже значајним ресурсима на територији Војводине. Потписан је Споразум са кинеском компанијом BETEK о заједничком улагању у прву геотермалну електрану у Србији. Потписан је споразум и са Швајцарском фирмом CLEAG о могућности заједничког истраживања ради производње електричне енергије из геотермалне. Примена геотермалне енергије за потребе грејања зграда, санитарне воде, отворених и затворених базена, стакленика, у индустрији значајно је порасла последњих година. Геотермална енергија се у току 2016. године користила на девет геотермалних система односно из 12 бушотина чиме је остварен укупан пројектовани капацитет од 10 КW.

Уз рационалан однос према енергији и оптимално коришћење природних ресурса, свакако треба поменути и пројекте у области монетизације гаса, односно изградњу постројења за компримовани природни гас за велепродају које је НИС отворио на Палићу и на гасном пољу Острово код Пожаревца чиме је омогућио снабдевање овим енергентом индустријских потрошача који нису на гасној инфраструктури и који су трошили као енергент угаљ или мазут. Такође, када је реч о пројектима у области обновљивих извора енергије и коришћење ветра, биомасе и сунца, НИС у комуникацији са надлежним државним органима спремно дочекује европске директиве и светске трендове у повећању процента енергије која се добија из обновљивих извора. Познато је да је циљ Европске уније да до 2020. године обновљивом енергијом „покрије“ 20 одсто бруто финалне енергетске потрошње.

Управљање енергијом у Компанији

Подаци о коришћењу и потрошњи енергије, о реализацији планираних мера и оствареним уштедама енергије у организационим јединицама Компаније као и вредностима енергетских индикатора преко којих се прати степен остварења планираних енергетских циљева обједињавају се у Сектору за управљање енергијом (СУЕ). На основу прикупљених информација анализира се енергетска перформанса компаније и испуњеност законских обавеза прописаних за обвезнике Система енергетског менаџмента Републике Србије.

Енергетске уштеде остварене у периоду од 12 месеци од момента имплементације мере за повећање енергетске ефикасности, анализирају се у односу на планиране вредности дефинисане у Акционом плану за текућу годину. У току 2016. године остварене уштеде су веће за 18,8 одсто од планираних.

Праћење енергетске ефикасности рафинеријске прераде, на коју отпада више од ¾ укупне потрошње енергије у Компанији, врши се преко индикатора „Индекс енергетске ефикасности“ (EII – Energy Intensity Index). У периоду од почетка примене EnMS па до краја 2016. године, уколико се као референтна година посматра 2012. година, енергетска ефикасност рафинеријске прераде је повећана за 27 одсто.

Стандардизација менаџмента енергијом

Компанији НИС су издати нови сертификати за усаглашеност са захтевима стандарда ISO 50001, као доказ да је компанија имплементирала захтеве међународног стандарда за систем менаџмента енергијом (EnMS). Сертификати су издати од стране једног од највећих светских сертификационих тела Bureau Veritas, који је за послове ISO 50001 сертификације акредитован од стране Немачког националног акредитационог тела Даккс.

Избором међународно акредитованог сертификационог тела НИС је обезбедио пуну следљивост и признавање својих сертификата широм света. Процес имплементације и сертификације система менаџмента енергијом је започет још у 2013. години, када су у обим сертификације ушли само одабрани организациони делови. Током 2014. године, коришћењем интерних ресурса без ангажовања екстерних консултаната, EnMS је проширен на скоро целу компанију. Систем је наредних година унапређен, обим примене је проширен на све организационе делове тако да је у поступку ресертификације спроведене у фебруару 2017. године потврђена усаглашеност система на нивоу целе компаније.

Основни циљ примене система менаџмента енергијом је да компанија управљањем и рационалном потрошњом енергије континуално смањује трошкове пословања, а самим тим и повећава своју конкурентност на тржишту. Да би се ово остварило, менаџмент компаније је дефинисао циљеве у области управљања енергијом и усвојио трогодишњи програм за уштеду енергије и повећање енергетске ефикасности који се сваке године преиспитује и у процесу бизнис планирања ревидира за наредни период од три године. Део EnMS су свакако и сви запослени који поштовањем оперативних мера за коришћење и уштеду енергије у својим свакодневним радним активностима активно доприносе остварењу планираних циљева компаније.

Развојна политика и модернизација свих пословних сегмената Компаније усмерена је на примену најбољих светских пракси у овој области. Енергетска ефикасност у суштини се своди на што мању потрошњу енергије, а да се при томе не наруши ниво комфора већ да се задржи или чак повећа ниво удобности. Када помислимо на штедњу, углавном су прве асоцијације на одрицање, међутим ефикасна употреба енергије директно води ка повећању квалитета живота, конкурентности привреде, енергетској безбедности и одрживом развоју, како саме Компаније тако и друштва у целини.

Чланак је објављен у магазину Energize бр. 12

  • Подели:
  • Facebook
  • Twitter