Организација и структура

Набавка материјала, опреме и услуга у НИС-у је централизована и сегментирана на 3 дела према планској вредности лота потенцијалних набавки, роковима испоруке и бизнис приоритетима. Функција за набавку обједињује потребе на нивоу Компаније, одређује циљне параметре и надлежност за набавке између три списка у складу са усвојеним критеријумима. На овај начин најважније позиције се уговарају централизовано, док се позиције које носе локалну, регионалну специфику, уговарају на нивоу организационог дела иницјатора набавке.

nis_nabavka_organizacija_chart

Набавка материјала

НИС набавку материјала посматра кроз следеће правце:

Набавка опреме

 • стационарна и ротациона
 • бушотинска
 • лабораторијска
 • електроенергетска
 • IT и телекомуникациона
 • мерно регулациона
 • грађевинска
 • сигурносна
 • канцеларијска
 • медицинска

Набавка хемије

 • хемикалије за вађење и прераду нафте
 • хемикалије за бушотине
 • хемикалије за лабораторију, воду и енергетику
 • опасне и eксплозивне супстанце
 • киселине и базе и њихови деривати
 • адитиви у расутом стању

Набавка делова за одржавање

 • резервни делови
 • машински потрошни материјали
 • алати, апарати и мерни уређаји

Набавка цеви

 • цеви
 • металургија и произв. од неметала
 • цевни затварачи
 • фитинзи и прирубнице

Набавка транспортних средства и радних возила

Набавка услуга

НИС набавку услуга посматра кроз следеће правце:

Нафтно-сервисне услуге

 • Сеизмика и интерпретација геолошких података
 • Истражно и разрадно бушење
 • Услуге интензификације производње нафте и природног гаса
 • Услуге текућег и капиталног ремонта бушотина
 • Остале услуге нафтно – техничких сервиса

Услуге капиталне изградње

 • Пројекти развоја надземне инфраструктуре објеката производње нафте
 • Изградња и реконструкција објеката прераде нафте
 • Изградња и реконструкција бензинских станица
 • Остале услуге КИ

Текуће услуге

(монтажа и демонтажа скела, услуге транспорта, одржавања, заштите цевовода…)

Административне и друге услуге

(ИТ услуге одржавања, лизинг радне снаге, ФТО, одржавање пословних центара)

Набавка