Кодекс пословне етике

Беспрекорна репутација нема цену. Кодекс пословне етике наше компаније уређује етичке норме НИС-а у свим областима пословања.

nis_onama_kodeks_poslovne_etike

За сваку савремену компанију Кодекс пословне етике представља основни закон, чије је поштовање обавезни захтев према свим запосленима без изузетка.

Кодекс етике НИС-а формулише темељна правила и норме понашања које одређују односе са колегама, клијентима, пословним партнерима, органима државне власти и локалне самоуправе, јавношћу и конкурентима.

Принципи који су садржани у нашем кодексу пословне етике чврсти су и дуговечни. Они искључују неодређеност и дају јасне препоруке за доношење етички избалансираних одлука у различитим ситуацијама.

Етичка питања

Кодекс пословне етике је тако дизајниран да помогне запосленима да реше потенцијалне дилеме на које могу наићи у дневном обављању својих задатака, а које се тичу потенцијалних коруптивних радњи, заштите приватности информација, употребе средстава Компаније на непримерен начин и слично. У Компанији се организују тренинзи и велика пажња се посвећује овом питању како би НИС и даље био пример другима да је етичност у пословању предуслов, а не питање избора.

Компанија је током 2015. године вршила анализу и процену ризика у вези са појавом корупције у свим својим организационим деловима. Вршен је стални мониторинг потенцијалних показатеља корупције кроз процес провере кандидата пре пријема у радни однос, приликом постављења на менаџерске позиције унутар компаније, као и у процесу провере пословних привредних субјеката приликом ступања у уговорни однос и усаглашавања уговорних докумената у Компанији.

НИС посебну пажњу посвећује активностима које имају за циљ спречавање било ког облика противзаконитог и штетног деловања

У НИС-у се организују тренинзи са новозапосленима на тему „Борба против корупције и организованог криминала“ и указује на основне елементе спровођења политике у борби против корупције, превентивно се делује на спречавању развоја корупције, откривању развијених корупцијских капацитета, као и на пружању помоћи субјектима одлучивања како би препознали елементе корупције.

Са свим пословним партнерима са којима НИС закључује уговоре склапа се и Споразум о антикорупцијском понашању. У случајевима када пословни партнер одбије да потпише Споразум о антикорупцијском понашању предузимају се мере и радње на установљавању стварних разлога који су довели до непотписивања Споразума.

Кодекс пословне етике НИС-а који је посебно усмерен на промоцију антикорупције у компанији и рад СОС-линије пружaју могућност како запосленима тако и заинтересованим странама да реагују у случајевима непоштовања дефинисаних правила. Поред тога, уведене су и посебна телефонска линија и адреса електронске поште за пријаву случајева корупције у Компанији.

Однос са добављачима

Успешна сарадња са добављачима на тржишту један је од основа за очување конкурентности НИС-а и подразумева реализацију процеса набавке, односно правовремено обезбеђивање материјала и услуга који су потребни за реализацију производних и пословних процеса у Компанији.

НИС даје приоритет конкурентном начину избора добављача или извођача.

Основна начела при процесима набавке су: начело економичности и ефикасности процеса и начело обезбеђивања конкуренције и једнакости међу понуђачима. Ова начела и пословну логику прати стандардизација пословних процеса кроз усвојена документа: правилнике, политике, стандарде и упутства.

НИС даје приоритет конкурентном начину избора добављача или извођача. У случају постојања пословне потребе за применом неконкурентног начина избора, та потреба треба да буде образложена и аргументована од стране наручиоца или бизнис-корисника. Конкурентан начин избора заснива се на анализи алтернативних тржишних понуда и избору добављача који је доставио технички прихватљиву и, што се тиче цене, рока испоруке/извршења, гарантног рока, средстава обезбеђења или додатних погодности/бенефиција за НИС, оптималну понуду.

Правна питања

Током 2015. године није покренут нити један инспекцијски поступак због неусклађености са законским прописима приликом означавања информација о производима и/или услугама Компаније.

Досадашње активности резултирале су чињеницом да у НИС-у у 2015. години нема покренутих поступака и нису се водили спорови против Компаније, односно није било случајева у којима су производи и услуге утицали на безбедност и здравље потрошача.

Од посебне важности је и то да у току 2015. године против НИС-а није покренут ниједан случај због непоштовања прописа и неписаних кодекса у вези са маркетиншким комуникацијама, као ни поводом нарушавања приватности купаца.

У овој секцији:

 •  

  НИС у бројкама

  Параметри који доказују наш успех

 •  

  Организација

  Пословна структура НИС-а

 •  

  Управљање

  Упознајте чланове нашег руководећег тима

 •  

  Мисија, визија, вредности

  Непромењива начела која нас мењају на боље

 •  

  Кодекс пословне етике

  Документ који уређује етичке норме НИС-а

 •  

  Историја

  Сазнајте како је све почело

 •  

  Музеј НИС-а

  Чувамо нашу богату прошлост и традицију

 •  

  Награде и признања

 •  

  Одлуке и правилници