Кодекс пословне етике

Беспрекорна репутација нема цену. Кодекс пословне етике наше компаније уређује етичке норме НИС-а у свим областима пословања.

nis_onama_kodeks_poslovne_etike

За сваку савремену компанију Кодекс пословне етике представља основни закон, чије је поштовање обавезни захтев према свим запосленима без изузетка.

Кодекс етике НИС-а формулише темељна правила и норме понашања које одређују односе са колегама, клијентима, пословним партнерима, органима државне власти и локалне самоуправе, јавношћу и конкурентима.

Принципи који су садржани у нашем кодексу пословне етике чврсти су и дуговечни. Они искључују неодређеност и дају јасне препоруке за доношење етички избалансираних одлука у различитим ситуацијама.

Етичка питања

Кодекс пословне етике је тако дизајниран да помогне запосленима да реше потенцијалне дилеме на које могу наићи у дневном обављању својих задатака, а које се тичу потенцијалних коруптивних радњи, заштите приватности информација, употребе средстава Компаније на непримерен начин и слично. У Компанији се организују тренинзи и велика пажња се посвећује овом питању како би НИС и даље био пример другима да је етичност у пословању предуслов, а не питање избора.

У Компанији су се и током 2016. године континуирано анализирали и процењивали тежишни ризици, везани за корупцију у свим организационим деловима. Између осталог, вршен је стални мониторинг индикатора корупције, претежно у области набавкe роба и услуга, у пословању са купцима, као и кроз процес верификације кандидата за пријем у радни однос, постављења на менаџерске и друге руководеће позиције унутар Компаније, те у процесу верификације пословних привредних субјеката приликом ступања у уговорни однос и у усаглашавању уговорних и нормативно-методолошких докумената.

НИС посебну пажњу посвећује активностима које имају за циљ спречавање било ког облика противзаконитог и штетног деловања

У НИС-у се организују тренинзи са новозапосленима на тему „Борба против корупције и организованог криминала“ и указује на основне елементе спровођења политике у борби против корупције, превентивно се делује на спречавању развоја корупције, откривању развијених корупцијских капацитета, као и на пружању помоћи субјектима одлучивања како би препознали елементе корупције.

Са свим пословним партнерима са којима НИС закључује уговоре склапа се и Споразум о антикорупцијском понашању. У случајевима када пословни партнер одбије да потпише Споразум о антикорупцијском понашању предузимају се мере и радње на установљавању стварних разлога који су довели до непотписивања Споразума.

Кодекс пословне етике НИС-а који је посебно усмерен на промоцију антикорупције у компанији и рад СОС-линије пружaју могућност како запосленима тако и заинтересованим странама да реагују у случајевима непоштовања дефинисаних правила. Поред тога, уведене су и посебна телефонска линија и адреса електронске поште за пријаву случајева корупције у Компанији.

Однос са добављачима

Једна од основа за очување конкурентности НИС-а на тржишту је и успешна сарадња са добављачима. За успешну сарадњу са добављачима битан је целокупан процес набавке, уз правовремено обезбеђивање материјала и услуга, потребних за реализацију производних и пословних процеса у Компанији.

Начела и пословну логику увек прати стандардизација пословних процеса кроз усвојена документа: правилнике, политике, стандарде и упутства. У НИС-у се даје приоритет конкурентном начину избора добављача или извођача. Ако постоји пословна потреба за примену неконкурентног начина избора, она мора да буде образложена од стране наручиоца.

Конкурентан начин избора се заснива на анализи алтернативних тржишних понуда и избору добављача који је доставио технички прихватљиву и оптималну понуду за НИС, што се тиче цене, рока испоруке/извршења, гарантног рока, средстава обезбеђења или додатних погодности/бенефиција.

Правна питања

Током 2016. године није покренут ни један инспекцијски поступак због неусклађености са законским прописима приликом означавања информација о производима и/или услугама Компаније.

Такође, нема покренутих судских поступака и нису се водили спорови против Компаније, односно није било случајева у којима су производи и услуге утицали на безбедност и здравље потрошача.

Није било ни случајева непоштовања прописа и неписаних кодекса у вези са промотивним наступом на тржишту, као ни покренутих поступака поводом нарушавања приватности купаца.

У овој секцији:

 •  

  НИС у бројкама

  Параметри који доказују наш успех

 •  

  Управљање

  Упознајте чланове нашег руководећег тима

 •  

  Мисија, визија, вредности

  Непромењива начела која нас мењају на боље

 •  

  Кодекс пословне етике

  Документ који уређује етичке норме НИС-а

 •  

  Историја

  Сазнајте како је све почело

 •  

  Музеј НИС-а

  Чувамо нашу богату прошлост и традицију

 •  

  Награде и признања

 •  

  Одлуке и правилници