Еколошка одговорност

Заштита животне средине један је од главних приоритета и интегрални део стратегије ефикасног управљања Компанијом.

Током 2017. године извршена је идентификација, процена и рангирање ризика на нивоу НИС-а, уз дефинисање мера и потребних инвестиција за њихову реализацију у циљу елиминације високих ризика.

У 2017. години настављено је са унапређењем стања у области заштите животне средине кроз реализацију еколошких пројеката, у које је уложено 479 милиона динара.

У циљу смањења емисије SО2 у ваздух, у Рафинерији нафте Панчево је у току реализација пројекта прања ејекторског гаса на постројењу Вакуум дестилације. Уградњом система CEMS на постројењу Водоника биће омогућено континуирано праћењеемисије загађујућих материја у ваздух, што ће омогућити сталан увид у рад постројења.

Током 2017. године достигнут је број од 300 сепаратора на бензинским станицама (на 89% бензинских станица), обзиром да је уграђено 14 нових сепаратора за пречишћавање зауљених отпадних вода на бензинским станицама, а 5 постојећих сепаратора је замењено током тоталне реконструкције. Уградња недостајућих сепаратора планирана је у наредном периоду.

Уграђен је и сепаратор са коалесцентним филтером на Новом сервисном комплексу у Зрењанину, а постројење за пречишћавање отпадне воде на Депонији отпадне исплаке у Новом Милошеву је у пробном раду.

Крајем 2017. године у РНП је, у циљу даље модернизације постројења и радних процеса, започела изградња постројења „Дубока прераде“, за прераду остатка досадашње прераде путем процеса одложеног коксовања. Осим што ће омогућити повећање дубине прераде нафте и производњу висококалоричног горива – кокса, који се сада увози, изградњом овога постројења значајно ће се смањити емисије SO2, NОx и прашкастих материја, а биће испуњени и захтеви Директиве 1999/32/ЕC о смањивању садржаја сумпора у одређеним течним горивима. Крајњи ефекат, након изградње постројења ће бити смањење емисије SO2 у ваздух на нивоу Републике Србије захваљујући мањој заступљености на тржишту горива са високим садржајем сумпора.

Током 2017. године завршена је израда Студије: Анализа постројења/уређаја за пречишћавање отпадних вода у НИС а.д. Нови Сад и сагледавање потреба за изградњом нових и реконструкцијом/оптимизацијом постојећих, у циљу задовољења захтева законске регулативе у области заштите вода и заштите животне средине (Институт „Јарослав Черни“, Београд). Студија обухвата све организационе делове, као и одређивање приоритета будућих активности, у циљу унапређења постојећег стања и задовољења не само домаће регулативе, измењене током 2016. године, него и европске легислативе у овој области.

У току је израда Елабората геоелектричних испитивања на простору Складишта нафтних деривата Нови Сад у складу са Пројектом анализе потребе за санацијом и ремедијацијом подземних вода и земљишта у Складишту нафтних деривата Нови Сад, који је израђен од стране НТЦ НИС Нафтагас д.о.о. Нови Сад и Природно математичког факултета у Новом Саду, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине. Циљ Елабората је сагледавање стања подземних вода, загађених током разарања постројења Рафинерије у Новом Саду током бомбардовања 1999. године.

Значајна средства уложена су у санацију историјског загађења, како би се контаминиране површине вратиле првобитној намени. Тако је током ове године санирано 14 примарних исплачних јама и један упојни базен, укупне површине 8.500 m2. До сада је санирано 185 примарних исплачних јама, укупне површине 127,865 m2.

У склопу аутоматизације НЅЕ процеса израђено је апликативно решење „Апликација за евиденцију отпада“ као помоћ у раду са документима битним за процес управљања отпадом, којој корисници могу приступити са било које НИС-ове локације. Апликација омогућава претраживање података према 25 критеријума, креирање различитих извештаја за своје потребе, као и законом прописаних извештаја.

Настављена је примена модела кровних уговора на нивоу Друштва и зависних друштава приликом уговарања услуга збрињавања отпада (укључује све врсте отпада које се генеришу осим зауљеног), с тим што је ове године уговор са извођачима закључен на три године (до 2020. године), уз могућност анексирања за нове извођаче и нове врсте отпада. Наредне године се очекује да ће овај модел (Кровни уговори) бити примењен и за уговарање услуга збрињавања зауљеног отпада и услуга лабораторијских анализа.

Стално унапређење компетенција запослених и оператера настављено је путем одржавања обука и радионица из области управљања хемикалијама, отпадом, мерења емисија загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште. Одржане су 4 радионице на тему управљања хемикалијама, по једна радионица на тему енергетске ефикасности и климатских промена, управљања отпадом, радионица са акредитованим лабораторијама на тему мерења емисија, као и форум извођача – оператера отпада.

Како је 2017. година проглашена Годином екологије, она је обележена пригодним активностима: Дан заштите природе – 11. април, обележен је изложбом фотографија природе Војводине и пројекцијом филма „Дунав, река живота“, која је одржана у Пословном центру у Новом Саду, као и поделом лифлета о заштићеним подручјима у Војводини у оквиру НЅЕ кампање „БриНИ Сео природи“ на бензинским станицама. Радним акцијама „Радни дан за природу“ поводом 5.
јуна, Дана заштите животне средине, очишћени су Раковачки поток, потоци Добочаш и Ђирос на Фрушкој Гори, а 20. октобра је у специјалном резервату природе Делиблатска пешчара дат допринос очувању највећег отвореног простора степских станишта Корн.

У 2017. години за трошкове накнада и такси за заштиту животне средине, као и накнаде за воде издвојено је приближно 334,4 милиона динара.

У овој секцији:

 •  

  Заједници заједно

  Програм подршке локалним заједницама

 •  

  Филантропија и волонтеризам

  Наше филантропске и волонтерске активности

 •  

  Спонзорства и донације

  Одабир пројеката у складу са нашим принципима

 •  

  Енергија знања

  Сарадња са универзитетима, научним и образовним институцијама

 •  

  Извештавање

  Извештаји о одрживом развоју

 •  

  HSE

  Бринемо о људима и животној средини