HSE

Брига о здрављу и безбедности, као и посвећеност заштити животне средине у НИС-у представљају приоритете.

Ако би се пред пословањем морао поставити један надређени појам, то би свакако била одговорност. Здравље запослених и трећих лица увек су на првом месту, што из године у годину потврђујемо смањивањем негативног утицаја на живот људи унапређивањем HSE културе. „Политика заштите животне средине, индустријске безбедности и безбедности и здравља на раду НИС-а“ и ”Изјава о HSE политици” представљају својеврсне интерне „законике“ о принципима одрживог развоја у нашој компанији, а њихово спровођење у праксу одређено је смањивањем негативних утицаја и сталним унапређивањем здравља људи и заштите животне средине.

Еколошка одговорност

Заштита животне средине један је од главних приоритета и интегрални део стратегије ефикасног управљања Компанијом.

Ваздух

НИС, посвећен одрживом развоју и испуњењу захтева законске регулативе настоји, да кроз најбоље праксе управљања максимално допринесе заштити животне средине. Мерење емисије загађујућих материја обављају овлашћена и акредитована правна лица за мерење емисије путем прописаних мануалних или аутоматских метода.

Од 2012. године компанија реализује програм мале когенерације. Мини електране на нафтним и гасним пољима у Србији производе електричну и топлотну енергију и то из гаса који до сада није био искоришћен јер у себи садржи висок степен угљен диоксида и азота. Због тога процес претварања овог гаса у електричну енергију има и еколошку димензију јер смањује емисију штетних гасова у атмосферу, будући да се он до сада спаљивао на бакљама.

У 2015. години реализована је изградња Аминског постројења за издвајање CO2 из природног гаса с гасних бушотина који ће се путем компресора утискивати у подземна лежишта нафтно-гасних поља, чиме је спречено да CO2 у природном гасу заврши у атмосфери.

У 2015. години завршени су пројекти започети претходних година. У Блоку „Истраживање и производња“ завршен је пројекат Изградња система за прикупљање и спаљивање флуида (ТНГ). Циљ пројекта је повећање безбедности процеса и заштита ваздуха. Изградњом овог система, издвојена гасна фаза се спаљује на бакљи, чиме се спречава доспевање лако испарљивих угљоводоника у атмосферу.

Инвестиције реализоване у 2015. години у Блоку „Прерада“ имају огроман еколошки значај. Завршетком модернизације аутопунилишта инсталиран је еколошки најбезбеднији начин утовара деривата у аутоцистерне – пуњење цистерни одоздо (bottom loading), чиме су практично елиминисана испарења загађујућих честица приликом пуњења цистерни на аутопунилишту у Панчеву.

Још једна значајна еколошка инвестиција односи се на затворен систем дренирања код процесне опреме. Суштина овог процеса је у томе да се нафтни деривати који се повремено дренирају у производном процесу прикупљају у посебне херметичне посуде и поново враћају у производни процес, чиме се постиже смањење емисије штетних гасова у атмосферу.

У панчевачкој рафинерији успешно је завршен и пројекат затвореног система узимања узорака, захваљујући чему узорци који се узимају не долазе у додир са атмосфером, што је значајан допринос очувању животне средине. Пројекат је реализован за годину и по дана и читава рафинерија је покривена модерним начином узимања узорака.

Вода

Одговоран однос према водним ресурсима један је од приоритета Компаније у смислу заштите животне средине и коришћењу и оптерећивању природних ресурса. Коришћење во­дних ресурса предуслов је за производно-технолошке процесе (производња паре, функционисање расхладних система), обезбеђење противпожарне заштите, флаширање воде за пиће, као и за санитарне потребе.

На чињеницу да компанија има одговоран однос према воденим ресурсима упућује и податак да је чак 84% коришћене воде долази из Дунава и канала Дунав-Тиса-Дунав, што не угрожава њихове потенцијале с обзиром на то да је значајно испод 5% њиховог просечног годишњег протицаја.

Отпадне воде

У НИС-у се велика пажња поклања пречишћавању отпадних вода, имајући у виду да су зауљене отпадне и атмосферске воде реалан ризик по реципијент.

На бензинским станицама и складиштима инсталирани су сепаратори – уређаји за одвајање уљне и водене фазе. Тренутно 267 бензинских станица опремљено је уређајима којима се издвајају минерална уља из воде, пре њиховог испуштања у реципијент. У наредном перио­ду планирана је уградња недостајућих сепаратора, где постоје технички и безбедносни услови за уградњу. На неким објекти­ма, отпадна вода се сакупља у сабирним јамама, које се перио­дично празне у складу са прописима.

На крају 2015. године у Компанији је регистровано укупно 310 објеката за пречишћавање отпадних вода.

Крајем 2015. године извршена је реконструкција постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода у Погону за про­изводњу пијаће воде у Јазку.

У укупној количини отпадних вода за 2015. годину, отпадне воде које се екстерно пречишћавају предста­вљају 55% укупних отпадних вода. У Погону за производњу пијаће воде Јазак ко­личина испуштене отпадне воде је смањена за 50% у односу на претходну годину захваљујући оптимизацији производње.

Отпад

Управљање свим врстама отпада (класификација, праћење количина и врста отпада, превенција настајања отпада, скла­диштење, збрињавање отпада, извештавање о отпаду) Компа­нија је регулисала интерним актима која су усаглашена са за­конском регулативом Републике Србије.

Обављањем своје делатности НИС генерише како неопасан, тако и опасан отпад с којим се поступа у складу са законским прописима. Током 2015. године генерисано је и збринуто мање отпада него у 2014. години.

Праћење генерисања и збрињавања отпада врши се на дневном нивоу за сваку врсту отпада, кроз Дневну евиденцију о отпаду произвођача отпада, док се укупне количине генерисаног и збринутог (опасног и неопасног) отпада пријављују Агенцији за заштиту животне средине.

У оквиру реализације пројекта Суве локације, свих осам бушаћих постројења којима Компанија располаже опремљено је металним или бетонским базенима у које се сакупља отпадни исплачни материјал током бушења. Имплементацијом овог пројекта онемогућено је било какво штетно дејство отпадних исплачних материјала на животну средину, односно створени су услови за брзо и безбедно одлагање ових материјала одмах након настанка.

Земљиште

Санацијом земљишта на коме су обављане активности истра­живања и бушења нафтних и гасних бушотина, као и експло­атације нафте и гаса, отклања се ризик по здравље локалног становништва и запослених на овим објектима, од загађења земљишта, подземних вода и ваздуха.

Током 2015. године настављене су активности на санацији ис­торијског загађења и враћању пољопривредног земљишта у првобитно стање. Санирано је укупно 25 примарних исплачних јама, површине 14.963 m2.

Тако се укупан број санираних примарних исплачних јама повећао на 150, а укупна површина рекултивисаног земљишта износи 106.026 m2, односно више од 10ha. Највећи део при­марних исплачних јама налази се у Војводини, у општинама Србобран и Кикинда, док су преостале распоређене у Банату и Бачкој, као и у околини Пожаревца.

Гориво

Након завршетка прве фазе модернизације рафинерије Панчево, НИС је у потпуности прешао на на производњу горива Евро-5 стандарда. Данас уз помоћ модернизованог прерађивачког комплекса, НИС производи најквалитетније гориво и стално проширује палету производа. Данас НИС нуди тржишту моторни бензин са најбољим карактеристикама од 95, 98 и 100 октана и дизел-гориво премијум квалитета. Повећање ефикасности процеса у производњи горива иде паралелно са оштром контролом еколошке безбедности.

Безбедност на раду

Природа пословања у нафтној индустрији захтева висок степен заштите здравља и сигурности на раду што представља један од приоритета и предуслова за успешност компаније.

У области безбедности и здравља на раду стандарди Компаније и постојећа пракса превазилазе постојеће законске обавезе како би се обезбедило ефикасно управљањe ризицима. Ради осигурања безбедности ангажованих извођача од њих се захтева строго поштовање стандарда Компаније.

НИС настоји да увођењем нових технолошких унапређења смањи већ препознате ризике.

Анализом података и кључних показатеља, на пољу НЅЕ-а за петогодишњи период, између 2010. и 2015. године, утврђено је да су предузете мере и активности допринеле повећању безбедности у Компанији. Тако се број саобраћајних незгода (из категорије RAR) смањио за 48%, број еколошких акцидената за 18%, број повреда на раду са изгубљеним данима за 50%, док се број пожара смањио за 44% упркос условима сталног повећања транспарентности извештавања о негативним појавама.

Безбедни услови рада за све запослене и пословне партнере су један од стратешких циљева Компаније и ова област представља један од приоритета за НИС

НИС настоји да увођењем нових технолошких унапређења смањи већ препознате ризике. Питања безбедности и здравља на раду су обухваћена формалним споразумом са синдикатом и дефинисана су Колективним уговором. Менаџмент Компаније и запослени личним примером и поступцима унапређују НЅЕ перформансе и демонстрирају посвећеност HSE принципима.

Опредељење Компаније је да послује поштујући принципе друштвено одговорног пословања и само добављачи (и њихови подизвођачи) који испуњавају законску регулативу Републике Србије имају могућност да учествују на тендерима и у набавкама које Компанија спроводи.

НИС врши процес HSE претквалификације добављача у циљу побољшања праксе из области БЗР, ЗЖС и ЗОП-а. Оваква пракса је допринела чињеници, да су многи добављачи због тога подигли ниво безбедности у својим компанијама на виши ниво.