Одговорност према запосленима

Социјална заштита запослених у НИС-у је на високом нивоу, а регулисана је Колективним уговором.

nis_odgovornost_prema_zaposlenima_medium

Компанија посебну пажњу посвећује безбедности запослених и квалитетним условима за рад.

Социјална заштита запослених у НИС-у је на високом нивоу, а регулисана је Колективним уговором. Колективни уговор НИС-а одговара свим захтевима Закона о раду Србије и савременог тржишта рада. Поред права гарантованих Законом, документ предвиђа и додатне социјалне погодности за запослене Компаније, које су усклађене са савременим међународним стандардима: допунско осигурање, болничко и амбулантно лечење, стипендије, награде, поклони, солидарна и финансијска помоћ.

Синдикати

НИС као друштвено одговорна компанија подржава слободу удруживања и колективног преговарања, тако да су и кључни социјални партнери руководства репрезентативни синдикати запослених.

Репрезентативни синдикати учествују у изради општих аката којима се регулишу питања из области безбедности и здравља на раду и решавања стамбених потреба запослених. Од посебног значаја је и то што споразуми са синдикатима покривају питања заштите здравља и безбедности на раду, а сами синдикати активно учествују и у решавању питања у вези са личном заштитном опремом, механизмима подношења жалби, правом на одбијање опасног рада, дефинисањем буџета за обуку из заштите на раду, као и спровођењем периодичних инспекција.

Безбедност и здравље запослених

Безбедност и здравље свих запослених у НИС-у представља приоритет за компанију. Приступ безбедном раду налаже да су основни носиоци елементарних мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и индустријске безбедности управо сами запослени и руководиоци свих нивоа.
Сваки запослени НИС-а дужан је да прође уводну обуку из безбедности и здравља на раду и обавезну противпожарну обуку. Такође, у зависности од радног места, запослени треба да прође одређене специјалистичке обуке. Континуирано подизање нивоа сигурности и редовно праћење здравља запослених остварује се, између осталог, систематским прегледима и сталном здравственом контролом радника који раде на пословима с посебним условима рада.

Предности примене система управљања који се користи у области индустријске безбедности (ИБ), безбедности и здравља на раду (БЗР) и заштите животне средине (ЗЖС) огледају се у смањењу броја акцидената и повреда.

Безбедносне мере на бензинским станицама НИС-а

Компанија НИС посвећује посебну пажњу безбедности запослених и купаца на бензинским станицама. Све бензинске станице су покривене видео надзором, алармним системима, као  и специјалним касама које омогућавају да се на бензинским станицама налази само минимална количина готовог новца. Тај целокупан систем је увезан у два Мониторинг центра у Новом Саду и Београду, тако да тиме омогућујемо стално праћење стања на објектима. То је допринело да од 2008. године, па до данас, број извршења кривичних дела разбојништва на бензинским станицама НИС-а буде у сталном у паду –  од 79 забележних 2008. године на 20 извршених прошле, 2016. године.

Сви запослени на бензинским станицама су обучени за  безбедносне поступке у случајевима разбојништва и провалних крађа, а након обуке врше се и контроле и тестирање усвојених поступака. Запослени на бензинским станицама НИС-а информишу се и путем брошуре под називом «Оружана пљачка» са 10 најважнијих поступака којих треба да се придржавају у случају разбојништва и оружане пљачке.

Једна од најважнијих препорука из брошуре се односи на непружање отпора извршиоцима, посебно наоружаним лицима, уз констатацију да је живот најважнији. Наводи се да запослени треба да буду кооперативни, испуне захтеве, не провоцирају и не изазивају извршиоца кривичног дела, јер тиме могу да угрозе своју, безбедност колега и купаца.

У овој секцији:

 •  

  Активни конкурси

  Погледајте понуду слободних радних места

 •  

  Пријава за базу кандидата

  Пошаљите нам своју биографију

 •  

  Тренинг и развој

  Непрестано развијамо професионалне вештине запослених

 •  

  Студентска пракса

  Пружамо студентима да стекну своја прва практична искуства

 •  

  Наши људи

  Сазнајте шта наши запослени кажу о раду у компанији

 •  

  Одговорност према запосленима

  Запосленима у НИС-у је обезбеђен је висок ниво социјалне заштите

 •  

  Ја имам идеју