REACH и SDS

НИС је, као друштвено одговорна компанија, проактивно реаговала на увођење REACH закона и предрегистрационог поступка, те доследно уводи и спроводи све мере које су прописале ЕУ и ECHA ради заштите здравља људи и животне средине од ризика који могу настати употребом хемијских производа.

nis-piu-reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) је европски закон (EC 1907/2006) који је ступио на снагу јуна 2007. године и којим се регулише пријављивање, оцена, одобравање и забрана хемикалија. Овај пропис је заменио бројне правилнике који су се односили на постојеће супстанце, регулисао начин регистрације нових супстанци и предвидео рестрикцију супстанци које су ризичне или веома ризичне по људе, живи свет и/или животну средину.

Као једини заступник (Only Representative) за компанију НИС у Европској унији, а у складу са чланом 8. REACH прописа, изабран је REACHLaw Ltd, Хелсинки, Финска.

Све супстанце које се производе или увозе у Европску унију у количини већој од једне тоне годишње морају бити регистроване код Европске агенције за хемикалије (ECHA) до одређеног временског рока, у зависности од количине хемикалија.

Комуникација од снабдевача ка потрошачима захтева да произвођачи и увозници пружају обавештења о томе како се њихови производи могу користити безбедно по здравље људи и животну средину, при чему је главни инструмент ове комуникације безбедносни лист (SDS – Safety Data Sheet).

Иницијална одговорност за израду и садржај безбедносног листа је на произвођачу, односно увознику, који први ставља производ у промет. Снабдевач је дужан да без накнаде достави Безбедносни лист на српском језику, у штампаној или електронској форми, другом дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу снабдевања. За потребе извоза снабдевач је обавезан да достави СДС на енглеском или језику земље купца.

Снабдевач је правно лице или предузетник који је произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, а који ставља хемикалије у промет.

Компанија НИС са задовољством обавештава своје купце и испоручиоце да су у складу са задатим временским роковима испуњене све REACH обавезе и да је добијена позитивна одлука од Европске агенције за хемикалије о извршеној регистрацији супстанци које производи НИС. На овај начин омогућен је даљи несметан пласман и продаја производа компаније на тржиште Европске уније.

ЛИСТА РЕГИСТРОВАНИХ СУПСТАНЦИ
Р.Бр. Назив производа EC број CAS број REACH рег.бр. Безбедносни лист
1. ЕВРО БМБ 98 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
2. ЕВРО БМБ 100 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
3. ЕВРО БМБ 100 G DRIVE 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
4. ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169 nis_piu_icon_download
5. ЕВРО ДИЗЕЛ 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
6. ЕВРО ДИЗЕЛ УЛТРА Д 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
7. ЕВРО ДИЗЕЛ G DRIVE 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
8. ЕВРО ДИЗЕЛ Б7 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
9. ДИЗЕЛ ГОРИВО ГАСНО УЉЕ 0,1 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186 nis_piu_icon_download
10. МЛАЗНО ГОРИВО ЈEТ-1 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109 nis_piu_icon_download
11. МЛАЗНО ГОРИВО ЈEТ-1 (смеша) 265-184-9 64742-81-0 01-2119462828-25-0109 nis_piu_icon_download
12. КЕРОЗИН 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133 nis_piu_icon_download
13. ГАСНО УЉЕ ЕВРО ЕЛ 270-676-1 68476-34-6 01-2119475502-40-0018 nis_piu_icon_download
14. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НСГС 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010 nis_piu_icon_download
15. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ С 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010 nis_piu_icon_download
16. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ Т 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010 nis_piu_icon_download
17. АУТОГАС ТНГ 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009 nis_piu_icon_download
18. ПРОПАН-БУТАН СМЕША ПБС 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009 nis_piu_icon_download
19. ПРОПАН 200-827-9 74-98-6 01-2119486944-21-0042 nis_piu_icon_download
20. БУТАН 203-448-7 106-97-8 nis_piu_icon_download
21. ИЗОБУТАН 200-857-2 75-28-5 01-2119485395-27-0023 nis_piu_icon_download
22. ПРОПИЛЕН 204-062-1 115-07-1 01-2119447103-50-0148 nis_piu_icon_download
23. БИТУМЕН 160/220 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
24. БИТУМЕН 70/100 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
25. БИТУМЕН 50/70 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
26. БИТУМЕН 35/50 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
27. ПМБ 40 80 65 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
28. ПМБ 25 55 55 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049 nis_piu_icon_download
29. БЕНЗЕН 200-753-7 71-43-2 01-2119447106-44-0096 nis_piu_icon_download
30. ТОЛУЕН ТЛ I 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049 nis_piu_icon_download
31. ТОЛУЕН ТЛ II 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049 nis_piu_icon_download
32. ПРИМАРНИ БЕНЗИН 271-727-0 68606-11-1 01-2119494191-38-0010 nis_piu_icon_download
33. ТЕЧНИ СУМПОР 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120 nis_piu_icon_download
34. ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120 nis_piu_icon_download

У секцији УСЛУГЕ:

 •  

  Бензинске станице

  Малопродајне мреже брендова NIS Petrol и Gazprom

 •  

  Картица за гориво

  Брза, лака и сигурна набавка горива и допунског асортимана

 •  

  Лабораторија

  Услуге испитивања нафте и нафтних деривата

 •  

  Cервиси

  Нафтни и технички сервиси

 •  

  Транспорт

  Транспортне услуге трећим лицима

 •  

  Велепродаја

  Продаја и испорука широке палете производа