Речник појмова

HSE

Опште прихваћена скраћеница од енглеских речи „Health, Safety, Environment“, у нашем језику здравље, сигурност (безбедност), животна средина. Скраћеница која означава активности из области заштите на раду, индустријске безбедности и заштите животне средине. Синоним за скраћеницу HSE у организационим целинама Друштва гласи ИЕБ, ЗНР и З.

FСС (Fluid Catalitic Cracking)

Постројењe за каталитички крекинг у флуидизованом слоју.

Сабирно отпремна станица

Објекат технолошког система за прикупљање нафте на пољима који служи за припрему и транспорт нафте.

Ремедијација

Термин који се генерално употребљава за чишћење или обнављање (рекултивацију, ревитализацију, регенерацију) загађеног места-простора или на други начин нарушених средина, као резултат активности човека.

Одрживи развој

Развој који задовољава потребе садашњости а да притом не компромитује способност будућих генерација да задовоље своје потребе. Одрживи развој је приступ који има за циљ да избалансира друштвене, економске и еколошке последице нашег деловања сада и у будућности.

Нафтовод

Цевовод за транспорт сирове нафте од отпремне станице, сабирно-отпремне станице или терминала до рафинерије нафте, као и међудржавни систем за транспорт нафте.

MHC/DHT комплекс (MHC/DHT – Mild Hydrocracking and Distillate Hydrotreating Complex)

Комплекс за благи хидрокрекинг и хидрообраду средњих дeстилата. Изградња овог комплекса омогућила је НИС-у да у потпуности пређе на производњу еколошки чистог горива – безоловних моторних бензина и евро дизела са садржајем сумпора до 10 ппм, што одговара стандарду „Евро-5“ квалитета.

Компримовани гасови

Гасови чији је притисак на температури од 150 C већи од jeдног бара.

Индустријска безбедност

Поддисциплина, која подразумева групу од три бизнис процеса у компанији: заштиту од пожара, безбедност процеса и ванредне ситуације.

Инвеститор

Правно или физичко лице које обавља инвестиције, улаже сопствена кредитна или друга ангажована средства у инвестиционе пројекте.

ЗР, ИБ и ЗЖС

Безбедност и здравље на раду, индустријска безбедност и заштита животне средине.

Закони о заштити природе

Скуп законских и других нормативно-правних аката који садрже правне норме за регулисање заштите животне средине, коришћења природних ресурса и обезбеђења еколошке безбедности и правног поретка.

Заинтересоване стране

Сва физичка и правна лица, која су заинтересована за пословање Компаније, која имају утицај на резултате пословања Компаније или су под њеним утицајем.

Еруптивна бушотина

Вертикална, косо усмерена или хоризонтална бушотина код које се течност (нафта и лежишна вода) и растворени гас производе искључиво енергијом лежишта.

EBITDA

Приход пре обрачунатих камата, пореза на приход и амортизације.

Емисија

Испуштање и истицање загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или емисије енергије из извора загађивања у животну средину.

Дивиденда

Део добити Друштва који је намењен за исплату акционарима, пропорционално величини њиховог учешћа у основном капиталу Друштва (тј. броју акција које поседују). Услови за исплату дивиденде су да Друштво оствари добит у претходној пословној години и да не постоје губици из претходних година који превазилазе износ остварене добити, као и да Скупштина акционара НИС-а донесе oдлуку о одобрењу плаћања дивиденде акционарима.

Добављачи

Правна и физичка лица која снабдевају компанију и њене конкуренте материјалним ресурсима неопходним за производњу нових вредности, конкретних роба и услуга, које се даље продају потрошачима.

GHG (Greenhouse gases)

Гасови са ефектом стаклене баште који апсорбују и реемитују инфрацрвено зрачење у атмосферу, доспевају као последица природних процеса као и услед људских активности (угљен-диоксид CO2, метан CH4, азот-субоксид N2O, флуороугљоводоник HFC, перфлоуроугљоводоник PFC и сумпорхексафлуорид SF6).

GRI (Global Reporting Initiative)

Глобална иницијатива о извештавању. GRI је међународна непрофитна организација основана 1997. године са циљем да постигне највиши квалитет у корпоративном извештавању о одрживом развоју и понуди глобално применљиве смернице за израду општих извештаја о одрживости у компанијама укључујући и друштвене и еколошке показатеље. GRI стандарди унапређују се из године у годину, а од 2006. године примењује се G3, такозвана ,,трећа генерација“ извештавања о одрживом развоју. G3 се састоји од принципа и индикатора који дефинишу оквире за садржај и квалитет извештаја из области одрживог развоја, као и упутства за постављање граница приликом извештавања.

Гасовод

Цевовод за транспорт и дистрибуцију гасовитих угљоводоника. Гасоводи представљају међудржавни систем цевовода за транспорт гаса, цевоводе од пријемних, отпремних и сабирно-отпремних станица на експлоатационим пољима. Затим цевоводе од места прераде, припреме постројења за регасификацију, од и до складишта за природни гас па све до купца, укључујући и цевоводе за дистрибуцију природног гаса

Гасна бушотина

Oбјекат којим се експлоатише слободни гас из гасних лежишта

Бушотина

Производни објекат са припадајућим уређајима и опремом, који је предмет сталног закупа као и закупом регулисана инфраструктура (нпр. приступни пут до бушотине).

БМБ

Безоловни моторни бензин

БДП

Бруто друштвени производ

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд