Речник појмова

Дивиденда

Део добити Друштва који је намењен за исплату акционарима, пропорционално величини њиховог учешћа у основном капиталу Друштва (тј. броју акција које поседују). Услови за исплату дивиденде су да Друштво оствари добит у претходној пословној години и да не постоје губици из претходних година који превазилазе износ остварене добити, као и да Скупштина акционара НИС-а донесе oдлуку о одобрењу плаћања дивиденде акционарима.

Добављачи

Правна и физичка лица која снабдевају компанију и њене конкуренте материјалним ресурсима неопходним за производњу нових вредности, конкретних роба и услуга, које се даље продају потрошачима.

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд