Речник појмова

GHG (Greenhouse gases)

Гасови са ефектом стаклене баште који апсорбују и реемитују инфрацрвено зрачење у атмосферу, доспевају као последица природних процеса као и услед људских активности (угљен-диоксид CO2, метан CH4, азот-субоксид N2O, флуороугљоводоник HFC, перфлоуроугљоводоник PFC и сумпорхексафлуорид SF6).

GRI (Global Reporting Initiative)

Глобална иницијатива о извештавању. GRI је међународна непрофитна организација основана 1997. године са циљем да постигне највиши квалитет у корпоративном извештавању о одрживом развоју и понуди глобално применљиве смернице за израду општих извештаја о одрживости у компанијама укључујући и друштвене и еколошке показатеље. GRI стандарди унапређују се из године у годину, а од 2006. године примењује се G3, такозвана ,,трећа генерација“ извештавања о одрживом развоју. G3 се састоји од принципа и индикатора који дефинишу оквире за садржај и квалитет извештаја из области одрживог развоја, као и упутства за постављање граница приликом извештавања.

Гасовод

Цевовод за транспорт и дистрибуцију гасовитих угљоводоника. Гасоводи представљају међудржавни систем цевовода за транспорт гаса, цевоводе од пријемних, отпремних и сабирно-отпремних станица на експлоатационим пољима. Затим цевоводе од места прераде, припреме постројења за регасификацију, од и до складишта за природни гас па све до купца, укључујући и цевоводе за дистрибуцију природног гаса

Гасна бушотина

Oбјекат којим се експлоатише слободни гас из гасних лежишта

Контакт

Прес служба

011 313 0116

011 205 8490

press@nis.eu

Милентија Поповића 1

11000 Београд