Заједници заједно

Конкурс Заједници заједно 2020 је завршен.
Хвала свима на интересовању и учешћу у нашем програму.

Резултати конкурса ће званично бити објављени до 21. септембра 2020.године на нашем сајту.

————————

Образовање је стуб развоја сваке земље који почиње од најмлађег узраста. Савремени технички и технолошки услови омогућили су да развој образовног процеса буде све више уједначен и да сваки ученик има једнаке услове за стицање знања и вештина, без обзира на место у којем живи. Поред унапређења наставног процеса важно је да школа буде место у којем се сви осећају сигурно. Модерна опрема омогућава да и безбедносни услови у школама буду на високом нивоу.

У сарадњи са ресорним министарствима Републике Србије, Компанија је донела одлуку да у 2020. години средства опредељена за реализацију пројеката у оквиру програма „Заједници заједно“ усмери на једну област: образовање – дигитализација наставног процеса и унапређење безбедносно-информационих система у образовним установама.

Сходно томе, програмски циклус „Заједници заједно 2020“ има за циљ да реализује пројекте образовних установа у 12 градова и општина у Србији у складу са захтевима дигитализације као националним приоритетом и савременим тенденцијама у образовању.

Настојећи да стекне обухватнији увид у приоритетне потребе установа образовања, компанија НИС је крајем 2019. и почетком 2020. године спровела анкету о стању и потребама основних и средњих школа у 12 градова и општина обухваћених Програмом, у области дигитализације наставног процеса и безбедносних система.

Анекта је показала да је школама, у складу са захтевима наставног процеса, потребан већи број пакета дигиталне опреме, као и квалитетнији и функционалнији безбедносни системи.

Општи услови за учешће у Програму

Молимо вас да пажљиво прочитате услове позива. Уколико имате било какву дилему у вези са условима и/или пријавом можете се обратити Центру за развој лидерства на телефон 060/0212260 или на мејл адресу zajednicizajedno@nis.eu.

 • Шта ће конкурсом бити подржано?

  Компанија НИС упућује позив државним основним и средњим школама (погледати детаљније рубрику Ко може бити носилац пројекта?) на територији Београда, Новог Сада, Пожаревца, Ниша, Чачка, Зрењанина, Панчева, Кикинде, Кањиже, Новог Бечеја, Србобрана и Житишта да пријаве пројекте у складу са својим потребама.

   

  Конкурсом ће бити подржана набавка:

  • дигиталних пакета који обухватају интерактивну таблу, пројектор, лаптоп и сталак за лаптоп и пројектор
  • појединачних компоненти дигиталних пакета
  • таблета и рачунара намењених ученицима
  • опреме за информатичке кабинете
  • систем за видео надзор ради повећања безбедности ученика и наставника
  • појединачне компоненте система за видео надзор

   

  И унутрашње сређивање учионица у којима ће дигитална опрема за наставу бити инсталирана:

  • молерски радови
  • замена инсталација
  • унутрашње санирање влаге, прокишњавања и слично
  • замена врата, прозора
  • набавка клупа, столица, катедри, ормарића и слично

   

  НАПОМЕНА: Учионице у којима ће бити инсталирана опрема морају бити адаптиране у складу са потребама. Уколико постоји потреба за унутрашњом адаптацијом учионица, ти трошкови морају бити планирани у буџету пројекта.

 • Ко може бити носилац пројекта?

  Носиоци пројеката могу да буду државне школе са седиштем у градовима и општинама који су обухваћени Програмом „Заједници заједно 2020“.

  Носиоци пројеката могу бити државне:

  1. основне школе
  2. гимназије
  3. средње стручне школе

   

  Напомена: Само школе које територијално припадају дефинисаним градовима и општинама могу да се пријаве на конкурс Заједници заједно 2020. Критеријум није припадност одређеној Школској управи чије је седиште у дефинисаним градовима. На пример, ако се школа налази у општини Куршумлија, а припада Школској управи Ниш, та школа не може да се пријави на конкурс.

 • Ко не може бити носилац пројекта?

  Носиоци пројеката не могу бити:

  1. војне школе
  2. полицијске школе
  3. приватне основне и средње школе
 • Које активности неће бити подржане Програмом?

  Програмом неће бити подржане следеће активности:

  – набавка опреме намењена искључиво побољшању услова рада запослених

  – активности усмерене ка промоцији политичких странака или ставова

  – активности усмерене ка промоцији верских и религијских заједница или ставова

  – активности усмерене ка стицању профита

  – индивидуална спонзорства за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, котизације, стипендије за ученике или обуку запослених у настави

  – искључиво догађаје, као што су округли столови, концерти, филмови, годишњице, излети, објављивање књига, монографија, брошура, часописа и слично

  – активности које су већ финансиране из других извора у оквиру нафтно-гасног сектора

  – куповина земље или зграда

  – куповина опреме која не служи спровођењу пројектних активности и није у вези с пројектним активностима

  – куповина возила

 • Колико пројеката један носилац може да пријави?

  Свака образовна установа може да пријави само један пројекат за реализацију у 2020. години у својству носиоца пројекта. Један пројекат може обухватити све врсте активности предвиђене конкурсом: набавку обе врсте опреме (дигиталне опреме за наставни процес и систем за видео надзор), адаптацију и опремање школским намештајем учионица у којима ће дигитална опрема бити инсталирана.

 • Информације о пријавној документацији

  Пријава за програм Заједници заједно подразумева достављање следеће обавезне документације:

  – попуњен пријавни формулар

  – попуњен образац буџета

  – изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

  – попуњено овлашћење за координатора пројекта (када координатор није и одговорно/ овлашћено лице установе)

  – профактуре за набавку опреме

  – предмер и предрачун за унутрашње радове

  – фото документација тренутног стања учионице чије се реновирање и опремање планира пројектом

  – фото документација постојеће опреме уколико се тражи набавка, односно замена дотрајале

  Профактуре за опрему морају да буду издате од овлашћеног добављача/дистрибутера, односно од добављача регистрованог за продају робе која је предмет пројекта.

  Предмер и предрачун унутрашњих радова на сређивању учионица мора да буде издат од лиценцираног извођача радова или пројектанта.

 • Који је начин пријаве?

  Предлог пројекта са пратећом конкурсном документацијом се доставља искључиво путем мејл адресе: zajednicizajedno@nis.eu

  Мејл именовати на латиничном писму без квачица и наводника: град-носилац пројекта (назив удружења/установе)

  Фајлове именовати:

  пријавни формулар: PFgrad_nazivskole

  изјава о прихватању обавезе (2): IZgrad_nazivskole

  образац буџета: OBgrad_nazivskole

  Пријаве послате на било који други начин осим електронским путем (нпр. факсом, поштом, лично) или на другу адресу неће бити разматране.

  Компанија не преузима одговорност за послате, а недоспеле пријаве.

  Компанија се обавезује да, у року од најмање 2 радна дана, потврди пријем пријаве сваком подносиоцу пријаве. У случају да не добијете потврду у назначеном року, обавезно се информишите путем телефона на број 060/0212260.

  Важна напомена: величина мејла са пратећом конкурсном документацијом не сме да буде већа од 10 МБ. Уколико документација прелази 10 МБ, иста се шаље у два или више мејлова и тада се додатни мејлови именују: DODATAK1grad_nazivskole

 • Колики је распон вредности пројекта за финансирање?

  Вредност пројекта мора бити у распону од 750.000 динара до 2.500.000 динара, а укупно је за градове и општине опредељено:

   

  Београд 20.000.000 Чачак 8.000.000
  Кикинда 17.000.000 Србобран 5.000.000
  Нови Сад 15.000.000 Кањижа 5.000.000
  Панчево 15.000.000 Пожаревац 4.000.000
  Зрењанин 12.500.000 Житиште 4.000.000
  Ниш 5.000.000 Нови Бечеј 4.000.000

   

  Комисија током селекције, након увида у комплетну пројектну документацију, може да сугерише ревизију предложеног буџета и носиоцу врати пројекат на корекцију активности у складу са тим.

 • Који су основни критеријуми за подршку пројектима?

  – Техничка исправност конкурсне документације

  – Опис стања и потреба

  – Обухват циљне групе

  – Одрживост пројекта

  – Оправданост буџета у односу на предлог пројекта

 • Како изгледа процес селекције пројеката?

  Први круг селекције: У својству консултанта, организација „Центар за развој лидерства“ врши предселекцију која обухвата: проверу техничке исправности и комплетност пријавне документације, испуњеност услова конкурса и анализу усклађености са циљевима Програма. На основу тих критеријума консултант доставља Комисији све пристигле пријаве са сажетком пројектне идеје и  препоруком за други круг селекције.

  Други круг селекције: Други круг селекције подразумева обилазак школа које уђу у други круг, ради увида у стање на терену и разговора са представницима школа, а у циљу обухватнијег сагледавања потреба описаних у пријавном формулару.

  Завршни круг селекције: На основу свих процена из оба круга селекције, Комисија за избор пројеката коју чине представници Компаније, представници локалних самоуправа, Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја обухваћених Програмом доноси одлуку о пројектима који ће бити подржани у 2020. години.

 • На који начин ће бити објављени резултати о избору пројеката за подршку?

  Резултати о избору пројеката за подршку биће објављени на сајту НИС https://www.nis.eu/zajednici-zajedno и сајтовима локалних самоуправа учесника у Програму.

  Јавно ће бити објављене само информације о подржаним пројектима.

  Одлука о подржаним пројектима је коначна и против ње се не може изјавити приговор. Компанија неће давати додатна образложења у вези са вредновањем сваког појединачног пројекта који није подржан у оквиру Програма, као ни објављивати информације о рангирању пријављених пројеката.

 • На који начин се обављају консултације у вези са пријавом пројеката?

  Током трајања позива биће отворени канали комуникације са заинтересованима путем мејла и телефона.

  Телефонске консултације ће се обављати сваког радног дана у периоду од 10 до 18 часова.

  Разговори са пројектним тимовима (телефоном, мејлом) ће имати за циљ предочавање могућих решења и начина за имплементацију активности у складу са реалним потребама и могућностима.

  Контакт подаци: Љубица Максимовић, тел: 060/0212260

  e-mail: zajednicizajedno@nis.eu

 • Који је рок за пријаву на конкурс?

  Позив је отворен до 10. јула 2020. године до 16 часова.

  Резултати ће бити објављени до 21. септембра 2020. године.

 • Који је период реализације пројекта?

  Пројектне активности треба планирати тако да почињу од дана објаве резултата. Финансијска средства биће уплаћена након потписивања појединачних уговора са носиоцима пројеката.

  Све активности предложене пројектом морају се реализовати до 30. јуна 2020. године.

  Мониторинг и евалуација свих појединачних активности пројеката ће се обављати континуирано током целог периода реализације.

   

  ВАЖНА НАПОМЕНА: Након истека рока за реализацију пројеката, компанија НИС не сноси трошкове одржавања, сервисирања и заштите опреме која буде одобрена изабраним носиоцима пројеката на конкурсу, односно, изабраним образовним установама.

 • Које су обавезе носилаца подржаних пројеката?

  Одговорно лице у име школе која конкурише преузима одговорност за тачност свих достављених података из пријаве. Уколико се утврди да су подаци у пријави нетачни, пријава ће бити одбачена. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

  Обавезе носилаца пројеката којима је одобрено финансирање ближе се одређују Уговором о финансирању пројеката. Носилац пројекта има обавезу да реализује пројекат на начин како је то описано у предлогу пројекта који је усвојила Комисија и добијена средства користи искључиво наменски у складу са усвојеним буџетом.

  Носилац пројекта је у обавези да редовно извештава Компанију о статусу реализације пројекта и финансијским токовима, и то путем редовног месечног извештаја сваког 5. у месецу за претходни месец (уз фото и видео документацију уколико постоји) и завршног извештаја који се подноси најкасније 30 дана од завршетка пројекта.

  Подносиоци предлога пројекта су у обавези да предвиде активности у циљу информисања јавности о пројекту, планираним активностима, догађајима и резултатима пројекта. Носиоци пројекта су у обавези да обавештавају Компанију о планираном догађају/активности најмање 20 дана унапред, као и да се придржавају смерница за комуникацију у погледу видљивости Компаније и пројекта.

  Уколико носилац пројекта не испуњава обавезе дефинисане Уговором или се утврди ненаменско трошење средстава, Компанија може захтевати раскид уговора и повраћај дела или целокупног износа уплаћених средстава.

 • Додатне информације

  „Центар за развој лидерства“ ће имати увид у комплетну пројектну документацију на основу чега може контактирати подносиоце пријава за све додатне информације и документа.

О програму

Сазнајте више о програму Заједници Заједно

Програм „Заједници заједно“ компаније НИС покренут је 2009. године у духу корпоративне друштвене одговорности компаније са циљевим

САЗНАЈ ВИШЕ
Резулати

Резултати програма Заједници Заједно 2019

Погледајте резултате програма „Заједници Заједно“ за 2019. годину

САЗНАЈ ВИШЕ
Одрживи развој

Филантропија и волонтеризам

Одрживи развој не представља само стратешко опредељење НИС-а, већ и темељну праксу коју непрестано усавршавамо како бисмо унапредили квалитет живота заједни

САЗНАЈ ВИШЕ