REACH i SDS

REACH je evropski zakon koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija.

NIS je, kao društveno odgovorna kompanija, proaktivno reagovala na uvođenje REACH zakona i predregistracionog postupka, te dosledno uvodi i sprovodi sve mere koje su propisale EU i ECHA radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika koji mogu nastati upotrebom hemijskih proizvoda.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) je evropski zakon (EC 1907/2006) koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija. Ovaj propis je zamenio brojne pravilnike koji su se odnosili na postojeće supstance, regulisao način registracije novih supstanci i predvideo restrikciju supstanci koje su rizične ili veoma rizične po ljude, živi svet i/ili životnu sredinu.

Kao jedini zastupnik (Only Representative) za kompaniju NIS u Evropskoj uniji, a u skladu sa članom 8. REACH propisa, izabran je REACHLaw Ltd, Helsinki, Finska.

Sve supstance koje se proizvode ili uvoze u Evropsku uniju u količini većoj od jedne tone godišnje moraju biti registrovane kod Evropske agencije za hemikalije (ECHA) do određenog vremenskog roka, u zavisnosti od količine hemikalija.

Komunikacija od snabdevača ka potrošačima zahteva da proizvođači i uvoznici pružaju obaveštenja o tome kako se njihovi proizvodi mogu koristiti bezbedno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pri čemu je glavni instrument ove komunikacije bezbednosni list (SDS – Safety Data Sheet).

Inicijalna odgovornost za izradu i sadržaj bezbednosnog lista je na proizvođaču, odnosno uvozniku, koji prvi stavlja proizvod u promet. Snabdevač je dužan da bez naknade dostavi Bezbednosni list na srpskom jeziku, u štampanoj ili elektronskoj formi, drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja. Za potrebe izvoza snabdevač je obavezan da dostavi SDS SDS na engleskom ili jeziku zemlje kupca.

Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja hemikalije u promet.

Kompanija NIS sa zadovoljstvom obaveštava svoje kupce i isporučioce da su u skladu sa zadatim vremenskim rokovima ispunjene sve REACH obaveze i da je dobijena pozitivna odluka od Evropske agencije za hemikalije o izvršenoj registraciji supstanci koje proizvodi NIS. Na ovaj način omogućen je dalji nesmetan plasman i prodaja proizvoda kompanije na tržište Evropske unije.

Kontakt:

REACH/SDS:
Savetnik za REACH i upravljanje hemikalijama
Mr Dragana Cvetkov Rudež, dipl.inž.tehn.
dragana.cvetkov@nis.eu 

Komercijalna pitanja:
Jelena Pavišić
jelena.pavisic@nis.eu