Zajednici zajedno

Konkurs za učešće u programu Zajednici zajedno 2021

Unapređenje životne sredine je od suštinskog značaja za razvoj i očuvanje zdravog društva i prirodnog okruženja. Savremeni način života u velikoj meri doprineo je disbalansu između urbanog i prirodnog, te je neophodno aktivno delovanje na polju ponovnog uspostavljanja ravnoteže za život u skladu sa prirodom. Pokazatelji kojima se meri zaštita životnog okruženja uključuju nivo zagađenja i emisiju CO2, potrošnju energije, potrošnju i kvalitet vode, količinu otpada i stopu reciklaže, kao i odnos prostor-zelenilo što je od izuzetnog značaja za postizanje krajnjeg cilja, a to su gradovi po meri stanovnika – zeleni gradovi.

U saradnji sa resornim ministarstvima Republike Srbije, Kompanija je donela odluku da u 2021. godini sredstva opredeljena za realizaciju projekata u okviru programa „Zajednici zajedno“, u iznosu od 107,5 miliona dinara, usmeri na oblast zaštite životne sredine.

U skladu sa gore navedenim, ciklus programa „Zajednici zajedno“ 2021. godine ima za cilj da realizuje projekte u 12 gradova i opština u Srbiji, vodeći se nacionalnim prioritetima smanjenja zagađenja vazduha i uređenja javnih parkovskih površina na inovativan ekološki način.

Nastojeći da stekne obuhvatniji uvid u prioritetne potrebe ustanova u definisanim gradovima i opštinama, kompanija NIS je tokom aprila ove godine, sprovela anketu o stanju i potrebama lokalnih zajednica i ustanova u oblasti smanjenja zagađenja, energetske efikasnosti i uređenja javnih zelenih površina.

Anketa je pokazala da ustanove zaštitu životne sredine ocenjuju kao izuzetno važnu oblast za svoje funkcionisanje. U skladu sa tim ističu da su ulaganja neophodna, a da su najveće potrebe u domenu energetske efikasnosti, posebno zamena stolarije i osvetljenja. Veoma važnim smatraju i uvođenje inovativnih ekoloških rešenja, poput panela za napajanje solarnom energijom. Lokalne samouprave naglašavaju da je od izuzetne važnosti zamena kotlova u javnim ustanovama, ali i iskazuju potrebu za uređenjem javnih parkovskih površina i povećanjem njihove funkcionalnosti u skladu sa ekološkim principima.

Opšti uslovi za učešće u Programu

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove poziva. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom možete se obratiti našem konsultantu na programu „Zajednici zajedno“, organizaciji Centar za razvoj liderstva na telefon 060/0212260 ili na mejl adresu zajednicizajedno@nis.eu.

 • Šta će konkursom biti podržano?

  Konkursom će biti podržane ustanove obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene ustanove, ustanove kulture, sportske ustanove i udruženja građana koja u svojim ciljevima imaju oblast zaštite životne sredine, a na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana i Žitišta (pogledati detaljnije rubriku Ko može biti nosilac projekta?).

  Konkursom su obuhvaćena ulaganja u:
  • zamenu kotlova
  • energetsku efikasnost
  • solarnu energiju
  • uređenje javnih gradskih parkova

  U užem smislu, svako od navedenih ulaganja podrazumeva sledeće:

  Zamena kotlova:
  • zamena postojećeg kotla na čvrsto gorivo kotlom na ekološki prihvatljivo gorivo i kotlom veće energetske efikasnosti
  (napomena: za zamenu kotla potrebno je da podnosilac prijave poseduje svu neophodnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole, saglasnosti, i da je ispunio sve druge zakonom određene preduslove koji prethode zameni i instalaciji kotla)

  Energetska efikasnost:
  • zamena dotrajale stolarije u energetski efikasniju
  • fasadna izolacija (i drugi radovi kojima se stanje utroška energije svodi na minimum, npr. reparacija krova, zamena električnih instalacija, termo i hidroizolacija)
  • zamena osvetljenja ekološkim i ekonomičnijim LED osvetljenjem

  Solarna energija:
  • uvođenje sistema solarnog napajanja i osvetljenja
  • zamena dela energetskog sistema solarnim (npr. grejanje sanitarne vode)
  • postavljanje solarnog krova (na ceo objekat, deo objekta, ili izdvojene pripadajuće objekte i sl.)
  • osvetljenje dvorišnih površina objekata

  Uređenje javnih gradskih parkova:
  • uređenje javnih gradskih parkova i parkovskih površina između blokova zgrada
  • uređenje parkova može da obuhvati:
  (napomena: prednost će imati projekti koji obuhvataju više navedenih vrsta uređenja)

  – sadnju autohtonih vrsta biljaka
  – postavljanje inovativnih ekoloških parkovskih elemenata (npr. pametne klupe, solarne priključke za napajanje mobilnih uređaja, mobilijare od ekoloških materijala, kante za reciklažu i sl.)
  – solarno osvetljenje parka
  – zamena postojećeg osvetljenja novim ekološki prihvatljivijim osvetljenjem
  – postavljanje reciklažnih kanti i kontejnera
  (napomena: prijavljivanje ove aktivnosti moguće je samo u lokalnim samoupravama koje imaju organizovan sistem prikupljanja, odlaganja i reciklaže otpada, u partnerstvu sa lokalnim JKP i uz saglasnost lokalne samouprave)

 • Ko može biti nosilac projekta?

  Nosioci projekata mogu da budu sledeće ustanove sa sedištem u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni Programom „Zajednici zajedno 2021“:
  1. predškolske ustanove
  2. osnovne i srednje škole
  3. fakulteti
  4. javne ustanove kulture
  5. zdravstvene ustanove
  6. sportske ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava
  7. mešovite kulturno-sportsko-rekreativne ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava
  8. udruženja građana koja kao primarnu i/ili jednu od oblasti ostvarivanja ciljeva imaju zaštitu životne sredine i ekologiju

  NAPOMENA: udruženja građana mogu da se prijave jedino u partnerstvu sa nadležnim javno-komunalnim preduzećem i uz saglasnost lokalne samouprave

 • Ko ne može biti nosilac projekta?

  Nosioci projekata ne mogu biti:
  1. ustanove koje funkcionišu kao javna preduzeća ili d.o.o.
  2. privatne ustanove
  3. udruženja građana koja u opštim i specifičnim ciljevima nemaju oblast zaštite životne sredine
  4. sportski klubovi

 • Koje aktivnosti neće biti podržane Programom?

  Programom neće biti podržane sledeće aktivnosti:
  – aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije
  – aktivnosti pribavljanja dozvola, saglasnosti, priključaka i drugo
  – aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka promociji verskih i religijskih zajednica ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka sticanju profita
  – individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, kotizacije, stipendije za učenike ili obuku zaposlenih
  – isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, monografija, brošura, časopisa i slično
  – aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
  – kupovina zemlje ili zgrada
  – kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
  – kupovina vozila

 • Koliko projekata jedan nosilac može da prijavi?

  Svaka ustanova/udruženje može da prijavi samo jedan projekat za realizaciju u 2021. godini u svojstvu nosioca projekta. Jedan projekat može obuhvatiti više vrsta ulaganja, odnosno aktivnosti predviđenih konkursom.

 • Informacije o prijavnoj dokumentaciji

  Prijava za program „Zajednici zajedno“ podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije:
  – popunjen prijavni formular
  – popunjen obrazac budžeta
  – izjava o partnerstvu (ukoliko partnerska saradnja postoji)
  – izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave
  – saglasnost nadležnog organa i/ili lokalne samouprave za realizaciju projekta
  – saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture ukoliko je objekat kategorisan kao kulturno dobro
  – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ ovlašćeno lice ustanove)
  – za udruženja građana Izvod iz Agencije za privredne registre
  – profakture u skladu sa predmetom projekta
  – predmer i predračun za unutrašnje radove
  – foto dokumentacija trenutnog stanja predmeta projekta

  Profakture moraju da budu izdate od ovlašćenog dobavljača/distributera, odnosno od dobavljača registrovanog za prodaju robe/usluga koje su predmet projekta.
  Predmer i predračun unutrašnjih radova mora da bude izdat od licenciranog izvođača radova ili projektanta.

 • Koji je način prijave?

  Predlog projekta sa pratećom konkursnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem mejl adrese: zajednicizajedno@nis.eu

  Mejl imenovati na latiničnom pismu bez kvačica i navodnika: grad-nosilac projekta (naziv ustanove/udruženja)

  Fajlove imenovati:
  – prijavni formular: PFgrad_nazivnosiocaprojekta
  – obrazac budžeta: OBgrad_ nazivnosiocaprojekta
  – izjava o partnerstvu: IZ1grad_ nazivnosiocaprojekta
  – izjava o prihvatanju obaveze: IZ2grad_ nazivnosiocaprojekta
  – ovlašćenje za koordinatora projekta: Okgrad_nazivnosiocaprojekta
  – saglasnost za realizaciju projekta: SG1grad_ nazivnosiocaprojekta
  – saglasnost zavoda za zaštitu spomenika kulture: SG2grad_ nazivnosiocaprojekta
  – za udruženja Izvod iz Agencije za privredne registre: APRgrad_ nazivnosiocaprojekta
  – ostala prateća dokumentacija (profakture, predmer i predračun i drugo): PD1grad_nazivnosiocaprojekta, PD2grad_nazivnosiocaprojekta, PD3grad_nazivnosiocaprojekta i tako redom
  – fotodokumentacija: FOTO1grad_ nazivnosiocaprojekta, FOTO2grad_ nazivnosiocaprojekta i tako redom
  Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično) ili na drugu adresu neće biti razmatrane.
  Kompanija ne preuzima odgovornost za poslate, a nedospele prijave.
  Kompanija se obavezuje da, u roku od najmanje 3 radna dana, potvrdi prijem prijave svakom podnosiocu prijave. U slučaju da ne dobijete potvrdu u naznačenom roku, obavezno se informišite putem telefona na broj 060/0212260.

   

  Važna napomena: veličina mejla sa pratećom konkursnom dokumentacijom ne sme da bude veća od 10 MB. Ukoliko dokumentacija prelazi 10 MB, ista se šalje u dva ili više mejlova i tada se dodatni mejlovi imenuju: DODATAK1grad_nazivnosiocaprojekta

 • Koliki je raspon vrednosti projekta za finansiranje?

  Minimalna vrednost projekta mora biti 2.000.000 dinara, a ukupno je za gradove i opštine opredeljeno 107,5 miliona dinara, i to:

  • Beograd – 18.000.000
  • Kikinda – 15.500.000
  • Novi Sad – 13.500.000
  • Pančevo – 14.000.000
  • Zrenjanin – 11.500.000
  • Niš – 5.000.000
  • Čačak – 8.000.000
  • Srbobran – 5.000.000
  • Kanjiža – 5.000.000
  • Požarevac – 4.000.000
  • Žitište – 4.000.000
  • Novi Bečej – 4.000.000

   

  Komisija tokom selekcije, nakon uvida u kompletnu projektnu dokumentaciju, može da sugeriše reviziju predloženog budžeta i nosiocu vrati projekat na korekciju aktivnosti u skladu sa tim.

 • Koji su osnovni kriterijumi za podršku projektima?

  – Tehnička ispravnost konkursne dokumentacije
  – Opis stanja i potreba
  – Obuhvat ciljne grupe
  – Održivost projekta
  – Opravdanost budžeta u odnosu na predlog projekta

 • Kako izgleda proces selekcije projekata?

  Prvi krug selekcije: U svojstvu konsultanta, organizacija „Centar za razvoj liderstva“ vrši predselekciju koja obuhvata: proveru tehničke ispravnosti i kompletnost prijavne dokumentacije, ispunjenost uslova konkursa i analizu usklađenosti sa ciljevima Programa. Na osnovu toga konsultant dostavlja Komisiji sve pristigle prijave sa sažetkom projektne ideje i preporukom za drugi krug selekcije.

  Drugi krug selekcije: Drugi krug selekcije podrazumeva obilazak aplikanata za koje Komisija proceni, na osnovu uvida u projekat, da je potrebno, radi uvida u stanje na terenu i razgovora sa predstavnicima nosilaca, a u cilju obuhvatnijeg sagledavanja potreba opisanih u prijavnom formularu.

  Odabir projekata za podršku: Na osnovu svih procena iz oba kruga selekcije, Komisija za izbor projekata koju čine predstavnici Kompanije, predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike obuhvaćenih Programom donosi odluku o projektima koji će biti podržani u 2021. godini.

 • Na koji način će biti objavljeni rezultati o izboru projekata za podršku?

  Rezultati o izboru projekata za podršku biće objavljeni na sajtu NIS https://www.nis.eu/zajednici-zajedno/ i sajtovima lokalnih samouprava obuhvaćenih Programom.
  Javno će biti objavljene samo informacije o podržanim projektima. Podnosioci prijava čiji projekti nisu podržani neće biti posebno kontaktirani i obaveštavani o tome.

  Odluka o podržanim projektima je konačna i protiv nje se ne može izjaviti prigovor. Kompanija neće davati dodatna obrazloženja u vezi sa vrednovanjem svakog pojedinačnog projekta koji nije podržan u okviru Programa, kao ni objavljivati informacije o rangiranju prijavljenih projekata.

 • Na koji način se obavljaju konsultacije u vezi sa prijavom projekata?

  Tokom trajanja poziva biće otvoreni kanali komunikacije sa zainteresovanima putem mejla i telefona.
  Telefonske konsultacije će se obavljati svakog radnog dana u periodu od 10 do 18 časova.
  Razgovori sa projektnim timovima (telefonom, mejlom) će imati za cilj predočavanje mogućih rešenja i načina za implementaciju aktivnosti u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima.

  Kontakt podaci:
  Ljubica Maksimović
  telefon: 060/0212260
  e-mail: zajednicizajedno@nis.eu

 • Koji je rok za prijavu na konkurs?

  Konkurs traje od 10. juna 2021. godine do 06. avgusta 2021 do 16 časova.

  Rezultati će biti objavljeni do 29. septembra 2021. godine.

 • Koji je period realizacije projekta?

  Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od dana objave rezultata. Finansijska sredstva biće uplaćena nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekata.
  Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 30. juna 2022. godine.
  Monitoring i evaluacija svih pojedinačnih aktivnosti projekata će se obavljati kontinuirano tokom celog perioda realizacije.

  VAŽNA NAPOMENA: Nakon isteka roka za realizaciju projekata, kompanija NIS ne snosi troškove dalje održivosti rezultata projekta.

 • Koje su obaveze nosilaca podržanih projekata?

  Odgovorno lice u ime ustanove/udruženja koje konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
  Obaveze nosilaca projekata kojima je odobreno finansiranje bliže se određuju Ugovorom o finansiranju projekata. Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je usvojila Komisija i dobijena sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom.

  Jedan nosilac projekta ne može prebacivati odobrena sredstva drugom nosiocu projekta ni po kojem osnovu.

  Nosilac projekta je u obavezi da redovno izveštava Kompaniju o statusu realizacije projekta i finansijskim tokovima, i to putem redovnog mesečnog izveštaja svakog 5. u mesecu za prethodni mesec (uz foto i video dokumentaciju ukoliko postoji) i završnog izveštaja koji se podnosi najkasnije 30 dana od završetka projekta.
  Nosioci projekta su u obavezi da obaveštavaju Kompaniju o svakoj pojedinačnoj planiranoj promotivnoj aktivnosti najmanje 20 dana unapred, zatraže saglasnost, kao i da se pridržavaju smernica za komunikaciju u pogledu vidljivosti Kompanije i projekta.

  Ukoliko nosilac projekta ne ispunjava obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Kompanija može zahtevati raskid ugovora i povraćaj dela ili celokupnog iznosa uplaćenih sredstava.

 • Dodatne informacije

  Organizacija „Centar za razvoj liderstva“ je stručni konsultant Kompaniji u relaizaciji programa Zajednici zajedno i imaće uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju na osnovu čega može kontaktirati podnosioce prijava za sve dodatne informacije i dokumenta.

O programu

Saznajte više o programu Zajednici Zajedno

Program „Zajednici zajedno“ kompanije NIS pokrenut je 2009. godine u duhu korporativne društvene odgovornosti.

SAZNAJ VIŠE
Rezultati

Rezultati programa Zajednici Zajedno 2020

Pogledajte rezultate programa „Zajednici Zajedno“ za 2020. godinu

SAZNAJ VIŠE
ODRŽIVI RAZVOJ

Filantropija i volonterizam

Održivi razvoj ne predstavlja samo strateško opredeljenje NIS-a, već i temeljnu praksu koju neprestano usavršavamo kako bismo unapredili kvalitet života zajedni

SAZNAJ VIŠE